Don't Miss
Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Murume anga asingazive beche

Zvino ndokunge kuine mumwe mukomana ainzi John, raiva duutuu rokupedzisira. Mukomana uyu akasvika pakuita tsvimborume asina mukadzi uye asina kana kumbotamba nemusikana zvisina kunaka. Hama dzake dzakanga dzototambudzika zvokuti dzakafunga zano rokumutsvagira mukadzi wokuroora. Sezvineiwo mudunhu umu maive neumwe musikana akanga ava tsikombi asi achine mazaimbikiti emazamu asina kana kumboyamwiwa. Vanambuya navanatete vaJohn vakataura nemusikana uyu ndobva abvuma kuroorwa naJohn.
Vaviri ava vagara zvavo mumba mavo asi nhamo yakava pakuti John akanga asingazivi kuti mukadzi anonzwii. Saka nguva dzose aingoti akapinda mugumbeze navadzimai vake ototanga kuridza ngonono kunge chimudhudhu chamuzvinapurazi chatadza kubuda mugoronga.
Mudzimai akazosvika pakuudza vanatete nyaya iyi. “Nhai vatete zvino murume wangu zvaasingagoni kana kubata iro zamu rangu risina kana kumbobatwa nemumwe murume, ko kuzoti mwana tinomuitawo riinhi?”
“A! Izvo hazvinetse. Iwe inda naJohn kuhuni. Kana masvika pamunzviro uya wepamhiri apo iwe wokwira kuti utanhe nzviro wobva wamuwetera mumusoro. Kana akakubvunza woti pakuwetera paweterewo. Kana oda kukuwetera zvinhu zvinongodaira semasikirwo azvo. Mopindawo muchuru chakahwanda”
Musikana akabva amhanya ndokunoti handei kuhuni kumurume. Murume semunhu aingova zungairwa haana kuita nharo. Vasvika pamuti musikana akaita sezvakanga zvataurwa. Akabisa bhurugwa ndokukwira mumuti ndokuwetera murume.
“Aikazve shamwari. Ko unondiwetera ndaita sei?” John akabvunza.
“Pakuwetera paweterewo.” musikana akapindura achipfipfinyika kuseka.
“Buruka uone. Unotonditanga zvako ini ndabva mukunwa kapu nhatu dzesvutugadzike.” John akapindura.
Musikana akaburuka ndokunyatsorara nemaji hembe akakunya kusvika kudumbu chaiko iwo makumbo akanzi waya. Shasha yakanyatsoti chombo chayo wewenu ndiye chorororo kuitira weti panhengo yemukadzi. Yapedza yakabva yadzorera chombo mubhurugwa ndokuti, “O ndakuweterawo.”
Musikana aona kuti zvaaida zvakanga zvaramba akamhanya kudzokera kunavanatete ndokuvaudza achiti, “Muzukuru wenyu kutondizadza maziweti ake akamira kure neni. Chinhu chake kana kutombopfakanyika zvacho, ini ndakamuvhurira zvese.”
Vanatete vaona kuti nyaya yakanga yakaoma vakafunga rimwe zano ndokuudza musikana vachiti, “Nhasi manheru mava kurara womuudza kuti chironda chawandiwetera chiri kuvava saka chinoda kukwenywa nechigunwe chisina nzara.”
Ava manheru musikana akaita sezvaakanga audzwa.
“John shaa, chironda chawandiwetera chiri vava, ndikwenyewo nechigunwe chisina nzara ichi.” Akadaro achibata nhengo yaJohn.
John paakangonogumisa nhengo yake pamusikana, kuronga kwamwari kwakabva kwashanda kwega. Nhengo yake yakabva yati mbikiti iye ndokutanga kunyatsokwenya nesimba. Nenguva isipi yakabva yati tobvi kupinda vaJohn vangu ndiye koi, koi, koi, ayi tava kutochemerera. Vadzimai semunhu akanga ava nenguva achishuwira murume hazvina kunonoka kudavirawo vese vari vaviri ndiye mhere yokunakirwa puvu.
Mangwana acho vanatete pavakaudzwa kuti zano ravo rakanga rashanda vakafara. Asi chakazovanetsa ndechokuti vari pakati pokufara kadaro John akabva adanidzira amire pachivanze achiti kumukadzi wake, “Nhai vadzimai, chironda chenyu hachisati chava kuvava futi here?”
Vanatete vakamboedza kumuudza kuti zvechironda chavadzimai hazvitaurwi pane vanhu John semunhu aiva duutuu hazvina kupinda mupfungwa. Saka pese paaive nyaya yakanga yangova yekukwenya chironda chavadzimai. Vemumusha make vakapedzisira vangoti ane benzi ndeane rake, kudzana kwaro unopururudza. Asi vakanga vongochenjererawo kuti asabvakache kumisha yevamwe pamwechete navadzimai vake.
Sezvineiwo kwakabva kwaita rufu kumusha kwavatezvara uyo waive chinhambo kubva kumusha kwaJohn uri nechemhiri kwerwizi. Hama dzaJohn dzakaona kuti hazvigoni kuti vamurambidze kunobata vanatezvara maoko uyezve aitongoinda pamwechete nemudzimai wake.
“Imi vanatete ndimi makazvitanga, saka motoona zvekuita. Otherwise tinononyadziswa kurufu uku.” Vamwe babamuni vaJohn vakadaro.
Vanatete zvakamboda kuvanetsa asi vakazofunga zano ndokuudza muroora wavo kuti, “Imi muri vaviri nemurume wako chiendai munoyambuka rwizi Mutorahuku nepamhiri pedