Don't Miss
Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Kupera kwehujaya hwangu, How I Lost my v*rg1n1ty, story by a Ghetto boy

hureWell, being a ghetto boy, I never imagined that one day I would date a foreigner worse off kutosvika pakumuboora nekumumitisa.

I was only 19 and had just finished my Olevels 2yrs earlier ndavarovha coz mari yeAlevel yakange yaramba kutamba. Zimbabwe was co-hosting the cricket World with South Africa and I would usually save every thousand (remember Zimdollar) I had to go and watch each match played in Harare. My friends couldn’t even afford this.

One of the matches was against New Zealand. Ndakaenda ndikanogara zvangu pedyo nemamwe mavet. Frankly, I just like their character, support and cheering. Most of them speak fluent Shona usually if they mix up with us.

So they had this drum they were beating unmelodiously whenever Zimbabwe hit a six or four (Blignaut aizviita). So it happened that one of them akati ini Shona “hey cde munogona kuridza ngoma?” Ndakatombocheuka forgetting that there was noone behind me.

Ndakangogutsurira and the guy invited me to beat the drum. They started singing ‘Rueben amaiwe’ ndikafa zvangu nekuseka. These guys vanenge vaibva pamapurazi epaMazowe apa and maybe mapurazi avo anga asati atorwa.

Ndakarova ngoma vakanakirwa. They started kongonya dance and this attracted spectators in the terraces. I even saw a ZBC and Supersport cameras zooming towards us. Mawara ekurukesheni nekuruzevha akati andibata.

All of a sudden vanhu vakatanga kuuya and they joined us in cheering on the team though it seemed helpless coz New Zealand yacho anga ari ma1.

Ndakazoti ndaneta kamwe kamuvet kakanditi huya kuno mfana ndobva taenda kubar ririmo muHarare Sports Club kakanonditengera burger nemafrench fries. Along the way twumababe twechichena twaingo ndinongedzera twuchiti “there is the dude”.

Tadzoka kubar takagara pasi nekamuvet kaye tokurukura zvedu. He was very fluent in Shona. Akazosimuka oenda kungoma zvake akandisiya ndichidya.

Ndichiri kudya kudaro pakabva pasvika twumababe four, one kaive kechirungu asi twumwe twuviri ndakangozviona kuti aive mapatya and the other one was definitely their sister coz vaiita kunge nhoko dzetsuro kufanana.

Twakabva twandikomberedza twuchibvunza zvimibvunzo zvimwe zvacho ndichitwunyepera.

Twaitaura neEnglish. They begged me kuti ndimbodzokera pangoma futi but I promised ndaizoridza after lunch kana NZ yobatta. I later found out kuti vabiya angu mablacks aya were from Kenya. Kamuvet kakatisiya tega palunch.

Kasisi kemapatya kakatuma mapatya kunotenga maice cream tikasara tiri two. We discussed a lot of things and it seemed aida kunyatsoziva a lot about me. I told her ndobva kuChitungwiza kuUnit O akati “where is Chitungwiza?” ndikati zvangu yohwe nhasi zvangu.

She promised kundipa mari yebus fare kuti ndiuye kumamatches ese. Ndakangoti ka1. Pakadzoka mapatya vakatodzokawo neice cream yanguwo ndikangoti nhai Jesu nhasi ndichazvimbirwa ndikarutsa mubhazi.

At around 2pm game rakatanga ndikadzoserwa panyanga zvekare nemavet aye. Ndakaridza ngoma vachiimba dzimbo dzeShona dzimwe dzacho dzisingaridzirwe ngoma asi ndaigodii. Ndakaona tumakenyans twuya twuchitospakwa but imwe pfungwa yakangonditi ‘are they enjoying cricket or me?’ coz Zimbabwe yaipiswa zvedi munhandare.

Dzave kuma4pm ndatoona kuti team yedu yarohwa ndakaoneka and everyone was disappointed but ndakavaudza kuti transport yeChitungwiza inozondinetsa.

MuKenyan akandipa her number akandikumbira dzangu. Fone futi, rovha rekuChitungwiza, kwaSeke, kuO. 2003. Kkkkkkk. Ndakatoseka zvangu nechemumoyo. She said ndozombomufonera ndomuridzira ngoma kumba kwavo.

Ndakabuda munhandare ndine wara since homwe yaive yanaka coz mavet akange andipa mari vachiti ndozouya panext game. Ukuwo muKenyan akandipa imwe but yake yaitokwana week rese.

The next match was in three days so muKenyan ndakamufonera the previous day akati if possible ndinokasika kupinda mutown ndoenda paAvondale Shopping Centre tozobva kumba kwavo tonanga kugame.

Kana hope dzakambouya here. Even my sister wandaigara naye akatobvunzawo kuseni kwaco akati ko iyo cricket yacho inotanga kuma8 kuno? Ndakangomuti handisi kuda kuzoita zvepressure pamagates. Imiwe. Mukombi. City then Avondale. Ndakazoenda pane chimwe chifone shop ndokufona zvikanzi “hope you are coming?” ndikati ndatova paAvondale.

She was suprised but promised kuti she will come in 20minutes. Ndaigozivei. Ndakatomira zvangu pachifone shop chiye pakasvika kaToyata Rav ndikatoona ndiye wena.

She motioned me to get inside ndobva mota yafambiswa zvinyoronyoro takananga kumba. She told me kuti her mother had visited mdara kuNetherlands kwaanoshanda so they were home alone. Iye nemapatya namaid chete.

She even told me kuti aive ne19yrs. Takapinda munaCeres Avenue tikafamba zvishoma ndokubva azotena topinda pane iwe imba yakanaka chose. Paive nemazimbwa ainge shumba. Akatonditi ndigare mumota until adzivharira coz dzaigona kundidya.

Takazopinda muden mapatya akandimbundira mbundira vachifara. They promised to buy me pizza kana ndikangoridza futi ngoma kunhandare. Aaah futi here akomana.

Their sister was quick to say iye aive neheadache so anga asiri kuzoenda navo kugame. They werent bothered with that as long as ndaizoenda navo. I promised I would definitely. Ko ndaigotii.

Since ivo vaisadriva sister vakatideedzera Rixi taxi tikaenda kugame. She even gave me mari yebus fare neyekufona kana ndasvika kumba. Eish. Yabvepiko ngirozi iyi.

Kugame kwaspaka since ndakasangana futi nemaface angu mavet aye. The game was against Kenya. Takaizvambaradzawo chekuti pano. Zvino musi uyu ndairidza ngoma kudivi rimwe nerimwe kuine chimoko. Mapatya aye.

Since this was the last game to be played in Zimbabwe ndakazoonekana nemaface angu akandipa mari nemafone number. Taxi yakauya ndikaperekedza matwins kumba kwavo. Tasvika taxi yakanzi indiperekedze mutown kuCharge Office. MuKenyan akati ndifone mangwana acho.

I called her as agreed zvikanzi musoro ma1 apa aiti aive ega since vamwe vese vaive vaenda kuchato. I made a mistake or was it really? I said to her “if I come there and play the drum will it heal” maiwe zvangu ndazviparira. She pleaded kuti if I was free ndiende ndimuone.

Honestly, I had no other intentions. Ko neghetto redu iri ndaigofungawo kunyenga mwana weshoroma wekuma dale dale. Haikona Sunningdale but Avondale.

Mubhazi. City then Avondale. This time ndakananga kumba straight since I now knew the place. Ndakasvika ndikarova intercom zvikanzi “who is it?” ndakataura zita rangu but handina kunge ndambomuudza zita rangu. Akati “from where? What do you want?” Ndokubva ndatoona kuti akatsva mafuse. Ndakazoti ndini “the drummer” ndoravaiziva vese. Akabva angouya and she apologised for being rude.

Takapinda mumba ndikaisirwa movie Terminator 3. For the first time ndipo pandakanyatsotanga kuona kuti ngirozi yakaumbwa iyi. Mapapiro nenguwo chena chete ndizvo zvakashota.

She brought me pizza and kutaura chokwadi this was my first time kudya pizza. Through discussions I discovered kuti this was a God fearing family. She told me kuti her father is a strict disciplinarian. We discussed everything. She told me her name. Warona. Then Weyinka and Wagata the twins. Wa Maiku being their surname.

Its just natural. She wanted to show some photos ndokubva auya kuzogara paside pangu. Hana yakatanga kurova but semunhu akambofudza mombe ndakazvidzikamisa. The fotos were too many and she showed me almost all of them. Sometimes ndaimboyevererwa naye zvangu ndichiita sendiri kuona foto.

Suddenly, by nature’s calling ndakazongokaruka ruoko rwangu rwava pane rimwe shoulder rake. She didnt even wince. She pretended as if nothing had happened. Ndakaona otaurisa ndikangoti zvangu nechemumoyo tibvire apa.

Ndakadzikisa ruoko from shoulder to her waist. She continued nekutaura ndikati zano nderipi. I slowly turned her head towards me and planted a very soft kiss on her mouth. She responded by putting her arm over my shoulder ndikaziva kuti ndadiwa pano.

Ndezvakare zviye zvekusweroti ndakuda. Pane rudo runobuda rwega. Takazokissana zvemhando yepamusoro though this was my first time. Ndakanzwa Joram asimba ndikati zvangu dont worry bonyora nhasi hakuna unorara wapaziva chete. Sevanhu vasina experience takangokissana kissana ndokubva ndatopinza ruoko mubhurugwa romwana. Ndakanzwa hayewa. Rave jakwa chakwa rega. Iye akange angotsinzinya achifemera padenga.

Ndakatorawo ruoko rwake ndokurwuperekedza mupant rangu. Haana kuita nharo. Akangoibata kuti dzvii pasina chinoitwa. Ko yaivewo mhosva yake here.

Ndakaona kuti poto iye yoda mugoti zvino ndokubva ndangodzikisa trouse. Iye akangoramba akati rabada. Ndakazama kundonyera Joram asi semunhu ainge ajaira beche remumafirimu nemubook chete. Hapana kwakapindwa.

Precum was oozing out sechigubhu chemafuta chakabooka and beche remwana raive ratoteswa kunze kwese uku naJoram. Ndakaramba ndichingoedza zvichiramba. Zano nderipi. Ndakatanga kubata bata beche zvemboro tambosendeka.

Ndakaribata ndikanzwa kabeans kemwana kachiita zviya zvekuvhita vhita kunge chipfuva chemwana ane asthma. Ndakazopakira chigunwe chepakati mwana akaridza kamhere kanyoro nyoro nekurwadziwa.

Ndakangoti zvangu nechemumoyo zvino zvaunodaro nechigunwe ko kuzoti Joram andaitosekerwa nevamwe kumombe. Ndaive ndotogeza pangu ndega. Ndakakurunga munwe ndirimo mwana achingoshinyira.

Ndakazoona kuti chigunwe hachingapedze zemo rangu ndikati Joram hujaya ngaupere. Ndakaitora ndokuita yekunyengetedza ndichikodzongera zvishoma kuti huronyo hundibatsire pakupinda.

Thats nature hamawe. Joram akazowana mwena asi kupinza dzoro chaiko kwakaita basa. Mwana aiyuwira seari kutemwa nyora nerazor yakagomara. Musoro wakapinda wose ndokubva ndambozororera.

Ndakarusumudzira ndoenda mberi mwana akabva atrya kupunyuka. Aisunga makumbo achitrya kuti ndisarambe ndichienda mberi. Asika zvakasikwa naShe. Wekwamurume ndewekwamurume. Ndakaramba ndakabata mapendekete ndichimudhonzera kudyo naJoram.

Joram wakange wava bango remuvanga kusimba. Ndaingoti fambe fambe zororei. Mwana akatomboipangura mhere akati “please stop it” handina kudavira kana kurega.

Ndakazoyeuka zvataiudzwa kumombe kuti ukaita zvekutamba first day unototadza kuboora and ukaera watadza hazokurespecta kana kuti mukana wacho haufi wakaupiwazve.

Ndakaruma muromo wezasi ndokubva ndanyatsoindonyera mberi mberi. Hamawe. Ndakarumwa pachipfuva ndikamboda kutiza. Ndakazoshingiririra ndokuramba ndichingopusha. Ndaitswinywa nekurumwa zvese.

Nanhasi mavanga acho mamwe ndichiinawo asi handichaziva kuti ake chaiwo ndeapi coz pakazoitawo amadam neaMemo. Ndakazonzwa ongoti “aaaaaaah eish aaaaaah” nechemubeche ndikanzwa Joram asisarwadziwewo.

Ndakabva ndaziva kuti hujaya hwapera. Warona akachema zvekuti ndakatombofunga zvekutiza. Tose taifemeraka and carpet yaive yazara ropa. Ndakaramba ndakaisa mboro mberi mberi ikoko ndokutanga kumukissa ndichinanzva matama ake nenzeve zvakange zvazara misodzi.

Ndakada kukoira mbichana asi mwana airatidza kurwadziwa. Kana iniwo ndairwadziwa asi nezemo ndaingoti kumombe zvakanzi unofanira kutunda. Ndakazongorovera moyo kudombo ndokukoira zvine speed mwana achingoshinyira ndave kuda kutunda ndakayeuka nyaya yemimba plus urovha hwangu ndokuzvomora Joram. Ndakakanda mbeu yese pamusoro pedumbu rake imwe ikatomurova chirebvu.

Ko ndokuti jayaka. Akanditarisa neziso rainge rekundivenga ndokubva ndamukissa ndikati “m sorry Warona”. “What have we done? What have you done? What will I say to mum?”

Should I have answered that. No. Ndakangoti “I love you Warona” and kissed her on the forehead. Ndakamusimudza ndikaona kuti aifamba achiita zvekukamhina. Akauya nebucket nechikorobho tikabatsirana kucleana carpet yaaridzi.

She begged me kuti ndimusunge bandage pagumbo kuitira kuti haaizobvunzwa twakawanda nezvekukamhina. Akafrya masausage tikadyisana hedu. Ndakazooneka ndaona kuti nguva dzangu dzekumakombi dzava pedyo. Musi uyu handina kupiwa mari.

Ko ndaigodawo yei kunge hure. Akangondisvitsa pagate ndokukamhinha achidzokera mumba. Ini hakusi kufara ikoko. Ndakaenda kumba ndichingonyemwerera.

Ndakaita 2 days ndisingageze Joram ndichingoti ndikabata nechigunwe ndonhuwidza. Ndaibva ndanzwa manyawi. Ndakange ndoti pakubonyora ndofunga kafirimu kangu naWarona.

Ndaibva ndangotunda. Rudo rwedu harwuna kuguma musi uyu. Takange tongombeya neguta kana nepakati pesvondo. Rainbow, Eastgate, Westgate, 7 Arts hapana pakasara.

Handina kana kobiri randaiburitsa. She seemed to have accepted my financial and social status. Iye aitoona tava mukadzi nemurume. Ini moyo waingoti ko hama dzichati kudii. Kuroora shoroma. Washinga?

Zvino munoziva hama ndizvo zvakandipa shungu dzekutsvaga basa. Rimwe ripi randaiwana reAlevel?. Pasina nguva ndakawana kumba kuine tsamba yaiti ndiuye netwangu twese kuMorris Depot for training.

Warona handina kumuudza. Ndakaita mwedzi wese ndiri muDepot ndisingawani kana mukana wekumufonera. Ndakazoti rimwe zuva zvikanzi naCommandant Depot marecruits endaiwo panze for pay day.

Ndakafamba netsoka naTongogara kusvika pana L Takawira ndokuzokwira muchovha. Ndakasvika paAvondale shops ndokufona. Akaratidza kushamisika akati ari kuuya sezvo mai vaiveko.

Akazouya tikaenda pane imwe cafe tikagara zvedu. Ndakamunyepera kuti ndaive ndatumwa kumusha kunopepa sekuru vairwara. Akazvitambira and I promised her kuti ndichange ndichiuya kamwe pamwedzi kuzomuona.

Six months dzemuDepot dzakapera ndichingoonana naye. Pamwe pacho ndaitiza husiku ndoenda kumba kwavo kana mai vake vasipo. Taisvirana semabandit. Akange onakirwawo nayo zvino.

Ndakazopedza training mwana asingatozivi kuti ndava mupurisa. Mukusvirana ikoku imwe mbeu yakasvika mimba ikabata. Mdara wake akaflya from Netherlands akauya.

warona akandifonera since ndakange ndave nefone akati chabvondoka. Nekuda munhu ndakaendako. Zvinoitawo hwana hudiki. Kutosvikonokawo pagate wena. Mai vacho ndivo vakabuda ndikavatsanangurira kuti ndini ani. Vakanditarisa kubva kumusoro kusvika kutsoka vachingodzungudza musoro

Dai vaive ne xray machine vakaongorora kana mabhonzo angu. Nechemumumoyo ndaingoti hangu “zvino dai makaona ndichiri rovha maiita sei?” Ndakapinzwa mumba ndikawa vese varimo vakanyarara kuti zii. Dhara raive rakamira pakati pemba wangu mudiwa akagara pacarpet achingochema.

Dhara rakandinhamukira rikandibata huro. Vanhu vose vakazhamba vondinunura. Mdara akazondirega ndava pedyo kupera mweya. Akazonditi nditaure zvose ndikamuudza. Hapana chandakasiya nekuti ndaive ndisingazive kuti audzwei uye kusvika papi. Chandisina kumurondedzera maboorero andakaita mwana wake uye kuti takange tanakirana.

Paakaziva kuti ndiri mungonjo akawedzera kutsamwa akati haana mwana anoroorwa necivil servant. Aitaura achisanganisa zvese English neSwahili. Saka zvimwe handaizvinzwa.

Ndakazomuvimbisa kuti ndinoroora mwana wake nokuchata naye. Ko ndaigotiiwo veduwe. Takazokurukura zveupenyu hedu vose vachingondibvunza my back ground. Wangu mudiwa haana kumboti bufu asi paakona ID yangu yebasa akanditarisa neziso rinotaura.

Mhamha vakazondiperekedza kutown vakakumbira ruregerero nekudzipwa kwandaive ndaitwa. Vakandivimbisa kuti vaizondisupporta mumarriage yangu nemwana wavo. Aaah madzimai.

Takagara kwekanguva kusvika mimba iya yaponwa. Mapatya wena. Christian naChristine. Zvino pressure yakange youya kunzi ko muchato. Apa Zim dollar rikati ndini ndadii neinflation.

Hapana chakabuda. Handina kuroora handina kuchata asi nanhasi namai vevana tinotaura hedu tese. Ndiye anogara navo. Akati handikwanise kuvatora kana ndisina kumuroora zvekare akati haachazoda umwe murume futi kunze kwaJoram wangu.

Ndinongotumira mari pamwedzi asi aah dzimwe nguva ndinoona ndatotumirwa yakawanda zvonzi inwai doro baba VaKik

Zvino kumba zvakwave nebarika raMemo namadam ndodii. Vana vatove kuenda grade 3.

Based on a true story. Yangu ndomene.

 

Une nyaya yako yekusvira akana kusvirwa yaunoda kusheya here? tisendere mwadhi kuemail yedu inoti iyo drsviro@gmail.com

Kusvira bhebhi reumwe muFace: By Sugar Dick Dupree

Hona Mazimhata

Hona Mazimhata

“Aaaah no Sugar, i can’t do it now. Dougie is outside”. Ndi Caroline uyu, bhebhi ra Douglas, arikudaro whilst she was on her knees akabata zimboro rangu with two hands. Tanga tiri mu office mangu tisina kupfeka. This was really a result of just two minutes of frantic kissing. I had always wanted to fuck Caroline..She was on my to do list. I run my nursing agency from home saka my lounge is turned into an office, and iye Caroline had come to get some timesheets. Her boyfriend Douglas, dhodhi chairo zvaro reku Rusape, was sitting in the car outside waiting for her. He couldn’t leave the car because switching it off would have meant disaster because skorokoro yake ino starter ne push start.

Ndakabata her hair, held my dick and started rubbing zimusoro racho on her lips ndichiita kunge ndirikumuzora lipstick. Her eyes were rolling meaning kuti anga achinakirwa.
Caroline uya started making tuma noises twe munhu arikunakirwa and taking ma deep breaths.. She was busy rubbing beche rake zvino vigour. Then i told her kuti “open your mouth baby and stick your tongue out” iye ndokuvhura muromo akaburitsa rurimi rwake. She had that “please feed me that big dick” look on her face. Ini handina ku waster time ndobva ndaisa zimboro rangu on her tongue.. Then ndabva ndatanga kuri slider across her tongue and spanking it slowly.. She closed her mouth and started sucking me akabata magaro angu. Ma noise anga achiitwa ka! Anga achidya zimboro rangu zviri fast and violent..

Then i think mbwende iya (Douglas) started getting impatient. Takabva tanzwa skorokoro yake ichiti VROOM VROOM VROOM. I thought to myself kuti brati shiti! Kutoita noise pamba pangu ne chiskorokoro chake?! NXA! Akabva ati bhero PEEP PEEEEP and i knew kuti pano ndikaita zvechidhodhi Caroline anoenda ndisina kumusvira. I had to act fast. Iye Caroline wacho akange avekuzvirova-rova her cheeks nezimboro rangu.

Caroline akabva asimuka ega and then said, “eish ,no..let’s stop otherwise unondiurayisa na Douglas”. I remember asking myself kuti ‘Sugar, what’s taking you long? Svira! Beche rinosvirwa richakatota’.. Asati apedza kutaura ndakabva ndamudhonza closer to me ndokumunama nayo french kiss ndichi bata bata magaro ake. Iye akanga achidhonza-dhonza zimboro rangu achiri rubber pabeche rake. Beche rake rakange richinzwika kutota. She lifted up one leg ndokutanga kurova rova beche rake ne zimboro. Ndakabva ndamusimudza and then she wrapped her legs around me with one hand around my neck and the other hand holding onto zimboro rangu.

I started walking slowly towards the couch tichi kisser-na whilst ndakamutakura. Ndakanzwa zimusoro remboro yangu rodziya ndikaziva kuti Caroline badly wanted to be fucked. She had managed to just about insert zimusoro remboro just mbichana.

When i tried to gently place her on the couch, Douglas akabva ati motor PEEEP! hooter, Caroline akabva avhunduka. But pakuvhunduka apa, she moved and slightly made me lose balance and then ndobva tadonhera pa couch. It wasn’t a major fall but pakudonha apa, zimboro rangu rakabva rati bvoo mubeche rake. Akabva a screamer mbichana akabatisisa magaro angu achi trembler. I just pushed my dick further up in her pussy and then she opened her eyes so wide ndobva atanga kudeedzera kuti, “YES, ARRRGH, FCK ME! C`MON”. Ini ndakabva ndanzwa ginger one time, started pumping her zvine power and ndokubva ndavhara muromo wake ne kiss. Beche rake rakanga ratota richisura. I was doing ma deep strokes..zviye zvekupinza ndichiburitsa yese. Whenever i plunged it in kusvika asara machende chete, beche raibva rasura.

Her legs were spread really wide akabatirira magaro angu whilst i fcked the shit out of her. Ndakazunza mwana wevaridzi kunge muti wema zhanje mazamu ese aka mover mover all over the place, mazichende achirova kuburi re exhaust yake.. iye akabatirira chete. She was literally screaming into my mouth akavhura maziso looking directly into my eyes. Takanga tisinga kisser-ne anymore asi we both knew we had to keep our mouths sealed together to make sure kuti no noises escaped. Her hands were all over me akandidhonza achindorova-rova. Takasvirana for about two minutes zviri heavy. Akatundira zimboro rangu twice..

Motor ya Douglas yakabva yati VROOM VROOM once more Caroline abva ati, “Sugar please i have to go” achigwina-gwina. We both stopped, got up and she started wearing her thong and skirt. Ini i was standing pa side just looking at her stroking zimboro rangu. Just as she bent down, i thought no mhani, i just can’t let this go. I walked towards her, pushed her onto the couch in doggy..lifted up her skirt ndokuisa ka thong on the side and slipped in my dick into her already drenched pssy. Iye akabva a spreader makumbo ake and i started fcking her!! Ndamusvira kusvika adonha pa carpet and beche rake richi sprayer-sprayer. Her cum was trickling down both our thighs and she was really wet. Zimboro rangu ranga richitsveedza in and out of her slippery pussy. Ndanga ndaka spreader mhata dzake wide apart ndakatarisana ne exhaust yake..ndichimu spanker. Ndamusvira!!!! Mazichende angu anga achirova her clit.. She came three times in two minutes.. I fcked kusvika adonha..

sdd

I started losing rhythm ndikaziva kuti i was about to cum.. I tried to fuck harder but ndazongoona ndakuita ‘stop start stop start’..I pulled my dick out and iye akabva adonha onto the couch and she turned around to face me.. Then i started roaring and groaning.. Caroline ndobva a spreader her legs wide apart and said “baby tundira pa beche”…and i exploded onto her pssy. Ndaita zvekudiridza my cum on her pssy. It was all over her and even trickling down ku exhaust kwake….

She got up, ndokupfeka ka thong kake and her other clothes, gave me a wet french kiss and then said “i’ll call you later”…

She called and told me she was gonna be free tomorrow night. She said she’ll tell Douglas kuti she’s going for a night.. This is a text from her “i want u 2 murda my pssy sezvawandiita nhasi. Punish me please. Im all urs & u can do ANYTHING u want to me. Im @ your mercy”.

Yaah..

Icho!

Svirorist!

Sugar Dick Dupree!

Kukwira Mukadzi waTsano

nudeI was very pissed off at my wife and her brother. Somehow they had managed to connive and convince me to drive to the farm to see his wife nokuti “ini ndakabatikana mukuwasha.”
“Darling sei usiri kuda kubatsira my brother?” she whinnied looking at me with those crazy eyes she knew drove me crazy with desire. The way she was looking at me would melt chocolate! I couldn’t refuse her anything once she got in that mood.
I was adamant this time, I refused to succumb. I had plans with my wife, we were supposed to go out to some safari lodge for a weekend. Agreeing to go to the farm meant cancelling these plans and travelling alone as my wife hated farm life! I just couldn’t understand why tsano could not phone his wife kuti Ambuya vauye or say whatever he wanted me to go and tell her. I tried every trick in the book but hey I was barking up the wrong tree; Mudzimai akaramba kunzwisisa.

This was on a Thursday night and tsano wanted me to go early on Saturday to the farm, he even offered me his Prado to drive! Ndaramba kudaro, I felt a man but little did I know that my wife was going to fix me. Tsano vaenda ndakada kumubata to explain why ndaisada kuenda but, varume, akaita kunge ndaive ndiine maoko anopisa. Akarasira ruoko rwangu uko and stormed away.
I followed her to the bedroom and her body language clearly showed kuti this was no time for funnies. She was livid with anger. Little to say we went to bed tisina kutaudzana. Rungwana ngwana ndakamumutsa trying to make up and make love to her like our norm but haikona kuramba ikoko. Kunge ndabata mhandara chaiyo kana kuti sista vekuchechi yeRoma kupenga nekuramba kwacho.
She looked at me with some dark force in her eyes I never knew existed and said,
“Wakaramba kubatsira hanzvadzi yangu saka why should I want to entertain you?”
Kudoedza kutaura kani kuti I was doing this so we could be alone together for the weekend asi hazvina kubatsira. Kutonzi “I am always here for you and your sisters asi iwe you can’t find time to do favours for hanzvadzi yangu”. I knew I was not going to win this nyaya, so I reluctantly agreed to go kufarm kwacho.
I said this looking very miserable and sheepish, in a pitiful voice ndichiti kuda ndinganzwirwewo tsitsi but zvakashaya basa. The moment I said that, her face brightened and she jumped on top of me.
I just couldn’t get it, one moment she was Queen Furious and now she was all lovie davvie! Women! They can switch emotions on and off just like that. It’s really a mystery how they can do it, I guess zvinotoda iye Musiki kuti areve kuti akambovasika sei. Anyway, zvakaperera muhug as she quickly slipped out of bed and went kunogeza.

Tsano vakauya madeko with some envelopes and loads of groceries for me to take to the farm. He pumped my hand vachifara chaizvo, claiming kuti he knew he could count on me. I just could not get it. Sei vakanga vasiri kuda kuenda kumunda kunoona mukadzi wavo vega? Mukadzi watsano akanaka varume, even if I may say so semukuwasha. I had secret wet dreams about her and thought tsano was crazy to let her live so far away from him. The wife lived a laid back kinda life and was running a thriving market garden at the farm. Ambuya vakanga vari kuita chibhanzi guys.
She had greenhouses, mavairima kubva kumiriwo of all types and maruva. Maruva avo akanga ari for export market and vakomana iUS dollar ratiri kutaura. Her veggies were for big hotels dzemuHarare like Miekles and Crown Plaza saka you can imagine mega henyu mari yaibatwa apa. On top of that she had part of the munda under fodya, soya beans and nzungu. Kune vanorima munoziva kuti idzi imbeu dzemari yega yega.
She did all this with the help yepa farm apa tsano vari kudhorobha havo running a lucrative business too. He was virtually into everything that brought mari. These guys were living large I tell you.
I left very early on Mugovera, around 5.30am nokuti I needed to be back in Harare chopaz. It was a 2 hour drive to the farm saka ndaida kungosvika ndichisiya zvinhu ndichidzoka. I felt like a messenger you know, which pissed me off even more nokuti tsano vaive nemamessengers jahwi ekutuma but he had to settle on me. Kuitawo here ikoko? Yekuroora iyi!
Ndakarova mota semota zvokuti I arrived in one and half hours. I found ambuya vatove kuma greenhouses kare. I followed kwandakaudzwa kuti ndiko kwavaive vari. I found ambuya busy supervising vakomana vaive vachiita basa, ko ndinomboziva zvinoitwamo here?
Ambuya vakafara kundiona samare but there was concern on her face, trying to figure out if I was the bearer of good news. Taka kwazisanawo mune zvakanaka and I quickly told her my mission. I could see her face relaxing as she realised that all was OK. Soon we were chatting like taive taswera tese. That was one pleasing thing about ambuya, she could make you feel very welcome and comfortable. Vaive vasina makata.

Semunhu aida kuchimbidza kudzokera ndakaedza kuti ndivaudze just that asi vakandishaisa mukana. Initially ndaingotarisa vachiita basa then ndokuzonyara and joined in. They were pruning tomatoes and I soon got the hang of it. Before I knew it, an hour had gone by and she called for a break.
We went kumba tichinanaidzana hedu. She was wearing a white t-shirt and a navy blue worksuit. Chibhachi chacho chaive chasungirirwa muchiuno and guys I couldn’t help admiring the fine ass!
She was good mhani. I must have gazed zviri obvious nokuti ndakazonzwa voseka havo voti,
“hey, mukuwasha muri kuitei!?”

Varume hana yangu yakatsemuka nekutya! I had been caught staring at her ass and I was so embarrassed. Ndakazadzwa nekutya kuti zvino vakaudza tsano kana madam ndaparara. Tsano vaizivikanwa nehasha dzavo. Plus I just don’t trust munhu ane pfuti, anogona kukuisa nyere mumusoro chaimo. Ambuya saw how troubled I looked and said,
“Look, I know and understand that as a man there are some things you just can’t help. I would be a fool to deny zvinhu zviri obvious kuti varume are easily distracted by such things. Just don’t make it that obvious! ”
Vakataura izvi with a golden smile on her face and ini ndakangogona kubvuma by way of kugutsurira musoro as I didn’t trust my voice. I probably would have squeaked like a schoolgirl.
Tasvika kumba and ambuya got in the kitchen and that is when one of her unique talents came to the fore. I was soon salivating ndigere mulounge as the aroma came sifting through. She was one lady who insisted on cooking for her guests. Hanzi since we rarely meet saka I need to practise my cooking and show my hospitality. The food was excellent to say the least and ndakadya ndikazvimbirwa. I will not waste time describing what was cooked nokuti mungafe nenzara vakomana, it was that good!
Zvese zvekuti I needed to go back early soon went out of my mind as I enjoyed the company yaambuya. We went back to the greenhouse. Vakomana vanoshandamo vaive vari busy kudiridza. Ndakambomira ndichiona zvaiitika and soon joined in here and there, nothing serious. Soon a pipe broke and water gushed out. Ambuya rushed to the scene and tried to stem the flow. I didn’t want to get wet saka I stood at a distance watching.
Ndakazonyara ndichiona ambuya vari mushishi yekugadzira ini ndakamira uko. Shuwa vakomana vebasa vaingoti mukuwasha ari rude uyu. Pride took over and I rushed to help even though I had absolutely no idea about pipes and plumbing. Hamheno kuti ndakabata pai kana kuti ndakaita sei but as soon as I joined in the leak became a fully fledged flood and we got thoroughly drenched! I looked very foolish holding on to the broken pipe. Luckily someone had the good sense ndokumhanya kunovhara mvura. I shouldn’t have intervened, I thought to myself.
I turned around to apologise to ambuya and but what I saw stuck the words in my throat and took my breath away. Ambuya’s t-shirt was totally soaked and her boobs, especially her nipples, were clearly visible! She had no bra underneath. Vakomanaka he! Haikona mhani kutaura. Mukanwa mate akabva aoma ndokutadza kana kutaura. It was by all means a wonderful sight.
She didn’t notice me looking at her boobs she was busy wiping water from her face. Vakangoseka havo and said
“mukuwasha mazoonaka zvamazoitisa.” Veduwe ndakanyara. “Honai matota manje. Let’s go inside muchinje hembe. Handiti muri same size natsano venyu?”

She asked me already leading the way out of the greenhouse. I followed sheepishly. Boys dzaingodzungudza musoro kuti ko zumwa iri rabva nekupi futi raakutiwanzira basa.
“Iii-i amai, ndanyara mufunge. I am so sorry. Ndanga ndati ndibatsirewozve, zvinonyadzisa kungomira vamwe vachiita basa.” I said trying to explain.
“No, not to worry. It’s not your area of expertise saka hapana nyaya apa. Let’s just get you out of the wet clothes, mungadzokere here makatota?” She said walking in front of me.
Somehow I managed to subdue my embarrassment and replaced it with admiration for her wriggling bums. Ambuya vane magaro akanaka boys, ano eround akanyatsoita size iya inoyevedza. Damn! I found myself imagining holding them in my hands! Kana nekuti tasvika pamba sei handina kumboona nekuti I was in dreamland!

Ndakatozovhunduka ndonzi ndipinde mubathroom ndibise hembe nyoro. I quickly dismissed the lewd thoughts from my mind ndonanga mubathroom. As soon as I got in I let out a huge sigh and shook my head to dismiss pfungwa dzaive dzonyeka in my head. It was then that I realised kuti ndaive ndapinda ndisina hembe dzekuchinja so I went out.
Vakomana, the sight that greeted me shocked me. Ambuya thought zvandapinda mubathroom ndichamira kusvika vandiigira hembe saka she had taken off her wet clothes too kusara vaine a panty chete, KaG-string wangu. Panty racho so white kunge chando cheku Iceland paXmas! Ndakarohwa nehana, ndiye dzungu mumusoro tiba. Apa imwe pfungwa iri kuti usatarise iwe ndiAmbuya ava. I tried to quickly turn away and lost my footing, ndiye negotsi dhii. I must have hit my head on something because ndakabva ndaona rima ndiye nhoo ndakadaro.
I don’t know for how long I was out but when I opened my eyes I realised I was still on the floor mupassage, ambuya was kneeling beside me nechekumusoro in her naked glory patting my head gently. From the way yandaive ndakarara nayo I could see pakati pemakumbo avo chaiwo. Initially she didn’t realise kuti ndaive ndasvinura saka vakaramba vachibata bata musoro wangu nechekugotsi uko kuti vaone kuti handina kukuvara here. When I shifted my head to avoid looking at her pant-covered pussy I bumped against a naked breast and groaned.
Ndakashaya zvekuita but ivo quickly stood up and moved into her bedroom. Somehow mudhara aive amuka and was busy nodding appreciatingly. I slowly stood up, rubbing the back of my head gingerly. A little lump, kabhononinho, had developed. I trudged to the bathroom and got in. Ndakatura befu ndokutanga kukurura hembe dzangu, kana kumbofunga kuti hembe hadzisati dzauya. Mudhara refused to go down saka ndakangomusiyawo akadaro.

I am not small in the penis department. At school I remember boys dzichinditi Boxer after a horse we had read about in a book called Animal Farm. Few knew they were referring to my anatomy, kuti yakakura seye horse or dhongi. Saka yaifuta kunge iri kupomberwa mweya as I failed to shake off the image of ambuya from my head. Yakabva yanyatsomira kuti twii, yakaita kakugonyerera towards dumbu rangu. I just looked at it and shook my head.
I was in for further shock as door rakabva ravhurwa and ambuya came in vakabata hembe! Varume ndakashaya zvekuita, ndakadoedza kuvhara mudhara nemaoko but zvakashaya basa. Ivowo ambuya vakamira vakabata muromo nezvavaiona. Veduwe, chokwadi tsano aindidhuura nepfuti chete vakazvinzwa izvi.

I turned around kuda kuviga mudhara but quickly turned back again ndonyara kuti vangaone mhata yangu. She didn’t run away and it was unnerving me. Ini kana kutaura ndakatadza, how can you talk mudzimai watezvara ari pamberi pako iwe usina kupfeka? Apa mboro yakamira futi for that matter? Unoti chii?, Iyo mboro yakabva yatoita manyemwe ndokutanga kundirova rova dundundu, haa very shameful indeed.
With the look of one in a trance Ambuya slowly walked towards me and I didn’t like the look on her face. The closer she got, the more embarrassed I got and the bigger my erection got. Mudhara anga aakutoita seasvikirwa. The look on her face reminded me of my wife kana akuvara nezemwa.
Ambuya just dropped the clothes on the floor when she got to me and prised my hands away. She grabbed my dick in her hands and started gently rubbing it!. Maoko avo was a mixture of kamwe kasoftness neka roughness that I found most enthralling. Semunhu aiita basa remumunda I understood the roughness. Kakumara kacho pamboro yangu nearly drove me crazy. I opened my mouth to speak but no words came out. Ndakashama kudaro she grabbed the back of my head with her free hand, pulled me closer, covered my mouth with hers and kissed me deeply but without missing a stroke pamboro yangu! Damn mhani, double damn!!

Initially I resisted the kiss mbichana but hey, I am no fool. Muchembere wangu haana kurera rema, kana zvauya zvega ungarambe here. Zvimwe zvinozoonekwa palater. I took her in my arms and kissed her back, deeply, our tongues dueling in our mouths. For a minute, we just kissed and kissed, hapana chekumirira apa, inga Bongo Muffin yakaimba wani!
We soon broke the kiss kuti timbofema. We looked at each other deep in the eyes and no words were necessary. We were two hungry individuals at a crossroad, paida kuwanikwa akasimba asi akashaikwa. My eyes never left hers as I peeled off the towel she had wrapped around her. She stood in front of me in naked splendure, what a beautiful sight! She was breath taking.
Ambuya vaive vakazvarwa ivava sezvandamboreva. Ganda ravo rakange rakaita kamwe kahuyellow uye rakanyatsotsetseka zvaiita kuti ndimerere, kuita kunge velvet kungati isuede. Unoita kutozeza kubata kutya kusiya mafingerprints ipapo. Kachiuno kacho, igo zvaro, vagoti iwo magaro andamboreva aye, kuzoti zvidya izvi! Imika imi! Maziso angu ainyatsovatarisa kubva kutsoka kusvikira kumusoro, hapana chandakashora. Beche ravo raive rakafugwa nechoya chishoma, Apa zamu racho kuita kunge remhandara. Minyatso yacho kani yakandipedza mafuta. Yaive yakati rebei mbichana, yakati svibirirei. Kuita kunge twuminwe twakanongedzera, such was her arousal.
As my eyes dwelled on her nipples, I could see them erect more with each breath she took. Pakabuda twumapundu twaka tenderedza minyatso yacho. I slowly brought my mouth to one munyatso and sucked on it gently, nibbling a bit, rotating my tongue around it or just flipping it with my tongue. My right hand was slowly squeezing the other breast, gently, kunge mai vanobata rusvava rwavo. I worked on her kusvikira ndonzwa voda kudonha, makumbo avo apera simba nekutapirirwa.
I gently let her down onto the cold floor, hapana aifunga zvebed, such was our hunger. Ambuya had a dazed look on her face as I laid her on the floor. My body covered hers as I slowly started licking, sucking and kissing her from her boobs downwards. I guess ambuya was too turned on to do anything, she just froze neexcitement, she was content to let me take charge and enjoy. When I reached her pussy I found it rakaita kaku zvimbirirasoo uku richinyiminya kunge chinu chemuroora. By then ambuya vakange vongoshinyira kunge chiva chatsikwa muswe!
Ndakaramba ndakati ndee kutarisa beche raambuya, driving her insane with desire. I started kupuruzira mumativi maro zvinyoro nyoro, blowing gently on the pussy. Ambuya vakavhura makumbo ndokuita kusimudzira magaro avo kutevera muromo wangu as I blew on her. But ini I wanted her to speak, to beg me to suck her, saka handina kuita zvavaida. I licked her muzvidya mese umu, ndichimbo rumirira mbichana zvisingarwadze, getting close to her pussy but still avoiding it.
Ndaona zvino kuti ambuya vakuvara I gently licked her clitoris, just once, yaive yakaita kubumba nechekumusoro uku. I licked it once again, twice ndokurega. Ipapo vakabva vataura zvandakanga ndichida kunzwa chaizvo.
“Yuwii! Kani zvangu ini, Please suck me, please,please. I am so close. It has been long.” she gasped trying to grab my head and push it to her pussy.
I didn’t disappoint her as I took the whole pussy in my mouth, zviya zvekushama muromo wese and lick rikati ranga razara mukati!
Ambuya vakabva vagwina ndokutetsura mhere chaiyo uku vachidzvanya musoro wangu with her legs. Manje Ini handina kuda kuregera, ndakabva ndanyanya kunanzva beche ravo. Rurimi rwaiita kupinda mukati chaimo, licking every fold, kutenderera paclitoris, ndombokakweva kunge kamunyatso. I was doing it so gently as I know roughness inogona kuuraya the mood. Ambuya vakatanga futi kugwina and came again.
I let her calm down as I gently moved up her. I gathered her in my arms and kissed her zvinyoro nyoro, zviya zvekuratidza rudo chairwo. Nyangwe mukavhunza madam vangu, she can tell you kuti kana twangu twakakwidza I can kiss her to orgasm! Pane matricks dzandakadzidziswa nerimwe gero Moshego kunyika yemakorekore kwandakamboshanda. Mwana aikisa iyeye. Saka ndidzo dzandaiita pana ambuya manje vachibva vagomera nekunakirwa. Ambuya vakashadabura makumbo and mboro yangu ndokuguma pamusuwo webeche ravo. She moaned gently and tried to pull me in. Koo ndaimhanyira kupiwo zvangu.I wanted to enjoy this moment because it’s not every day you get to make love to mudzimai watsano! Plus pamwe ndaizopfurwa natsano vanzwa nyaya iyi saka kwete handaizofira short time! Nyangwe vakazondiuraya havo ndinenge ndambozipirwa, unofira yaunoziva. Kana Ambuya vaitozofunga katatu before she said anything.

I slowly inserted mboro yangu ndokumira musoro wapinda. I gyrated my hips gently sideways at first, then up and down, ndoku mboiburitsa zvangu. By this time ambuya felt enough was enough vachibva vandibata magaro and pulled hard! Ndakabva ndati bvoo kupinda into a fiery furnace! Sandi kudziya mhani ikoko vakomana. Iko kushinya, chokwadi kunge mhandara chaiyo.
Kungoti tede chete ambuya vakatasanura muviri wese kunge munhu anozamura as she came! Chokwadi ambuya vakanga vagarisa, tsano imhata yemunhu chete!
I let her enjoy her moment before I started any movement. Ndakatogonyerera kunge dora riri mumupani ndichayamwa mazamu avo.
Ndaona kuti vava ready manje I started again, gently, haikona kumhanya mhanya kunge chindumure. I started fucking her mbichana mbichana, kukoira zvangu zvinyoro nyoro, zviya zvokutora munhu kubva pasichigare chaiko and build up a rhythm. Handina kurega kuyamwa aiwa, ndichi achinjanisa mazamu avo. I wanted her to thoroughly enjoy herself and to enjoy myself as well. Ndakaona zvino kuti tapika tose ndakatanga kukoira sembwa chaiyo. Imbwa inokoira veduwe, haikona kutaura. Ivo zvino vakati unonyepa, vaive vongoshanyarika semunhu arere pamavhunze emoto. Haikona mhani kuti chikapa ichocho.
Kune wese akambokwira gero reparuzevha anoziva mapepeterwo anoita nemadzimai iwaya, ndizvozvo chaizvo zvavaiita. Ndakapepetwa varume zvokuti ndakaona nyenyedzi chaidzo holding back mbeu yanga yoda kuwodzvoka ! Aiwa kani, mai vangu muera shumba imi, mai vanonaka ivava.
Ziya zvino raive roerera kunge vanhu vari kunatira! Takamboderedza speed mbichana totura befu. Ipapo ndipo pandakapa kutenda nokuti hamheno zvaiitika mukati mebeche ravo. Maiita kunge mune twumaoko tudiki twaindibata bata mboro yangu tuchipota tuchisvina svina kunge munhu anosvina matumbu, imika. Beche ramai ava rakandichemedza zvandisati ndamboita. She was just that good mhani.
Tsano muri mhata yemunhu times two!

Kuzorora kwataive taita calmed me down and shortly I was raring to go again. This time ambuya indicated that she wanted us to shift and change positions. I agreed nokuti mabvi nemagokora angu zvakanga zvorwadza nefloor. Ndakaisvotora ndokubva vasimuka vobatirira patub ndokufongora zvokuisa nyini yose pamhene chaipo. Kuita kunge mhene iri mubani vakomana. Ukuwo mudhara weziso rimwe achiona izvi akabva agwina gwina kunge mhungu yatsikwa muswe.
Ndakabatirira pachiuno chavo and slowly inserted mboro yangu. Hey mhani chinhu chinonaka ichi. Yati tede yese kupinda vakacheuka ndokunditarisa meso angu ndokuti nezwi nyoro nyoro rakapfava kunge donje, “Please! fuck me!” Who was I to refuse? Handiti ndaitovemo kare ndakangoti nechemumwoyo, too late pakutaura apa.
Guys takasvirana kwete zvekutamba. I once saw muvideo yaJonathan Moyo iye yerambai makashinga and wondered kuti kongonya yairohwa nemadzimai aye inogoneka here kana muchisvirana. Musi uyu ndakazvionera pamhuno sefodya kuti inotambika heavy varume. Handizivi kuti ambuya vainge vaka zvigonerepi zvakadaro, ndakatosimba kubatirira vofamba nendima.
Taipota tichichinjana, kana vakamborova kongonya yavo ivo ndozorovawo yekwamudhara. Ndaiti ndikambokoira ndakasimudzira gumbo mudenga kunge imbwa inoita weti ndobva ndambogonyerera musana kunge chifeve chinotamba rhumba pagrowth point zvemusiyo haikona kutaura hapaidanwa anonzwa. Ambuya vaitiwo vakambotiva musana sembongoro yakatakura saga rebeans nyini yobva yanyatsouya kushure chaizvo ini ndonyatsoidhinda. Takanakirana too bad. Ndofunga after about 5 or so minutes of serious fucking ndakazonzwa masoja aakunoka pamusuwo wejende ndikaziva kuti ndazviita.

Ndakatanga kunzwa makumbo kubvunda ndokudaidzira kuti ndofa zvangu ini. Ambuya vakabva vaziva kuti chikara yoturuka ndokutanga kamwe kakuchemerera kakatokonya mukati kati mebrain dzangu chaimo. Ndakabva ndanzwa muviri wese kudairira, kana simba rekumisa mbeu ndakarishaya. Vakatambisa magaro avo ndikanzwa muviri wavo wogwinha gwinha kunge vabatwa nepfari and I knew handisini ndega ndanakirwa. I wasn’t far behind. Ndakatunda guys, kutunda zvekutunda zviya. I literally cried as I came, such was the intensity and pleasure. Ndaive ndisati ndambonakirwa nebeche zvakadai.

We slowly disengaged and I saw mbeu ichierera nemakumbo Aambuya. She turned around and we hugged remained like that for a long time, No words were necessary. I took her hand and led to the shower and we had a bath together, tichizorana sipo kunge vanhu vava nenguva vachidanana hedu. I was happy to be there for her and was willing to do whatever it took to keep her happy. She was a wonderful woman who deserved better. Tsano imhata for sure I say again.

I drove back to Harare in deep thought over what I had just done. The amazing thing was I was not feeling any bit of guilt, zviya zvekuti ndakwira Ambuya never came to mind. It just felt so right and I told myself I would do it again should I get another chance.

I knew and understood fully the repercussions but somehow I told myself I would face that devil kana chabvondoka. I knew my wife would either kill me or file for divorce but hey, ndiani asina chivi. We have all come short of the glory of God I mused. Anyway, there was no use crying over spilt milk, yadeuka yadeuka, Koo handiti ndakange ndanakirwa. The best was to look forward to seconds! Aikazve, ko muri kurasika papi? Kana usati wabatwa why stop? Don’t you know that the forbidden fruit tastes sweetest? Besides, ambuya was just too good a person, sexually, runako and zvavangori, to resist. Ndakanzwa pfungwa dzamambo Ndyire wemu Pfumo Reropa dzouya mandiri, “Gombo iri ndarida …”

I was not going to force the matter on ambuya, I wanted to play it by the ear. If it never happened again, well, so be it. Who could say handina kudya namambo?
About 7 months went by pasina yatambika, we would meet at family gatherings and we behaved as normally as we could. Initially I even thought ambuya regretted and would never acknowledge what had happened between us but one day she gave me a wink ndikaziva kuti henaro. I then knew kuti nyaya haina kuperera ipapa, tichasangana tigosvirana futi.

One day ndakatofizuka hangu ndiri padheni, a phone call came for my wife. Kwaive kuri kuma 9 dzekuseni. She was on the phone with her brother and they were arguing. Ini ndakangoti izvi ndezveropa saka rega zvipedzerane. Initially ndakamborohwa nehana thinking kuti pamwe yaive nyaya yangu ndokuzopora ndonzwa hanzvadzisikana yoti, “haa-a bhudhi ndipo pamunoshupa ipapo, you always impose.” Ndakaseka hangu nechemumoyo nokuti it was one true annoying thing about tsano.

My wife put the phone down and came over to me with a radiant smile on her face, swinging her fabulous hips in the way she knew yaindipedza, kana nharo ndaitadza akatanga kufamba achidaro. I panicked knowing kuti she wanted something chete, manje I didn’t want to give in musi uyu. Ko nyaya yatsano yaive yatopera mumusoro make here kare?
“Darling stand up for me” she said in a sexy voice which would have melted butter.
Like a zombie, I stood up and looked at her. She licked her lips seductively and then took my head in her soft hands. She brought her mouth up to mine and gave me a deep kiss! When she ended the kiss I remained in that position, musoro wakarerekerwa paside, ndakatsinzinyirira maziso hoping for more! She just knew how to treat me right. Ndakadaro ndakanzwa my shorts being pulled down and semunhu aive nehabit yekusapfeka underwear ndiripamba, mudhara akabva asara ari pamhene. Uku akagoti aive atomuka kare pandakakiswa kaye, haikona kutaura.
My wife must have knelt down because the next thing I know and felt was mboro yangu yaive yazara mukanwa make. She took it all in and then started vibrating her tongue in an arousing manner. To this day I’m curious as to how she did it. She vibrated her tounge pasi pezitsinga riri pasi pemboro ndikanzwa kuguma kwenyika. She then took me out mbichana ndokusara nzvonyo chete irimo ndokubva atanga kuitenderedza nerurimi. Mati nyangwe chana chinodya ice cream chinosvika ipapo here? Ini ndakabva ndarasa njere! Vakomana ndakanakirwa, my wife is so good at giving head that every time she goes down on me I feel like it’s the first time.

Aona zvino kuti ndakuvara, she stood up and took off my t-shirt. She sucked my little nipples whilst slowly jacking me off. Ini ukandiyamwa twuminyatso twangu uri kuda kuti ndife nekunakirwa. In that state you can ask me to buy you anything and I will say no problem! Hamheno zvandinonzwa kana ndichinwiwa twuminyatso twangu.
My wife paused a little and looked up at me, kunyatsonditi ndee mumaziso. I knew something was up but ndaive ndakuvara nezemwa. I took her head and pulled it back to my nipple. She didn’t disappoint. Mboro yangu yakaita kunge yabaiwa jekiseni rekumira nekugwinha. Akatanga kuipuruzira zvinyoro nyoro using the pre-cum to coat it. Veduwe ndakanakirwa. Ndakainzwa mbeu youya ndokuziva kuti musasa waparara! Somehow she knew kuti I was about to come and took me deep in her mouth! She had never down this before! The shock and ecstacy took me over the hill and I came in torrents. Mbeu yakaita kuwodzvoka chaiko and she greedily swallowed it.
Ndapedza kurasa mbeu ndakatura befu and one more shock came. When you come, nzvonyo inosara iri very sensitive you know and my wife licked it achitenderedza rurimi. Imika, hakusi kutapirirwa ikoko. I had to remove her head nokuti ndakawedzera kupera simba ndokuwa pasi onto my knees.
While still trying to recover she then said, “Darling may you please help my brother again?”

It was then that I knew why I had just got the royal treatment. I asked what the problem was, koo simba rekuita nharo raibvepiko?
“His wife is stranded between Selous and kufarm, car broke down vachiuya kuno saka vafonera bhudhi wanting help manje he is busy. Saka tsano venyu vati hamukwanise kuendako here munoona kuti mungavabetsere sei. Hanzi she has 2 punctures saka kunenge kwava kuendako monotora the tyres moenda nawo kuHalfway or Chegutu to fix and then get back kuzofitira pamota. I am sorry my darling to impose on you like this.” She ended looking down, feeling guilty about it.
“No honey, no problem. Anything for you my love but uwudze tsano kuti vava kuda kundijairira manje.” Ndakapedzisa ndotoseka hangu. In my heart ndainzwa kufara because I was going to meet ambuya again and this time tiri tega.
“Please just make sure you record the Bolton Wanderers match I wanted to watch later, just in case ndinononoka kudzoka. You know my weekend is ruined if I don’t watch my team!” I said to her as I stood up and pulled up my shorts. I was a Bolton Wanderers fan through and through, in rain or sunshine.
“Kwanzi muuye muchitora mota so that you do not use your own fuel. I love you chipapi changu!” she said smiling at me.
“I love you more svovi yangu!” I replied.
Hey, my wife and I love each other. I know it sounds fishy after the romp I had naambuya and I was only going because I was hoping to possibly have round two but hey it’s one of those things. I wouldn’t swap her for any other woman but I would make love to ambuya at every opportunity I got! Makes sense to you? It doesn’t either to me but I am serious, I do love my wife.

I quickly bathed ndokupfeka short rangu with no underwear as usual. My wife drove me to tsano’s office to pick up the car. I was shocked to see the car I was to drive, rino zivhongoma, a Toyota Hilux 3 point chakuti rine mhuno riya nematinted windows! Veduwe vamwe vagere. Ini Corolla yangu yaiva yava kutondinyadzisa ndichiona vamwe vachidai. Mari vanhu vari kuiwanepi please, huh? Hamheno.
Tsano was very apologetic and promised to make it up to me, hanzi mukuwasha basa rakapressa saka motoona kuti munga mhanye kunobatsira Ambuya venyu here. Hanzi kana madzoka ndichaoona kuti ndingaite sei for you and my sister. With that he gave me the keys and disappeared into his office.

I took time adjusting myself to the comfort of this monster, admiring the leather seats inside, wishing I had one like it too. I sighed and drove off to meet ambuya.
It took me nguva dukusa kusvikako semunhu aive ane shungu yekusvikoona kuti pangabake moto here, saka ndairova minimum 150km/h. Zimota riye rinovhunduka boys, haikona kutaura. Ndakawana ambuya vagere havo mumota vachiverenga novel, how Ironic, kusasana kunoparira. For sure mota yaive yaponja 2 wheels dzeku passenger side. Takakwazisana mune zvakanaka and she told me kuti she had veered off the road vachinzvenga kamhuru kaive kamhanya kachidarika road saka ndofunga vakabva vasviko tsika the sharp edge of the road ichibva yaboora mavhiri, munongodzizivawo road dzacho mamvemve zvawo.

Ambuya vaive vakapfeka a nice golf shirt which was one or two sizes small kuzasi vakasunga zambia thus I didn’t get to see kuti vaive nei pasi. Ini handina kutambisa nguva. I quickly took the spare and fitted it in, took off the other flat tyre ndokumisa mota ne jack and made sure ndatsigira mavhiri ose nematombo. I put the 2 flat wheels muHilux. I told ambuya kuti ndombomhanya kuSelous or Chegutu kunogadzirisa the tyres. Vakabva vati hande tese, ndanzwa nekubhowekana nekugara ndega pano. I tried to convince her kuti vasare vakarinda mota but she just said hapana chaiiwana.
I looked kuside trying to think of another excuse and heard the rustling of cloth. When I turned around I was stunned speechless. Ambuya was standing in a very puny short riri very sexy. Vakomana makamboona Beyonce here twuma short twaanorova pamavideos ake? Yaa, ikako chaiko ndiko kaive kakapfekwa naambuya! Hana yangu yakarova.
“Ah nhai, sei kushamisika kudaro? You don’t expect me to go to Selous or Chegutu nezambia, ko ana gogo vozoita sei?” she said seeing the shock registered on my face.
Ini kungoona kudaro chete mudhara nebrain zvikabva zvapesana, mudhara ndokutanga kutonga. Ini mboro yangu inonditonga samare, kuita baba vaChatunga chaivo neni! Ndakanyemwerera ndokuti aiwa pindai henyu tiende, chero muchisiya makiya all doors. I quickly jumped in the car ndichinyara kumira kwaive kwaita mboro yangu. But when I sat down ndakaona kuti hapana zvandaive ndaita nokuti mudhara aive aka simudza short rangu kuita kunge ndaive nechimuti mukati. It was obvious kuti chaive chii.
Ndiri mushishi kuedza kuvigiridza my obvious arousal Ambuya slid into the car and noticing my tented short and smiled looking right into my eyes. Ndakanzwa chest yangu kuzarirwa ndikaziva kuti nhasi kunotsva demo chete kuchisara mupini!
“Is that for me?” she said smiling wryly and pointing at my dick, licking her lips.
Kana kumbonyara zvavo ambuya. Vakomana ndakaita kunge chikomana chiri kutanga kupfimba musikana. Ndakashaya kuti ko nhetemwa dzabva kupi zvakare heh!.
Kashort kaambuya kaionesa zvakawanda veduwee apa vagoti vakakomborerwa nechipo chemahips nemagaro amai kani, to make matters worse vachibva vagara havo beya, kutorasa muswe havo. When I managed to steal a glance at her ndainatsowona shape yebeche yakadhindikira pashort ravo kutoona kuti ayo matinji akapatsanurwa nemusono weshort amaihwe kani mboro yangu yakaita seichadambuka. Kutyaira ndakange ndotoita zveexperience nekuti attention chaiyo ndakange ndisisakwanise kuisa pamugwagwa. Apa KaT – shirt kavo kagoti kaive kakati mbaa nemuviri mazamhu cleavage iyi haikona kutaura. Ndakayuwira nechemukati shuwa.
Tangoti fambei mbichana Ambhuya vaka vasveerera mboro yangu ndokutanga kuipuruzira mbichana mbichana. Ini ndakabva ndaruma mazino kuti ndikwanise kutyaira mota zvakanaka. Sezvo short rangu raive riri over size, she sneaked her hand in and grabbed my dick! Veduweka!.
She slowly started to masturbate me. Vaitenderedza chara chavo panzvonyo yangu, vachizora pre-cum all around its head. Ini ndaiita ndichitevera ruoko rwavo, ndichisimukira imitating all her movements. Vaona zvino kuti ndanzwa nezemo, tsinga dzachiti tara tara muhuro, from all the excitement she stopped and said, “tinga bheurwe nhasi, rega ndiregere munhu atyaire!”
But she didn’t stop at that! She just stopped masturbating me and she unbuttoned her short then squeezed it off her gorgeous legs. Baba vangu chirandu imi!, I veered off the road ndakapotsa ndatsika vamwe mai vaifamba zvavo paside peroad. Ndakange ndavhunduka ndaona kuti she had no panties on and beche raambuya ranga riine zuda! She had shaved it clean.

Ndofunga ambuya vaive vakuvara nenyere nekuti beche ravo raive rakazvimbirira plus richinyiminya kunge razorwa mafuta nemuroora mutsva pamusha. She looked at me and slowly opened her legs further. Munoziva varume chinhu chinonzi beche chakaoma samare. Pafungei machinda, chinhu chinonaka chisina kubikwa, huh? Chigobuda ropa chisina kukuvara!, Chigonhuwa chisina kuora, huh? Aiwa kani pakasikwa nehumhizha hwese pachinhu ichi.
Ambuya shifted her position ndokutsika padashboard ruoko rwavo1 vakabatirira pachihead rest rumwe ndokurwuisa pabeche pavo. She looked at me and slowly started to fuck herself with her fingers! Minwe yaibuda ichipenya nekutota. Boys’ kana ndimiwo, mati ndaiitawo sei pakadai? I slowed the car ndoda kumira but she whispered to me not to stop. I couldn’t take it anymore, ini ndaive ndatofunga zvekusvira munhu right there and then!

She continued to masturbate, making all these crazy sounds, zviya zvekufemereka and crying like zvinoitwa muporn movie chaimo but in a sexier and beautiful voice. For the next 5 kilometres yaitambika same. She then surprised me with her agility when she shifted her position again vachibva vagara facing me vakachonjomara on the seat with her back to the door, kuisa nyini yese pameso angu veduwe. I looked at her and then decided kuti aiwa izvi hazviende zvega, ndinotochirova chete pano panzira. I slowed the car and again she shook her head no! Vakomana ndofa here nenyota makumbo ari mumvura!?

She resumed her masturbation but didn’t last long. She came with a loud scream and a shudder! Ini ndakagwinha gwinhawo kunge ndiri connected to her. I don’t know how I didn’t come in my pants but I was very very close. She slid down the seat as she calmed down.

She reached over and grabbed my dick again sezvo yakange imire zvayo yakabuda mubhurukwa from her previous antics with it. Ndakatswinzwinyira pamwe nekuruma mazino kuti ndisarase mbeu pakarepo.As I held on to the steering as if for dear life she leaned over and took mudhara in her mouth! The full length of it baba, zvigoti Mukanwa macho softas yega yega, kuita kunge nditori mubeche chaimo! Aah, nyangwe ndimiwo machinda, mati pakadai ndaiitawo sei? She sucked only once, twice pavakati vapamhe zvakare ndakabva ndatanga kuhuta ndonzwa huronyo hwouya. Ambhuya vakandisveta zvine simba ndiye wodzvo, tsaa-a tsaa-a kutunda uko. Kana donhwe rimwe chete rakarasika and vakanatsoramba vachikweva long after ndapedza.
Hey, I couldn’t believe my luck, twice in a day I had received 2 blowjobs from 2 beautiful women! Vamwe venyu hamutomboziva kuti chii chinonzi blowjob! I looked up and thanked my luck stars.

She took a soft cloth from her bag and began to wipe me clean, mboro yacho yakange yototanga kumira and down kudzika kumabhora zvinova zvakanditekenyedza chose.
Vapedza neni she proceeded to clean herself as well ndakatarisa zvangu, marveling at her beauty and hunyanzvi hwamusiki. She squeezed on her short, ndakatarisa zvangu matako avo ndichingoti ini zvangu ini, and tucked in her shirt then calmly sat zvavo as if nothing sinister had just happened.
She looked at me for a while vanyerere and then began to talk.
“Can you promise me one thing?” she said with sincerity written all over her face.
“Well, ah, um-m, it depends. Let me hear what you have in mind first then will tell if I can do it or not” I replied.
“Promise me that whatever happens between us, you will not fall in love with me!” she said.
“Ah, koo zvaita sei?” Ndakakanuka.
“Look, the last time I was with you was heavenly. I enjoyed what we did to each other and I’m seeing myself falling for you and possibly get hurt. So as not to complicate matters, may you not fall in love with me too? We, well I, wouldn’t be able to handle it zvikadero.” She went quiet for a while as we both thought about what she had said. Taive togaya zvakawanda.
“I love tezvara vako but somehow I seem not to be good enough for him. I have tried everything to impress him, to make him love me like he used to but zviri kunetsa. That day when you made love to me at the farm, it was the first time I’d been with a man in 6 months! Can you imagine? Ndaive ndotofunga kuti ndiri kusemesa kuvarume saka when you did it with me I felt so relieved and cried tears of joy when you had gone. ”

“Today I wanted to surprise him, that’s why I am dressed like this. It’s one of the outfits which used to drive him crazy. Mota yazondirasisa kuponja on the way but still I expected him kuuya to help but eish, zvazondikona ini. I do appreciate your effort but dzimwe nguva unenge uchingodawo kuva nemumwe wako” she finished maziso azara zvinyangadovi.
I felt for her, zveshuwa tsano vangu indove yemunhu chete! What was going on? I prayed and hoped it wasn’t another woman, Harare yakaipa guys, munoiziva imi.
“I will be honest with you. I have always admired you from day one and when we made love kufarm, ndakabata denga nekufara. It’s the one thing that is firmly etched in my heart and brain, I will never forget it. I do admit that feelings for you were starting to develop in me too but I do love my wife. I do not want to complicate matters between us as well.” I explained.
“In that case it’s simple. I have a request for you. Since it doesn’t look like I am getting any headway with tezvara vako, may I ask you to make love to me? Nothing regular but whenever the chance arises? I could go look for other men but I like you, possibly love you, and would be honoured if you say yes” she said. I sat there quietly taking in all that had just been presented to me and ndichiedza kufunga kuti shuwa ndingadini pakadai apa, Ava munhu waambuya kaava. Eventually I made up my mind.
“The honour would be mine ambuya. But we have to be extra careful. I will only chance it kana tsano vandituma kwete kuti ndizoronga dzangu ndega nzendo, people will begin to suspect. I hope you understand” ndakataurawo mafungiro angu.
“Very well, thanks for understanding, that’s all I wanted and what a relief it’s off my chest. You are a good man do you know that? I hope tete realises what a good man you are!”

We soon got to Chegutu and had the tyres repaired. Ambuya never got out of the car but asked me to buy some ice cream and ice so that the ice cream would not melt. We drove back to the car and I fitted on the now repaired tyres. She said there was a safari lodge not far from there and gave me directions. Hanzi wait for about 10 minutes then follow me. Book yourself a room and I will find you.
Hana yangu yakasara ichirova, Kubvira ndiroore I had never ever cheated on my wife, and now worse still I was doing it naAmbuya mukadzi waTsano, the excitement was just too much for me. Mboro yangu yakamira kufuta kuita mhungu nyamubobo chaiyo as thought of what was to come. I sat there for a while as I pondered about zvese zvaive zvarehwa naambuya and vowed to get to the bottom of tsano’s behaviour. Even my wife, his sister, aishayawo kuti chii chakanga chiri kumboitika. Ini ndakati let me enjoy myself for now, ndozorega kana zvanaka. Honestly kana kumbonzwa kunyara or anything.
25 minutes later I was at the safari lodge booking a room “to rest”. The lady concierge was good looking and smiled at me lots. Kuda aifunga kuti angangohwinawo jackpot raive rasvika nevhongoma yakanaka kudaro.
“Inga mune bango renyu rakanaka chaizvo” she said smiling from ear to ear.

I just nodded, winked and took my keys. I limped over to my room, troubled by the bulge on my shorts and wondering how Ambuya would find me. I admired the scenery, it was indeed a beautiful place, very quiet and serene. Kamhepo kacho very fresh. This is the life. I got in but didn’t lock the door. I looked around and liked the furnishings, comfortable and smart. Maive neDSTV so I settled in and tuned in to Supersport 3 looking for nhabvu.

Ini list yangu yezvinhu zvandinofarira is topped by beche then bhora kozouyawo zvimwe zvese izvi! That’s one thing excellent about my wife, she never denies me these things. Pane rimwe dhara rakamboda kudyara mhodzi yakaipa mubrain mangu, hanzi ukaona mukadzi anoita zvese zvaunoda it means ari kukuvhara something! Hanzi anenge achida kuti iwe usambofa wakamufungira. Hamheno wamwe varume, Ini I say some things kana zviri kuitika far away from me ndisingazvizive, then ngazvirambe zvichiitika ikoko and handidi hangu kuzvitsvaga.

Papera 10 or so minutes ndakagara and wondering if ambuya was going to come, the door swung open and in she stepped with basket in hand. Takamhoresana zvedu setiri kuonana for the first time ipapo and she quickly laid the table. I asked where the food had come from zvikanzi ndanga ndiinayo in the boot. Hanzi I had prepared it kuti ndonosvikodya nemurume wangu manje at this rate handione ndichaenda kunomuona. I quickly changed the subject nokuti ndaiona kuti nyaya yatezvara yaivabata bata too much.

We stuffed ourselves nekudya kwakaisvonaka samare and relaxed hedu for the next 40 or so minutes just enjoying each other’s company. We spoke about chero chaive changouya mupfungwa, just chilling and enjoying being together. After a while she stood up and went to the bedroom from whence she called out to me.I sought her out and found her vagere havo on the bed. She looked at me and no words were necessary as to what was up at that point. She stood up and we embraced, held on for a while and then her face searched for mine. Our lips met and we kissed deeply. For the next few minutes hapana chaiitika kunze kwekudyana rurimi chete.
Ambuya vaive netumwe tuma tricks twakapengawo futi pakissing. She would put her tongue in my mouth and begin rotating it, licking and tickling me mukanwa in a manner I have absolutely no idea kuti zvaifamba sei. All I know is I felt my knees go weak nekunakirwa. She was that good.
My hands, all the while, were not lying idle, initially I was holding her wonderful bums, heano matende, mashava, squeezing them gently, massaging them and sometimes just caressing them. I moved my hands upwards to the small of her back, underneath her shirt and slowly rubbed her back. I reached up for the clasp of her bra ndokubva ndakakochonora. Ndakakoponora all buttons on her golf shirt and she lifted it off together with the bra.

I was left to gaze at those beautiful boobs. Zamu raambuya vangu kungorifunga nyangwe nanhasi ndinonzwa kumerera muviri wose. Minyatso yavo yaive yakati twii kumira, iine tumapundu twaive twamerera kuipoteredza. Ndakafuridza one munyatso ndokuona wowedzera kumira, twumapundu twuya twowanda. Vakomana! I gently cupped them, squeezed them, moving my palms round and round but avoiding the nipples. After a while I took one nipple mukanwa and gently sucked whilst tweaking the other neminwe yangu. It must have done something nokuti ambuya released a wry sigh and pulled my head to her boob.Papera chinguvana ndichishandana nenyatso ndakabvisa musoro wangu pachipfuva pavo ndokupfugama in front of ambuya. Ndakavabisa zambia ravaive vakamonera ndokusara kashort kaye kaBeyonce. Ndakambomira ndakadero admiring umhizha hwamusiki, kuita kunyatsomedza mate nekunakirwa shuwa musiki vakaoma. Ndakavhura kashort kaya zip zvinyoronyoro ndokukadzikisa vakasara vava mutwi, pamberi pangu, nyini yavo yakaita kakuzvimbirira mbichana, Kudya kwemeso varume mazai ekwa Irvines chaiwo. I held magaro avo mumaoko angu, kutonatsobata kunge muroora akatakura pfuko yemvura parufu! Ndakavadhonza mbichana to bring her closer to my mouth. Maoko angu akabva atanga basa rawo ndakapuruzira Ambuya muzvidya mose umu, slowly, gently, making sure vari kutapirirwa samare. Haikona kumhanya kunge unodzinganiswa nedhimoni, pfavira ngoma mukomana, ndaida kutoti vabudirwe neshave musiyo!

Ndofunga zvandaiita zvakavapaza musoro nokuti vakabva vawira pabed yaiva paseri pavo, ini ndikati handaizosara ndokukambaira ndoteverapo. I got in between her legs and gazed at her pussy serume runoruta riri kutarisa papinda mbeva. Asika ini ndinorutawoka nhai imi, ndinoruta beche! I licked my fingers to make them wet and gently inserted them in her pussy. Ambuya bucked in rhythm with the movements of my fingers. Vakanga vofemereka asi ini ndaive ndichiri kure nezvandaida kuita. Ndaona manje kuti minwe yangu yanyatsotota I spread the lips of her pussy until I could see her clit. Women have clits in all different shapes and sizes, just like us guys have different sized cocks. Kabhinzi kaambuya kaive kachindidongorera ini ndikati nechemumoyo nhasi kanondiona!
I approached her pussy slowly and then drew back. Women, even more so than men, love to be teased, and I began to caress zvidya zvavo, trying to find her sensitive spots. The inner part yezvidya zvavo as I found out is her most tender spot. I licked it, kissed it and made designs on it with the tip of my tongue. Kutonyora zita rangu hangu nerurimi. Ambuya vaive vaparara havo nezvese izvi.

I came dangerously close to her pussy, then floated away again. I wanted to make her anticipate it, kuti kana ndozoti nate pabechepo vanenge vava kune imwe nyika. I licked the crease where her leg joins her pussy, kunyatsonanzva zvinyoro nyoro asi zvine mutsa. Kana chana chadya chikanakirwa hachikokote ndiro chikadaro? I nuzzled my face into her nether region kunge mombe inofura, brushing my lips over her slit without pressing down on it to further excite her. Ndakaita izvi to the point where ambuya was bucking up from the bed straining to get more of me closer to her, kutondikakata nezvidya kuti ndisvike panyama nyoro. Ndakaziva manje kuti haiwa chikara chakwana zvino.
Ndakabva ndati nate muromo wangu right on top of her slit. I kissed her, gently at first, then harder gradually increasing in intensity yacho. Ndakatambanudza matinji avo nerurimi and when she opened up, I ran my tongue up and down between the layers of pink pussy flesh. Kuita matinji ekukokota nerurimi! Ambuya zvino vaive voita kunge kettle yegetsi yafanza kushinyira kwacho. Inga ndati ndinoruta beche wani nhai hama dzangu!
I gently spread her legs more with my hands kuti ndinyatsowana ndima yakakura yekusakura nekuzunza. Ndakabva ndaisa rurimi rwangu mukati mebeche ndokutanga kuva svira nerurimi. Ndakakungura kuti dai ndaive nerurimi rwakareba serwetwiza kuti ndikwanise kunyatsosvika kumhango yebeche.
Chitaurirwa hunyimwa sembare dzekumusana, I tongue-fucked her half crazy. It must have felt divine nokuti ambuya vakachema vachemazve nekunakirwa. I teased the hell out of her zvebasa.
Ndakachinja mupaka when I brought my tongue up to the top of her slit and felt for her clit. I gently pulled the pussy lips away and flicked my tongue against the clit. Ndakakananzva once, twice vakabva vabowa ambuya. Ini ndakati munonyepa, mati madiiko. I flicked the clit quickly ndikanzwa makumbo avo aakutanga kubvunda, kudedera kunge chembere yechirungu yavhundutsirwa nemayouth ebato rezanu!.

Ndaona zvino kuti vave kuda kutunda zvakaipa, I made my lips into an O and took the clit into my mouth. Ndakatanga kukweva gently, sucking gently and watched ambuya’s face for her reaction. Ndakaona kuti vari kunakirwa too bad, meso kuungana kufinyama kunge munhu ari kumama and sucked even harder. She must have loved it nokuti vakabowa Ambuya, kugwaya gwaya nokutapirirwa saka ndikati henaro and sucked even harder, ndakadzika dzika navo Ambuya.
Ambuya vakakwakuka, ndokusimudza hudyu hwese mudenga ndikati, e-eheka spakwa asi ini handikuregere. Ndakaramba ndakatsitsa chete ndichikweva!, I hung on, and kept my hot mouth on her clit.
“Don’t stop. Don’t ever stop! Maiweeeee-e kani. Hii-i hiii-i!”
Haa, imika imi. Ambuya vaive vodetemba zvino, votaura nokudana zvese. Ini ndakabva ndamera zenze chairo, ndokutowedzera mabasa.
I took my index and pointer fingers put them together and smeared them nejuice raambuya to make them wet. I slid them in and out of her pussy, slowly at first, then a little faster. I fucked her with them rhythmically making sure kuti ndaigumha the roof yebeche ravo.The roof regambi rakaoma kumunhukadzi vakomana, try it kumba kwenyu mugozvionera.
Ambuya vaive zvinovorova chikapa kuteedzera zvaiitwa neminwe yangu. Ndakabva ndateedzera rhythm yavaive vapicka, I sped up only when she did.
Ndakateerera kufema kwavo wanikwe venge munhu abatwa neasthma! Ndaive ndoteedzera zvavainge vari kuda asi handina kurega kusveta kabhinzi kavo! Ndainyatsoda kuti vanzwe kuzipirwa zvachose. Ndakati tsitsa kudaro she began to tremble ndikabva ndaziva kuti zvaitika, tsime roda kuwodzvoka. Ambuya vakazhamba as she came asi ini I didn’t let go of her clit. Ambuya vakatunda zvekwamai tundai vakomana but I hung in there for the duration yekutunda kwavo. Haikona kuchimbidza kurega, rega mudzimai apedze iwe wakati tsitsa chete.

When she started to calm down from the orgasm, I pressed my tongue along the underside of the clit, leaving my lips to cover the top. I moved my tongue in and out of her cunt. Minwe yangu yaive ichiri mukati saka I moved them a little too, gently though, knowing things were extremely sensitive now. Varume, ndamboti ini ndinoruta beche, bvunzai henyu ambuya vangu!
Ambuya vakabva vagwinha gwinha futi as she came again and I slowly stopped what I was doing. Muviri wavo wese waive wazara ziya, iko kufema vachiita kunge Usain Bolt abva kumhanya 400m chaiyo!
I spoke to her gently, “Oh yes baby, this is just but the beginning, do you want somore?”
In the meantime I moved my body upwards stroking her thighs, caressing her breasts along the way and nguva yose iyi ndichingoreva twusina basa. Munotwuzivaka twuma sweet nothings.

Slowly ambuya calmed down, kufemereka kwakaita kuchiderera. She slowly opened her eyes and looked at me. Our eyes met and volumes were spoken nemaziso chete. I moved up her body and took her in my arms. Takambundirana ndokumbozorora takadaro. I wasn’t rushing anywhere and neither was she. Pfavira ngoma usiku hurefu!

After a while pasina ari kutaura nemumwe but just enjoying the presence and warmth of each other, ambuya vakabva vamuka, she sat up and looked at me. She said’ “It’s your turn now, let me turn on the pleasure. Just relax and enjoy.”
Ko ini ndaigoti chiiwo hangu, I wasn’t about to run away saka ndaka varega kuti vaite madiro. Ini chandaida kunakirwa chete. Vakandikurura nguo dzose kusara ndava mutwi semusi wandakabarwa. Mudhara weziso rimwe aive akamira zvenharo chaizvo, tsinga dzachiti tara-tara kunge huro yaBatista akadzipwa na Undertaker.
Ambuya vakatangira kumusoro chaiko, kissing me deeply pamuromo, our tongues meshing inside. Vakadzika pahuro pangu ndokusveta nzvimbo dzavaiziva kuti dzinoita kuti murume atapirirwe. Ko ini ndini ndaigorega kutapirirwa kuti ndakafa mutezo here? Muviri wose wakaita sewanyunguduka ndichidyiwa muhuro umu, ndaitsengererwa nechapano padivi pehuro apa pakanangana nebendekete rangu, Hamawee ndakatomerera, kana nekuziva kuti ndinonzi ani ndaive ndisisazive. She knew her business kwete zvekutamba nikisi.
Ambuya vakadzika ndokuyamwa twuminyatso twangu! Baba vangu Chirandu imi, kana pane chinhu chinoita kuti ndipererwe mudeheny’a kunwiwa twuminyatso twangu. Hamheno kuti twangu twakasikwa sei, twunenge twuno generator magetsi atwo twega. Ambuya vakandinwa ndikaparara sechidhakwa chasanganisa Whiskey ine 30 years, kachasu nembanje! Aiwa vakomana, sandi kuzipirwa ikoko. Vaona kuti ndasvika pane imwe level manje, she continued downwards kusvika vasvika pana mudhara manje!
Vakaibata zvinyoro nyoro, semunhu anobata chinhu chaanotya kuti chingangotyoka anytime. Ini maziso ndaive ndakatsinzinya nekunakirwa, mudhara achivhita vhita kunge munhu ari kubwaira. She took mboro yangu in both her hands, fingers lightly touching the sides of the shaft. Just imagine munhu ari kuridza bhosvo or zviya zvevana zvine maburi along the tube! Yaa, ndiwo mabatiro avaive vakaita iwayo. She flicked mboro yangu back and forth between her two hands by holding on to the loose skin of the shaft. Shuttling it back and forth in this manner, she teased me, building up the momentum, driving me out of my mind with expectation.

Ndiri mudenga rechinomwe kudero, Ambuya vakazongoerekana vachinja mupaka ndokutanga imwe staira. Vakabata mboro yangu in one hand and gently tugged tuchoya twangu twaive pamachende nemazino. Kakurwadzirira kacho kainaka kusvika kubrain chaiko. She used her open palm swirling it around the phallus, the way your tongue would lick an ice cream cone. Izvi zvakaita kuti mudhara afute kunge chiva. It was just great.
With my erection pointing toward the ceiling, she cupped my balls in one hand and gently, using only her tongue, licked them gently, but carefully along the entire underside of my erect organ. Ambuya vainanzva kubva kumachende vachikwidza. Ini ndaibva ndatambura vakasvika pane area iri very sensitive and very pleasureable.
Pavaingoona chete kuti which areas enhanced the pleasure, she concentrated on them. Inini my most sensitive area kuzasi uku is the point where the ridge of the head (phallus) and the foreskin are attached and pazitsinga riri pasi pemboro.
She continued licking and tapping along these areas with her tongue, making me want to come like yesterday. Ndakanzwa mudhara kuzvimba some more, ndokubva ndasimudza magaro angu kutevera muromo waambuya. She slowed down to give me time to calm down.
She then placed mboro yangu mukanwa mavo but did not tighten her lips around the shaft. She began a circular motion with her head, mboro yangu sliding to different places in her mouth as she continued the motion. Vakabva vaigeza mboro yangu nerurimi rwavo, sliding over nzvonyo yangu kusvikira vavhara her lips around the shaft at the point just behind the head. Vakabva vaiti dzvi neruoko apa muromo wavo uchiri panzvonyo.
She twisted her head from side to side making sure her moist lips stayed in contact with chiridge chenzvonyo. As she did that she gently moved her hand up and down the shaft. Izvi zvakabva zvaita kunge ndiri ini some kind of beche. Ndakanzwa mbeu youya and screamed with ecstacy.
Ambuya vakabva vaisa munwe wavo at the very base of the penis in such a way as to block the tube through which the cum spurts! Kusunga chaiko, kudzindira mwena wembeu zvokuti mbeu haibudi kunyangwe uri kugwinha gwinha going through the reflex action of ejaculation.
At the same time she kept sucking vigorously on the head of mboro yangu, delaying my cum for several long moments, I couldn’t take it anymore. Ndakange ndichangotanga kusveerera ruoko rwavo in an act of wanton pleasure, when she finally allowed the cum to spurt, yakaita kusvetuka kubuta kwacho, kunge dapi rinobuda mumwena! The intensity was amazing zvokuti ndakaona nyenyedzi chaidzo. Ndakanakirwa veduwe.Mati imi kana iri iyo yakatambwa Adam mugarden, pane yaaizoramba kuita here? Kana ndimiwo veduwe.She took a cloth from her bag and cleaned me up. We curled into each other’s arms and drifted off to sleep.

Ndakapatika ndokuona kuti nguva dzakange dzava kuma 3pm, we must have slept for over an hour I thought. I woke up ambuya and told her we should leave.
Vakazamura zvavo kunge vari mumba mavo. I just watched, admiring her. She looked like a queen and indeed she was, she stared at me and said, “Look, why don’t we spend the night here together?”
Hana yangu yakarova. Ko madam vaizoti kudii? Ko tsano? I must have looked worried because she said, “Just phone tete, or better still, let me phone her telling her kuti mota haisati yapera and we might end up putting up at this lodge. She knows it, takambouya navo natsano vako.”
I cleared my throat and said, “You know there’s nothing I would like more than to do that, but I think we would be stretching it too far, Tenenge toda kuedza vadzimu I think. Let’s take it a step at a time.”
“OK darling, I hear you. Let’s make love one final time then leave.” she said. I agreed but wasn’t sure if mboro yangu yaizobvuma kumuka futi after what I’d just been through. Ndaive ndadrainika chaizvo when I came pekupedzisira.
Ivo semunhu aive oziva muviri wangu samare, she just sucked my nipples uku vachipuruzira mboro yangu. In no time at all yakanga yamira yaakutoita kunge mutambi wenhabvu akamira patouchline, sub arikuda kupinda mugame, rearing to go. This time we did not dilly dally on the preliminaries, Ambuya vakarara nemusana, yeruzhinji missionary, and opened up her legs. Kushadabura kunge vari kuda kubara mwana. I went on top vachibva vabata mboro yangu ndokuinangisa panyama nyoro.
Vakamboitambisa tambisa zvavo vachitsvaira tsvaira pamuromo webeche ravo nenzvonyo yangu. Ndokuzoinangisa ipo pamwena werudo chaipo ndokuiregera. Handina kana kumbozeza kana kufunga kaviri, ndakaidira yose zvayo, I went in smoothly like a hot knife goes through butter! Kuti pfee-e ndokubva ndanzwa parere moyo nyama dzavo dzomukati dzichindigamha, kuita zviya sokuti mweni anouya akasenga zvinorema anotambirwa achiri pachivanze.

She surprised me by openning up her legs even further and at the same time she started to gyrate her waist like she had magetsi muchiuno umu. How she was doing it I have absolutely no idea. All I know is that I held on as if for dear life and thoroughly enjoyed myself. Takasvirana in this position for the next 7 or so minutes vachibva vachinja, With agility yavo iya yekundishamisa paya this lady is fit I tell you, she brought her legs up and together and quickly put them on my shoulders!
In this position ndakanzwa madzimai mamwe achiti mboro inopinda kusvika kuchibereko chaiko! Vamwe actually say it’s painful but not ambuya vangu. She looked at me and said, “chinyatsosviraka tione! Ndoda kuti upinze yese ndigoinzwa kugumha kuchibereko chaiko”

I didn’t need a second invitation or encouragement ipapo ndakatanga kushanda basa sebasa. Veduwe ndakavashanda ambuya, ndaive ndakaruma muromo ndichipomba. Ndaiita ndichi chinja angle, ndikamborova ndakarerekera kudivi, ndichingodaro. Uku Ambuya was being very vocal,

“maiwe kaniiii-i, hii-i hiii. aaah, aaaah. yoweee!, yes yes ipapo, ipapo natsoipinza kani uhm hu!”

Kana pane chinhu chinondipa manyemwe manje mukadzi anondikuza ndichisvira. Haiwa, kana abatwa nemweya wetsvina wekusvira anosara pasi. Kutunda kwandakange ndamboita earlier helped lots nokuti mbeu yaizononoka kubuda. Ndakasvira ndasvirazve kusvika ziya roeerera. Ambuya must have come twice nokuti pane pamwe pavakapotsa vandikavira kwakadaro uko nekunakirwa.
I slowed down ndaakunzwa kuneta pamwe necramp and let her legs down. We spent the next 3 minutes just kissing and enjoying ourselves. Taive tave mune imwe nyika yedu tega, nyika isina madzudzo, tezvara kana riot police or youth gangs burning buses! Ambuya then indicated she wanted us to do dog style and I smiled remembering last time.
Ambuya vakativa musana sembongoro yakatakura saga ichienda kuchigayo, beche ravo ndokundinyemwerera serinoti ndinokudya iwe, ini ndokurinyemwererawo ndichiti uchadya zvako! Humhizha hwaMwari hunoshamisa mhanduwe. Ndakapuruzira magaro avo zvinyoro nyoro as I moved closer to my goal. Mudhara aka svikoguma muromo webeche ini ndokubva ndamubata kuti anyatsopinda ipo chaipo. I slowly inserted my dick and only lord knows the level of pleasure that greeted me. It felt so right being in there I would have given anything to come back again stay there forever. Ndakatombonzwa kadzungu mbichana! Ndakabata muchiuno maambuya ndokutanga kukoirira zvishoma nezvishoma, watching my dick coming out iri coated nepussy juice raambuya. Ndainyatsoidhonza kubuditsa yose kusvika yasara nzvonyo chete ndobva ndadzosera makare mugaba reuchi. Uku ambuya started her vocal cajoling again.

“Svira kani mukuwasha, yowee, svira kaniii, haribvaruke iri, nyatsondipa tione, yaah ndiri kuinzwa, iripo, pinza kani, svira kani iwewe, ndisvire iwe, svira! Unogona basa iwe, nyatsoroverera!”

Ini ndiye manyemwe tede, kumera zenze chaiko. Ndakatanga kunyatsosvira, zviya zvekunyatsoteerera parere moyo chaipo. Ambuya’s cries were increasing in volume as my pace increased.
She pushed me backwards but I didn’t break stride, and ndakaguma ndamira ndakatsika pafloor ivo vari pamubhedha but mboro irimo chete. Yebo! Haikona kutaura mhani. Ambuya vaive voita chikonye chaicho kutambisa musana nemuchiuno umu. Ini ndikati ndiri pano, kutobuda rute kunge munhu arikuona chikafu nekunakirwa.
We came closer and closer as our flesh slapped against each other. Ndakanzwa mukadzi zvino izwi raderera voita sevanonyaradza mwana, kakudetemba kwakashoshomera, ndikaziva kuti ndanatsa, ndakange ndatoita kumira nezvigunwe zvino, kuita kusuzumira nekunakirwa. Zvichiti Ambuya vakange votambisa chiuno sekunge mugoti unokurunga tsaiya yebota. Ndakazongonzwa muviri wavo kuomarara beche kushwinya mboro semune hurimbo apa musana wativa zvino, iro nyamatsate randitarisa kunge rinondibvunza mutupo.I closed my eyes ndikaona denga rechinomwe richidzika. I opened my eyes to a sound like a thunder clap, sandi mhere iyoyo, Ambuya came in a scream which must have been heard all over the establishment and I wasn’t far behind. Ndakanyatsonzwa mbeu kuuya, makumbo kubvunda, magaro ndokuoma kunge chidya chejongwe rapamusha! I pulled out one last time and plunged in with all my might ndokunzwa kuti dzvuu dzvuu kunge ndinodhonzwa tsinga ndiye tsaaa, tsaaa ndokubva ndaziva kuti henaro ndapamha kubika usavi.

I slumped on ambuya’s back as I tried to catch my breath. Soon we were both slumped on the bed together and hugged. No words were necessary. We were 2 consenting adults enjoying themselves, ko paida kutaurwa kuti chii zvakare? Kweka nguva we just lay in each other’s arms, caressing each other and giving each other light kisses.
Ambuya vakazosimudza musoro ndokutarisa nguva and said, “Kana tiri kuenda then hande tinogeza tiende.” Takasimuka ndokuenda kunoshamba tese. We soaped each other muviri wose, taking time to feel nyama dzese and enjoy. I was too drained to want to have another go, I am no superman.
Takabuda and I drove to Harare and she in turn headed back towards the farm. On the way home I was deep in thought, Much as I enjoyed what was happening, it had to stop before we were discovered. I resolved to talk to ambuya as soon as I got a private moment navo.

Ndakasvika kumba mune zvakanaka ndikatambirwa by my wife nemufaro chaizvo as I had assisted her relation, Aambuya. After the greetings ndakananga straight into the bedroom ndichida kuti ndibise mbatya dzandaive ndakapfeka munongozivawo kuti vakadzi vanotarisisa saka paizogona kuonekwa twucream ndikapinda patight. As I entered the bedroom ndakarohwa nehana at the sight before me.
“Hello my darling bamkuru, Koo sweetheart wanga uri kupiko ndaswera pano ndakakumirira?”
Ndakaita mahweke nemwanasikana akange achizora makumbo mafuta, ari mushwi zvake asina kupfeka, Zvidya zvose zveyellow nechuru chakasvibirira nemazamu zvaiva zviri pachena, munin’ina wamadam uyo, Shelly. Without replying I hurriedly turned round and closed the door.

“Honey why didn’t you tell me kuti mubedroom mune munhu?”

Kamainini kangu was in her third year kuNUST studying medicine apa zvigoti kakanaka zvekuenda chaizvo beauty as well as brains. Vehama munoona dai ndakaona munin’ina uyu ndisati ndaziva mukoma wacho kutaura kuno pamwe handaizomboroora mukoma wacho. Mainini had these full breasts akamira kuti twii kunge nzeve dzedhongi, mazamhu avo aiti nyangwe vakapfeka bra airatidza kuti munyatso uyo. Dundundu rake raiva dukusa kunge chiuno chego, You know that waistline yakaita seyaSharon wemuGenerations uya, Kana ari mahips apa ndipo paiva pamusha pawo, mainini vane magaro vakomana, that type of ass rekuti you can see it from the front, mwana akakomborerwa iyeye varume, Kutaura chokwadi I will begrudge the guy who marries tsvarakadenga iyoyo. Mainini vakamhanya kubuda mubedroom ndokusvikondimbundira nekunditsvoda padama. Munoona mazamhu emhandara idambudziko kunesu vanhurume zvigoti kana asina kutopfekedzwa bra.

Ndakambundirwa netsvarakadenga iyi soo mudhara akabva adairira runako ndikamunzwa ave kugutsurira musoro. I quickly disengaged from her embrace and sat down on the sofa so as to hide my arousal.
“Hindava kumhanya kudaro murume wangu, asi unonyara mukadzi wako” she mused as she pushed in trying to sit on my Lap.
“No! Not at all dear, ndangoti ndikupe mukana wekuti upedze kupfeka” Ndakadeedzera more so kuti mukoma wake azvinzwe than in response and simultaneously crossing my legs kuedza kucover Captain Matsemura vakange vatomuka.
Wifey akadongorera from the kitchen where she was preparing the evening meal ndokuona kuti ndakange ndapinda tight nemunin’ina wake who only had a towel wrapped around her breasts and ass, leaving her thighs and shoulders exposed and was busy trying to squeeze onto my lap. She reprimanded her young sister on such indecent behaviour and told her to go and dress ozouya kunondikwazisa zvakanaka apedza kupfeka.

“Ah! Sisi pane chavasingazive here bamkuru, inga takangofanana wani, Handiti ndiri mukadzi wavo. Tinogona kutorara tese futi, there’s nothing wrong vakoma” She retorted, much to her sister’s chagrin, achifamba zvake achizunza mazitako ake akananga kubedroom. As she seductively walked away matako ake aiita kunge mabasket ball arikubhambiswa, kungotarisako chete kwandakaita ndakabva ndamerera ndaakutonzwa kuda kumuteera kubedroom ikoko. She had grown some since I last saw her because now I could make out almost half of her breasts on the side of her body as she walked away from me. Damn mwana akabatana mhani uyu.

My wife had found her sister waiting outside when she returned from kuoffice kwatsano in the morning. She had come for the weekend sezvo aiva pamid semester break. I sat there shamefaced because though embarrassed I had enjoyed the feel of mainini’s warm and soft skin against my own, the feel of those youthful breasts had aroused me severely and yet I felt relieved kuti wifey had rescued me from a potentially embarrassing situation as the incident had left me very much aroused, I contemplated my next move; Ndiye simu ndokufamba ndonanga kukitchen kunotora doro from the fridge. With beer in hand, I walked up to my wife pastove and hugged her from behind and gave her a peck on the neck in thanks for having saved me from her lil sis. She turned around from the stove, smiled and kissed me square on the mouth then told me to save it for later.
She’s in a good mood I thought as I ambled over to the lounge, Ndakabatidza t.v. ndokugara pasi zvangu flicking through the channels asi there was nothing of interest, my mind drifted and I found myself recalling an incident past. Makore maviri akapfuura when I was still wooing my now wife, so vivid is the memory it could have been yesterday.

It had been more than a month since I had spent some quality time with my sweetheart because I had been busy travelling all around the country nebasa so this weekend was special, I was finally gonna get mukana wekuti tisasane zvedu after what had seemed an eternity. Musi uyu ndakabva kumba kwangu ndakairodza nekuti ndakange ndiine zemwa rekuti ndaigona kusvira mufi akamuka and zvebonyora would not suffice at all, ndaitoda riri beche chairo.
Wifey anga achangopedza degree rake kuNust, found a job at an NGO and was renting a 1 bedroomed apartment mumaavenues, semataurirwe azvo, so that she could be pedyo nebasa, but in all truth ndaiziva zvangu kuti it was only so that she could be independant of her over-bearing brother, Tsano. Ndakatenga bunch remaroses rangu pamaflower vendors emunaJason Moyo paside peAfrica Unity square opposite Meikles Hotel. I called ahead and notified her kuti ndakange ndaakusvika.
“Please dear pass by Spar Athienitis unditengerewo a tub of ice cream, ndinoda rum & raisin”
Handina kumbozeza as I was a man on a mission. Ndakatowedzera bar rechocolate. Ndakasvika pa flat pake and parked at the rear parking yematenants and went up. Ndichisvika padoor mboro yakange yatomira kare zvekuti door ndakazongonoka zvangu neruoko zvechirango but mboro yakange yaknocka kare.

“It’s open dear, just come in, I’m in the lounge”

Ndakatambirwa ne the sweet aroma of cooking food and mukitchen mairatidza kuti someone had been baking ndakasalivator ndichiisa the ice cream murefridgerator ndokunanga mulounge, Hama dzanguwee zvakaoma.
Ndichangopinza musoro padoorway ndakaona kuti handini ndega ndaive ndakuvara nezemo, mwanasikana akange akazvambarara pacouch mulounge akapfeka kamini skirt kake kaaiziva kuti kainditenderedza musoro zvekuti ndaiguma ndofunga nemusoro wenyasi bedzi, I’d even nicknamed that skirt hule-skirt. Inside the skirt she had on a black thong yairatidza mhenderokedzo dzebeche nematinji akazvimbirira zvekuti vangu sabhuku vakatanga kutoimba manhanga kutapira kapare pakare. Kumusoro akange ane kano kanenge kablouse kungati kaBra kewhite kakange kakasiya mazamuose aya pachena iya yavanoti cleavage iya yakazvimba zvekunge arikuda kutobuda mukahanzu, Handina kuzomirira kukwokwa ndakangonanga pachigaro ndinyerere.

“Do not say a thing, nyarara. today I want to make sure that any thoughts you had of double crossing me with anyone else are dispelled from your mind” Akadero achisimuka kubva pasofa paya. Ini ndakangogona kugutsurira musoro bedzi.

She bent down and reached for my waist in that sexy stripper style yekufongora wakamisa magaro mudenga zvinoratidza zvose zviri pasi peskirt sezvatino siona mumafirimu ndikati nhasi zvangu ini vadzimu vandibvira nepiko. Kudoti ndisveeerere ndibate those luscious, sexy thighs she had on display zvikanzi “uhmm uhm! Don’t!” ndiye zip yebhurukwa rangu waranu. Mukoma vakaita kusvetuka vachibuda mubhurukwa serovambira rinokwakukira kunoruma munhu ndokutanga kuvhita vhita vakanongedzera mudenga kunge kajive kaHosiah Chipanga. Mwanasikana akachonjomara pakati kemakumbo angu ndokuti dzvii mboro yangu kunge anobata gear lever reRange Rover ndokuipuruzira puruzira sezvinonzi yaive nekatondo ndokuiti yose mvoo mukanwa.

Ndakaita kunge ndichasimuka nekunakirwa nemuromo wemwanasikana. Muromo wake waidziya sembaura yemarasha uye rurimi rwake rwainyerekedza nzvonyo yangu zvekuti ndakanzwa machende angu kuoma kunge dohwe. Wifey noting that I was besides myself with pleasure withdrew the penis from her mouth only to remain sucking chiridge chemboro. Aiti akaita seanorumirira ombonhanzva kunge ice cream akada kuitekenyedza nechepaziso remboro apa with the tip of her tounge uku all the while mawoko riri bishi bishi moving the foreskin up and down the length of the penis. Akapinza musoro wemboro wese mukanwa make ndokutanga kusveta zvine simba, pakarepo ndikaziva kuti pangu papera.
I felt from the depth of my manhood a spasm as if ndadambuka tsinga ndokusimukira ndakamisa hudyu kunge zvinonzi ndakange ndabatwa necramp as kuri kunakirwa. Kutoshama kunge nyana reshiri asi hapana kana izwi rakabuda. I closed my eyes in anticipation of what I knew was coming and immediately felt delirious, I felt as though I was falling through space or into a deep, dark and bottomless pit. Upon opening my eyes I could see nothing but felt as though my eyes were urinating. Panhambo imweyo ndakanzwa kugwinhwa zvakare sendarohwa nemagetsi kuti gwii gwii gwii ndiye dzaaa tsaaa tsaaa, Baba vangu chirandu imi ndiye mhere povo, nzeve dzangu dzakaita sedzakambenge dzavhara ndokuzongovhura pakarepo ndokunzwa kubowa kwandakange ndoita. Ndakanzwa simba kupera mumabvi nedzimwe nhengo dzose ndokuwira pasofa paya nemanhede.

Mwana wevanhu haana kumbomira chirongwa chake asi kuti akaenderera mberi nekukweva mboro seanoda kuimedza kana donhwe rimwe rehuronyo randakaona hapana.
Achiona zvino kuti simba mumuviri ndakange ndisisina muviri wose warera saSamson abiswa bvudzi naDherera, Wifey took that opportunity and untied the laces on my shoes and removed them completely. zvinyoronyoro akazvuva bhurukwa rangu kubva kumakumbo ndokurikanda kwakadero uko.
“kutozvambara kunge rusvava rwakarara, unotamba iwe, wati wadii!”
Ndakavhura meso ndokuona mwanasikana akanditanangira achikoponora mabhatani eshirt yangu, simba nechido chekumumisa ndakachishaiwa. Akanditsvoda paguvhu apa ndikanzwa kutekenyedzwa nechekumusana chaiko. I realized the torture treatment was not over I was about to endure a second phase. Ndakaona zvakakodzera kuti ini ndigova Architect of this encounter.

Kuroora kwandakazoita Memo, Ex Maid Wangu- Policeman’s version

more pics1Story by one of our Facebook Followers

It was six months after Memo maid wedu asiya basa achiti sisi vake vekuMt Pleasant had decided that she starts her A level studies. Memo aiyemurika zvese hunhu nechimiro though aizokundwa hake pachimiro namadam vangu maybe nekuda kwetwekuzora. My wife felt bitter when she left and said we will never find such a maid again. I even jokingly said (though nechemumoyo ndairevesa) “ndivo vakadzika ava, hope she finds a good hubby”. On the day she left, madam vakatomuperekedza nemota kwasisi vake. She even pleaded with me to accompany them but ndakangorambira padenga asi kamoyo kachida.

Zvino munoziva hama nebasa redu rechipurisa iri after six months aenda ndakabva ndatransfewa from Chitungwiza to Avondale.

One of the days ndiri papatrol zvangu nevamwe vangu ndakamira pacorner paKing George naCambridge buying airtime maface andaive nawo akaramba achifamba. Ndakatenga airtym ndokutanga kujuisa. Then I heard that familiar soft voice zvikanzi “ndounzawo yangu here BaTanya?”. I checked and my heart almost stopped a bit. There she was. She had added her beauty. She was now ripe. Mari yakanaka veduwe. We discussed social issues and mwana airatidza kufara hake. Then she did the unexpected. Akawhatsapura madam akati “ndina bamkuru ndasangana navo pedyo nekumba kwedu” My wife replied and said “ndokwavave kushandira mazuvano saka ndichengetedzerewo murume asatorwa moyo nezvemumaavenues”. NaMemo takatoseka hedu and she told me kuti she was alone at home in Mt Pleasant and her sister wasnt that tough. After all she had heard kugara zvakanaka kwataive taita nemunin’ina wavo.

I promised I would visit her one of the days. Takaparadzana hedu asi moyo wangu waitsva. After about an hour akandikara paapp zvikanzi “it was nice talking to you thanks for taking care of me during those days”. I replied and said “angels never suffer”. Well that was that and for almost a week I almost forgot about her.

Since ndine kaCorolla kasingadye muto, mumwe musi ndakadirirwa full tank nemumwe murungu akanga afadzwawo nemaitiro andakaita nyaya yake. Akabva andipazve $300 zvikanzi Xmas box.

Newara rekusajaira full tank nefat pocket ndakati nhasi kana zvaramba ngazvirambe. I knocked off duty at 2pm nokurova mota ndakananga Mt Pleasant. We chatted paapp akabva andiudza madirections. Semungonjo it wasnt difficult finding their place. At the gate ndakaridza hooter mukomana wemugarden ndokuuya. Akamboda kuoma musoro asi paakaona hat yaofficer paseat akabva angonditi pindai mdara.

Ndichangopinda I was suprised kuona mwana wevanhu achitobuda muswimming pool akapfeka swim suit. Akaratidza kunyaririra akabva amhanya kuroom kwake kunopfeka. She called me through her window akati ndigare hangu mudining.

Akazouya akapfeka dress refu rinototsvaira pasi. We talked and talked and she served me with 4 ciders nekapork kakagochwa. Hapano oda kunhonga maplates akatsika empty bottle recider and she fell right on top of me. Takaheadana misoro zvekuti ndakatomboona nyeredzi. Iyewo akangoshinyira achitraya kusimuka. Through the scuffle and maybe by coincidence ruoko rwake rwakanzvenzera napane chibage chakange chatomera kare chasimba mupant rangu.

I looked her in the eye and she gasped. Ndakangoti “chii?” zvikanzi “hapana?”. Ndakakoka zvivindi zvose ndokusumuka naye. Ndakabva ndangorova ambush yangu ndokukissa mwana muhuro pedyo nekugotsi. Ndakanzwa kakushamisika pakufema kwake ndikaziva kuti chachaya. Asi ini ndakanga ndisingadi kusvika kure.

Pandakamuregedza akaramba akamira ndobva ndakuenda kunogara pasi. Before I could, she swung me around and stabbed me with the deepest kiss I have ever had.

Takatsvodana kwechinguva takamira then I played my cards. I asked her if she had any boyfriend and she only nodded. Ndakamuti “have you ever had…” but before I could finish she shook her head and said “hapana murume ati ambosvitsa any part of his body down there even in my dreams”

Dzawira muhomwe dzega mango dzemandefu. “can I be the 1st?”. Haana kubvuma kana kuramba so I kissed her heavily and thrust my tongue into her throt.

My other hand on the back of her head and the other richipuruzira twumazamu twakange twamisa nyatso kuti twi kunge kamboro kemwana anzwa neweti. Itwo twumazamu twakange twopisa kuti tuu twoita semota raibva.

I didnt want to waste much time. Miromo yakaramba yakarumana ruoko rwaive kugotsi ndobva rwapinda pahasha. Mazamu handina kuregedza. Ndichinoti simudzei dress ndakapinza manzere mubhurugwa remwana ndokunzwa iri oven yemarasha eHwange chaiwo.

Kadonono vamwe vanoti kabeans kakange kaita kunge kamboro kemwana wecreche. Ndakaka puruzira zvishoma nezvishoma chimwe chigunwe chopinda muninga yamambokadzi.

She whispered “handei muroom mangu pliz”. Handina kuregedza. Akangondipusha zvinyoro nyoro tichienda kuroom kwake. Tasvika akandisairira pamubhedha ndokubva ati “I will be back” saTerminator mufunge henyu. Ndakasara ndichingoshinyira neshungu. Achingodzoka akanditi aive aenda kunotuma mukomana webasa kunotenga chikafu chembwa.

Hayewa. Mwana ndakamukurura zvose zvishoma nezvishoma ndichimbomira kuti anyatsodhamba. Zvose zvabva ndakaona mwana achinyarira ndokubva ndatora ruoko rwake rwerudyi ndokumbutasi pfumo raChaminuka raive mubhurungwa rangu. Ndakamuti ndibvisewo ndokubva aramba.

Ndakozobvisa ndega ndikaona otarisa divi ndikati zvangu nechemumoyo uchajaira. Ndakamubatisa Joram zvekare chimwe chigunwe changu chishereketa. Akashinyira akatunda kaviri ndipo pandakazoti “ndakuisa” zvikanzi “m afraid of the pain” ndikati “dont worry I wont rush you, when it pains tell me toregera” Ndakabva ndango patsanura matinji ndoisa Joram mumukoko. Before I even pushed it mwana akabva atsinzinya ndokuruma muromo wezasi. I pushed slightly forward ndikanzwa ndoswinywa nemwana. Ndaiti ndikapusha ndomira ipapo kwechinguva asi ndichiyamwa twumazamu twuye. Jora anyudza dzoro rose ndakaikanda zvine simba mwana akabhowa pamwe nekushinyira. I stopped a bit and I noticed twumisodzi twoyerera twuchidzika nekunzeve. Hapana ainge achataura. Action chete papa. Ndakazoiza final push yakatadzwa nevakomana veMDC ndokunzwa nechemukati make kuregedzera kuti dhaaa. Akazvonyongoka serovambira yadamburwa musoro and ndakaramba ndakatsimbirira. Adzikama ndakaburitsa halfway ndokuikanda zvekare. Apa akachiratidza kuti zvonaka zvino ndokubva avhura maziso.

Akanditarisa ndokuti “aah better it only pains once in lyf “. Ndakaiburitsa and we discovered kuti bed cover raive razara ropa. She took her pant and wiped me clean and her honeypot. “zvatokwana here?” she asked. I didnt answer. I slept on my and motioned her to do the thing. She lowered herself on my throbbing shaft and winced as Joram voyaged through her sweet tunnel. Ndakaona kuti experience kana yekuonawo maporno hapana ndokubva ndamusimudzira. Ndakamukoira ndiri pasi akasheedzera kuti “baTanya kani…… Eish….. Mmmmm. Awwwww. Yoweee…. Maiweeee.. Ndakabva ndamupindura ndokuizvomora ndakatora makumbo ake ndokumupeta sehuku yadresswa. Beche raMemo rakanaka and rinozipa eduwe. Ndakaisokera mukati akaitetsura kepiri. Akatunda kashanu pamwe pacho akandisairira zvekuiti yakazvomoka juicy rake rikandirova sechimvuramahwe kumeso. Akazoti adzikama ndokubva ndatanga rwendo rwababa vemusha. Ndakanakirwa hamawe. Ndakazotunda iyewo nekudziirwa tikabatana pagwendo. Takarara setapondwa ndikazonzwa ondimutsa kuti “please spend the night with me sisi nabamkuru vaenda kumusha kunhamo”. Ndakambogaya ndokuzorovera moyo kudombo ndikafonera madam kuti handichauya kubasa kwaita operation yeusiku toonana 2moro kuseni. Husiku hwacho ndakamborara here. Ndaingoti ndikati kotsi ndonzwa otondikwekwenya kunzwa kuda.

Ko aigodii. Ndaingoti ngosi ndorova simbi. Hapana akakotsira zvisvinu. Pamwe pacho ndakazongopepuka munhu akaigarira achizvibaya zvake nekunakirwa. Takagesesana kuma5am tikadzvurana zvakare mubath makare.

Hapana kana sendi randakamupa. Mari akaiwona asi panzvimbo pokukumbira akatonotora $10 mubedroom masisi vake zvikanzi ndeyepetrol.

Ndakzoenda kumba luck enough madam vakange votobudawo kuenda kubasa because ndaigona kuzobatwa pastock take.

NaMemo takaramba tichingodaro dzamara mimba yabata. My wife found out and cried for almost a week without talking to me.

Memo akazobara mapatya mkomana nemsikana and kupa kwainge kwagara kuine same order. Handizive kuti my wife akapindwa nei ndokunditi chiroora futi Memo and promise me kuti hauchazoda futi mumwe mkadzi kunze kwedu tiri vaviri.

Ndakaita saizvozvo and pari zvino ibhande nemsoro waro. Vana ndava neeight vose mapatya. We have started a business and zvirikufaya heavy.

Rimwe zuva ndakanzwa zvichiseka zvese Memo akati handiti paya makati ndikuchengeterei? My wife anomboti kana tiri vaviri oti “waigodiiwo zvako mwana akazvarwa uye, ndaive ndototya kukutorerwa”
Zvamurimwi muteedzere. Ndezvepano pasi kudenga hakuna.

Based on true life events

DISCIPLINARY HEARING YAVIRGINIA by Sir Mborock

zamuVirginia akapomerwa mhosva yeinsubordination nasupervisor wake. SaHR manager ndakamudaidza kuoffice kwangu kuti azotora suspension letter yake. Akaitora ndokuenda ndokudzoka after 10 minutes zvikanzi Sir Mborock ndokumbirawo ruregerero, dambudziko rangu nderezemo, ndaane 3 months ndisina kumbosvirwa. Zemo ndorinondipa tuhasha tusina basa. Kana muchida isai chigunwe mubeche rangu munzwe kuti kwakavharika sei…………

Akabva agara pachair akanditarisa ndokukwidza skirt ndokuvhura makumbo. Ndakabva ndawona kaG-string kered kakanyura pakati pemazi gongo ake. Mboro yakabva yavibrator ndokutanga kuthreatener underwear kunge ichabvaruka. Ndakasimuka ndokuenda kwaari ndokutanga kupuruzira mukati mezvidya zvake. Ndakabata beche ndokunzwa rave jakwa chakwa kutota. Ndakada kupinza chigunwe mubeche asi zvaitonetsa kuratidza kuti mwana akange agarisa zvechokwadi. Akandivhura zip ndokuburitsa mboro yangu. Ndakakiya door ndokugara pasi iye ndokupfugama kuti ayamwe mboro yangu………

Mwana akatanga kundiyamwa mboro achipuruzira pasi pemachende. Ndaimunhafa zamhu nerwoko rekuright rekuleft rakabata mugotsi make akanyatsoisvisvina seloli pop kusvika ndaakuridza mhere. Akasimuka ndokubvisa kaG-string ndokusimudza skirt ndokuigarira akandifuratira. Mboro yakatambura kupinda, ndaiita kunge ndirikuboora. Ndakabva ndagutsikana kuti mwana akange agarisa zveshuwa. Akatanga kundikoira zvinyoronyoro achitambisa mazimhata ake apo achichemerera heavy. Ndaiita ndichimunyaradza sezvo taiva muoffice. Ndakamusimudza ndokumuisa rimwe gumbo padesk ndokumusvira doggy. Mwana ainaka iyeye. Kabeche kake kaive tyt zvaifadza. Apo aichemerera nekunakirwa ndichimkoira at diferent speeds. Ndakamboizvomora ndokumukoira yakapinda musoro chete ndobva ndazoiti bvoooooo yese ndikanzwa mwana ari ‘aaaaaaaaaahhhhhhhh sir Mborock kani’. Ndakaizvomora ndokumutundira musana wese. Akaitora ndichangobva kutunda ndokuiyamwa zvakare. Ndopandakazo bowa nekunakirwa manje ipapo. Mwana akapfeka ndobva ndamuti chitora the rest of the day off unogeza. Ndakadaidza supervisor wake ndikati Virginia ndamuregera ndamupa warning!!!!!!!!!

Makwirirwo atinoda kuitwa isu vakadzi

hotMakwiriro anoda kusiyana siyana. Hazvidi kuti makwiriro awaitwa nhasi
ndiwomangwana namangwana. Isu vakadzi tinonyara kutaura kuti tinoda kukwirwa
sei. Asi apa tichakupai mhando dzemakwiriro anotida kuitwa. Pane dzimwe nguva
dzaunoda kubatwa zvinyoro – nyoro. Ruoko rwemurume ngarubverwapfava ruchiita
zvekunyengerera kunge rurikubata kacheche. Kiss yacho ngainyatsoitwa
zvakatonhorera rurimi ruchipinzwa rwese ruchitsvaira mukanwa mese zvamo. Baba
kana vavakuyamwa zamu raamai ngavati vakariti nduu vayamwa zvinyoronyoro
wombokanganwa varipo vakabatirwa zamu naamai. Apa maoko ababa rumwe runenge
rwakabata mhata kana matinje ruchipurudzira chindori chaamai. Rumwe ruoko
runenge rwakabata nechepamusana.

Zvakadai baba chinjanisai kuyamwa muchipurudzira musana pamwe nemhata zvinyoro
nyoro. Kana amai vatota vavaready vaburutsa tumvura twekutanga baba kwirai
pamusoro pavo asi musati zhii pavari ibvai mabvisa matinje pamukova pebeche
mobata mboro yenyu yakatarisa mudenga moisa zvinyoro nyoro (kana kuti amai vaise
wega chombo). Amai ngavanyatso vhura vega makumbo avo. Mboro ngaipinde yose
mobva matanga kupinda muchibuda, ichitsvaira mumatama mebeche. Mosvira
zvinyoronyoro asi zvine impact. Itai izvi muchiyamwa mazamu,, maoko akabata
matako amai. Apa maoko aamai ngaave akabata muchiona mababa achidzika kumagaro.

Kunyangwe munakirwa sei musaite kuti zvikurumidze. Mukaona moda kuuya (kutunda)
release, imbomirai movaraidza nguva nekuyamwa nekutsvodana. Potai muchinjinjana
naamai. Mai kana moitawo chikapa itaiwo zvakanyorovera zvinopindirana nezviri
mudariro musi uyu. Panombomira baba vachidzivira kutunda mai dzikisai maoko
motambisa zvombo zvababa musingabudise kunze. NGAZVIRAMBE ZVAKADARO KUSVIKA MAI
VARIDZA MHERE BABA VACHIBOWA. Kana mose matunda mai nyatsopukutai baba
zvakanaka ini kana kugeza mozorora makamirira round yechipiri.

Pane mumwe musi wekuti zvinhu zvinenge zvakatonyangara zvekuti zvinotoda tusimba
kana tuhasha pabonde. Kana kuita kari rape case chaiko. Apa zvekunyengetedzana
hapana, hembe chaidzo dzinotokatanurwa chopas kana kudambura kabhurukwa kamai.

Mai vanoda kusandurwa- sandurwa asi zvichinakawo kani nhai. Kiss yacho ngaive
deep and passionate but very active. Mai ngavanyotso kusandurwa sandurwa
(musambonzwa kana vachiti havasikuzvida zvinonakidza fani). Teedza zvataurwa
pamusoro asi zviine tuhasha chaito. Kana mafunga kuvapa neshure ngavafongore
munyatsokuzhaka chaizvo, makaona moda kutunda chinjai position. Mai apa chikapa
chenyu chinobvumidzwa kuti sechebenzi chaicho. Hapana zvekuti yuwi/yowe apa
pangu speed ine zvitaera zvakawanda chaizvo.

Zivai zvitaera zvenyu kuti zvino speed ipi. Apa muchabuda dikita fani, nekuti
parikushandiswa simba nespeed. Ita kuti munonokere kupedza (izvi zvakaoma hazvo
nespeed iyi), asi mukati wedzere nguva zvinonaka fani. Saka muchiona mumaTV
vachiti kana voda kuisana vombozvamburana, izvozvo zvinotovanakira. Kana
pachivanhu vane zvinonzi kusvirana mambotukana kunonaka sei? Nokuti zvinhu izvi
hasha, nekunaka zvikasangana moto chaivo.

ZVITAIRA

1. Vanababa zivai kuti tinomboda kufongoreswa

2. Kusvirwa takakugarirai

3. Kumboendawo pamusoro

4. Kusvirwa mushower kana mutub tichigeza

5. Kusvirwa mudinning pasofa kana mukitchen pacarpet

6. Imo mudzimotikari paseat tinopadawo zvachose

7. Kusvirwa takamira imo mubedroom chaimo etc.

Imi varume imi !!!! takauya kuzosvirwa zvekupedza mwedzi tisati tambo chemedzwa
nayo, kwete taramba. Vazhinji vedu tinoda kuchemedzwa tose takasikwa naMusiki.

Pictures for Booty Lovers

Booty Lovers which one do you think is the best here?

3

3

5

5

4

4

2

2

1

1

Kusvirwa naLandlord

Landlord ndakange ndagara ndichimuda nechekare saka murume uyu akabatana zvekuti pese pandaimuona ndainzwa beche rangu kuvhitavhita so ndakamufonera ndikati sink yemubathroom iri kurasa mvura dai mauya kuzoiona. vakati vakange vachiuya afta wrk. ndakapfeka kanight dress kadiki kekuti waiona zvese zviri mukati ndobva ndaisa morning gown pamusoro .

Ndakanzwa hooter kugate ndikanovhura kuti vapinde dzanga dzatove kuma 7pm zvikanzi srry ndanonoka. Ndikati no problem vakapinda neni mubathroom ndichivaratidza tap iya,ndobva ndasunungura gown kuti vaone zviri mukati. Vakabva vatarisa kabisira vachiona mazamu ndokuti anga asiri mubra, uku tunyatso twanga twatooma kare. Vakanditarisa vachidzikisa maziso ndobva vaona gumbo ndikanzwa shasha yakungokakama pakutaura. Apa kaive ka see thru zvokuti shasha yanga yomedzera. Pant ndanga ndagara ndisina. Kuri kukara kusvirwa. Vakabva vandibata zvinyoro nyoro kumeso kwangu vachindidhonzera mudhuze. Vakabva vandipa zikiss. Ndaivakissa back apa ruoko rwavo rwuri pazamu. Ndakatsvodwa zveshuwa. Ndakabata Zimboro ravo ranga rogwinha mubhurukwa mavo wanei rava zidanda.Yanga yatove BANGA yatotsamwa kudhara. Ndakavhura zipi ndikaburitsa mboro yavo ndikanzwa kudziya muruoko. Idzo tsinga dzanga dzati tande tande. Vasikana imi, kuona mboro yawakakara kare kunoita kutapira. Ndakatapirirwa ndofunga zvichauya munguva yaitevera. Vanenge vaindikarawo kare baba ivavo nokuti hey,tese tanga toita kubvundirira. Ndakavati munzeve hande kubedroom. Akatadza kupindura ndikabata ruoko rwavo ndotungamira nzira kunge ndakabata mucheche asiri kuziva kwekuenda.

Tasvika imomo akandibvisa zvese uku kiss dzichitsva. iye ndakamubvisawo hembe dzake wanikwe ndotungwa zvangu dumbu nemboro irikuita kudziirira. Ndakapfugama pamberi pake ndikatanga kuyamwa mboro yake kunge kacheche kari kuyamwa mukaka zvenzara. Shasha yakashinyira apa akabata musoro wangu kuti ndichatsoyamwa. Kana mboro yakachena seyababa ivavo, unoyamwa madiro kusvika shaya dzorwadza. Ndakanzwa taste ye pre come fluid ndikaziva kuti shasha irikunakirwa.

Akandisimudza ndokunditi pamubhedha tsve ndokundishadabura makumbo. Beche rese rikasara pachena. Vasikana beche ngarivhurwe murume awone, zvinomutapirira­.Uku ndanga ndatota kare ne anticipation. Akandinanzva nekundiyamwa beche rangu zvandisati ndamboitwa. Ndakada kuridza mhere yekunakirwa apo ndainzwa kudziya kwemuromo wake ne tounge yake pabeche rangu. Akaona kuti ndatapirirwa ndokuramba achindisvira ne muromo wake netounge. Imika imi, ndakatundunda zviri so explosive ndobva ati mboro yake pfee ndiri kutunda kudari. Yuwi!!! It lengthened my orgasm. Ndakabuda rute. Muviri ukaita kunge wapindwa nemagetsi. Imi mboro inonaka vasikana.

Akaburitsa mboro yake ndokundifongoresa. Ndakatoti musana ngautyoke zvawo ndinyatsomunanikira beche raanga adai kuvinga. ndakainzwa ichipinda yese kusvika pachibereko!!! Amai!!! Akandikoira kunge asvikirwa. Uku rumwe ruoko rwaipota ruchitamba neka bhinzi kangu. Ndakatapirirwa ndikati nhasi ndikafa ndinoenda kudenga ndisina chigumbu. Ndakaiswa mastyles ese nemamwe endaisaziva. Akandikwapaidza nemboro yake kusvika beche rangu rotaura ndebele nekunakirwa.

Ndakazokwira inini pamusoro ndikatunda futi muviri wese kuita kubvunda kunge tsanga iripakati perwizi Limpopo rwakadira. Pandakatunda ndakanzwa murume ave kushinyira. Ndakabhendera kumashure ndikatanga kutambisa machende ake. Akati dont stop baby ndikaziva kuti azipirwa nepandainge ndabata. Akaridza mhere achiti im coming , im coming ndikati nechemumoyo tundai zvenyu munonaka baba imi. Akatunda akati ndakagara ndichishuwira kukusvira asi ndaishaya pekutangira. Ndakamuudza chokwadi kuti sink yanga isina kufa asi kuti ndaidawo kusvirwa naye.

Iyezvino tinongokwirana patadira. Mboro yake inondinakira zvikuru coz anondisvira zvinondigutsa. Kutomufunga soo, ndinoswera ndakatota nekuda mboro yake. Ini rangu beche rinotangafuti kuti vhi vhi vhi ndikamufunga. Vasikana, kusvirwa kunonaka kana munhu achiziva zvokuita nemboro yake on u. Sviranai zvinonaka veduwee.

How to solve problem yekukurumidza kutunda

wavhurirwa makumbo nechakdai iwe woita 2mins hwejongwe, mangwana hauzopiwi futi, bonyora first to get away with the excitement

wavhurirwa makumbo nechakdai iwe woita 2mins hwejongwe, mangwana hauzopiwi futi, bonyora first to get away with the excitement

So I have seen paFacebook maface mazhinji achizhamba nenyaya yekukurumidza kutunda kana vachisongosista zvimoko,especially first time with a hot chick, just thought I could compile some of the helpful comments on apost ye a guy anga achiita poblem yekutunda in just under 5 mins.

The Post went like

Ko zvirinormal here kuti urimurume kana tasvika panyaya dze sex unoita 1 short round about 5mns or less and after that haimire until after 2-3hrs? Ndiri mukomana (single)23 ndiri healthy ndingori mukomana as others bt problem yangu ndiyoyi,ndakambozama kutsvaka the very sexy woman to see any changes bt there was no change,Ndikarara nemusikana 1round after that short round l feel dizzy,sleepy and l end up sleeping angave masikati,Handikwanise kutundisa musikana at all,Ndakamboona doctor akandiudza kuti its lack of sleep nekuti kubasa ndotanga na 10am ndopedza na 2200 hsiku so akambondipa matablets ekurara bt ndakaona no change,l disappoint girls good times coz l even see ma moods acho after sex kuti l did nothing,Manje inini ndakutya kuroora mukadzi coz she will definitely go out seeking for a satisfactory man that is what lm scared of so please if you knw kuti ndingabatsirikawo sei plz LIKE this post l will give yu my details.Musandituka nekuti handisiri ndega takatowanda so let’s help one another to success,Vasikanawo musandiwanzira pls Thank you in advance mese

I decided to take only a handful of the most liked comments

Commentor 1 Dambudziko rako rimwe chete rekuita dizzy ndipo paungade rubatsiro ipapo zvimwe zvese zviri normal asi iwe kana wafunga kufadza babe, before sex give enough time for romance zvekuti musikana anotota kuzasi usati watasva paunozotasva kana ukaita 3mins anenge agutsikana ipapo nekuti unenge wamutena on kwete kungojungirira iye ari offline wapabata? Next…….

Commentor 2 hesi shamwari , nyaya iripo apa ndeyekuty kana ukarara nemusikana for the first tym (different girl) round racho tends to be so short because of all the excitement uye kakunetsa netsa kayekanoita vasikana kurohwa zvinhu for the first tym . However tomboti masangana futy another day it must be different , advice yangu ndeyekuty iwewe semurume you must take charge , its you who control thesituation kana muchi romennsa mwana waamai tora ruoko rwemusikana worubatisa simbi yebasa , nemaballs acho iwewo uchibata bata maparts emusikana anodakubatwa nekudhonza panoda kudhonzwa uku muchikisana , ukaona . Ukaona simbi yako yanyatsoita mazitsinga , yachioma kuti ngaa , (by the way musikana wako anofanirawo kukubata kusvika simbi yaakudedera zviya zvekuty gwigwi gwigwi gwigwi) . Kana zvadaro wochienda pamusoro uchionawo state yechimoko . Waapamusoro kudaro mwana waamai kana waipinza imbomira woiteerera ichiti gwigwi irimo . Then watanga coiling yako usaite coiling yacho quick quick because haufe wakatundisa mukadzi kana uchisvira zvisina order . Tsvaga pekuti ukasvitsa simbi yako musikana wako unonzwa kana kuona achishaya zvekuita , ipapo ndipo panomutundisa ukaramba wakapahandler zvakanaka ,. Izvi zvese uno kwanisa kuzviona kana uchiita nice and slow zvine order . Panguva yese iyi usarega kukisa munzeve nemuhuro , ukaita izvi kana musikana wako asati anyanyosvirwa nevanoziva zvavari kuita anofanira kunge atunda , kana aakutunda iwe chimupa yese zvine simba . Nekuty iwewe simbi yanga yanyanyisa kumira mbeu yako panguva ino inofanira yaenda kure chaizvo , zvowo chiita apa woisa maoko ako pasi pemagaro ake uchiita kunge urikumusimudza mbichana , unofanira kubva vatundawo kwik kwik . Kana zvese zvanda taura apa zvisina kubatsira feel free to ask what to do next

Hope someone will be helped by this.

Oh and for ADVICE from Doctor Sviro,I wont add a lot since ndachida munzwewo from other guys,mungazoti isu masviristiya tinozajura. So anway, they have done a good job explaining it, but i will add a few points below

1) Kana usati wanyatsojaira game rekusvira, uchiziva kuti unokurumidza kutunda, chaya bonyora like ten mins before wasvira,unongoti babie, i will be back wombopinda mutoyaz wonochaya zvakowodzoka,mozotanga romance, you will find kuti u will last that the first round much longer.

2) Before hitting it, romance her hanty, ototawo so, ini zvangu ndowanza kufarira kuridya,ah unoonamwana avakuita kushinyira nekunakirwa,akagonya akadiiko,ini ndichiita kusvira nerurimi chairwo,  unomunzwa aavika papeak, baby kani, baby kani,oh this is too good unokundikuvadza, ipapo ndopaunobva waiti pfee, wotanga zvakokukoira slowly, the hands  busy ravaging her breasts, muromouya wanga uchidya now wava patsvodi wombopota uchikisser huro, pamwechete nekuisa rurimi munzeve, eish wakamboiswa rurimi munzeve here? unoita waya iwe….

3) third step, start thinking of doing things zvako uripo pamsoro ipapo, think of your dead friends and or relatives, munhu ane chikwereti chako, or your fucked up boss at work,kana kufunga duzvi chairo, yeah,just to take your mind off the scene but dont stop pumping, unorova dambaefu rimwe rinobhowa.

Other tips ndeekuti rova missionary position kana uchida kukwenya dambarefu coz doggy style manje,the sight of her ass, esp if she is well endowed, ha iwe, unokurumidza kutunda. Its also a good idea to go for circumcision it helps reduce sensitivity zvekuti unonoka kutunda.  Pa am talking from experience coz ndaimborova ndisati ndachecheudzwa, now ndakurova ndachecheudzwa, i noticed a considerable improvement.

Tatenda, hope zvine vazvichabatsirawo.

The Element of Suprise paSviro


The element of surprise attack paid off I just lapped away at her clitoris munoziva zviya zvinoita a puppy ichidya mukaka-,, mainini moaned shuuuu -shuu…ooooh!…whilst gyrating her hips in simulation of sex. Ndakarova rova matinji nerurimi zvinyoro nyoro … At the same time I was rubbing minyatso yavo and moaning Zvangu I know women love that .

Mainini vakabva vapenga kuita benzi chairo …Apa zimboro rangu ranga ranzwa nekumira. …After a while she was super wet ndakabva ndati …Bvoooo!! Zimboro pabeche …vakaridza mhere yeshock …excitement neanticipation because vaifunga kuti ndichariisa rese zimboro munyini
kahwani… asi handina kudaro….. ndakaibata nechepakati my whole 12inches … ndaingo girizira pagongo nematinji.. ndomboti musoro chete…
panyini. zviri gentle then i took mainini’s legs and placed them on my shoulders bringing beche into full view kubva ndatanga kuisa half mboro
mubeche ndichisvira slowly -slowly …ndichiburitsa. I did this for a while more like a good five minutes then ndakazoti yese zhooooo …!beche
rakasura.. Unoziva so kana wakakomborerwa neMusiki nezimboro unonyasonzwa mapelvic bones achidhumwa nashefu vebeche..iro -zimboroka… anyway.. ndakombo rova maStrokes akati kuti ndiri pagentle Motion…..kuti beche rijairire size ndaisada kubvarura munhu …. ndakazopika Speed pasina nguva Mainini ndokuti makumbo mudenga maoko kuita iya inonzi monkey grip vakandibata musana vakatanga kukoira vachisimukira zvinonakidza and increasing speed kusvika vakita zvekunge vasvikirwa .

She went into a trance like state shook all her pelvis ….ndiye mhere !!,,,,,,,,baba -baba- mu-ku bamkuru haaaa bamkuru kani ,,,,, I’m Coming I’m Coming Ohhhhhhh Dear I’m coming mandiuraya kani yohweee ……..ndiye waaaaaa mvura kuti tashuuu –iya –I think thats what they call it
squirting …Ini I never stopped …I slowed down but continued nerythm yangu ndichikoira hangu ririmo. Mainini vakati rabada and got me confused I had no experience with this kind of orgasm and thats  when you know that every woman is a book ….!!!!

Yes book very different from any other I just started rubbing clitoris yavo apa ndakaisa nyama mudumbu .Slowly she came alive again ….
ini I picked up speed nekuvabata mazamu ndaka vavhara nzeve pasina nguva vanga vave kuzhamba vatopicker vachimhanyisa chiuno zvakare…she had another orgasm …. I turned her into cowgirl because I was tired so I wanted to rest a bit ……….Mainini vakakoira you know zvemunhu anga achistarver zviya .Zvangu zvekuti simba ranga rapera zvakashaya basa she excited me zvekuti as a man I felt that drive that ego thing to possess - to punish -to own and teach …,coming .I got up and got her in doggy position I rubbed her pussy a bit so that she would reignite her desire .Handidi kusvira munhu ari dry .
I then put her on all fours, and started to tickle her asshole with my tongue. Ndichinanzva shure yaMainini and touching the nipplez zvine
karough ..she moaned loudly, because She was starting to enjoy … me playing with her ass.I straitened up, gathered momentum kuita
kusvetukira beche and stuffed my hard cock back into her pussy with brute force. She gasped  loudly, and moaned for more. I grabbed her hips
and slammed myself into her pussy . The sound of hot, sticky skin smacking into each other turned me on, and I closed my eyes letting the rest of my senses heighten. That shla -shla - shla sound drives me wild .Zimboro rangu rakabva raita kufarisa kuonererwa chaiko.I could feel every
ridge of her beche … Smell the sweat building on us both… Feel her cunt stirring the juices onto my cock ummhhh yaah divine.

Mwana ainaka mheni uyu. ..hapana mukadzi anonaka seanogona kuchemerera nekuzunguzuka…shuwa mabhonzo anopihwa vasina mazino….ndakasvira Mainini Zvemubedroom reporn chaizvo all those porn moves I did .anenge anaLexx Steele or Mr Marcus
….to be honest most of them were my firsts I had never done them before .shows you what a man can become if your woman just encourages him .Well she allowed me to be a pornstar I could explore …play ,,,and enjoy her i was taking Zimboro rangu out completely taking half of it in
and on fourth thrust plunging in deep drilling the pussy and now Mainini was just moaning …mmmh ooiiih mmmmmh!!I didn’t want this wild ride to end . Mboro yangu was suddenly taken and captured by her pussy muscles as she had an ear spilitting
orgasm and came with a violent explosion of cum suddenly I increased speed went into overdrive and came with an earth shattering mother of
orgasms With a groan and a grunt I off loaded my supply of sperm into her wet pussy .

Mainini smiled and she just said after a while ….. “Babamukuru haaaa yaaasi !!munosvira wena … ndabvuma no wonder why mudzimai Wenyu
seems happy always !!ndatenda hangu.! I am a man and I had seduced Mainini had enjoyed her but….movie inopera..

Scroll To Top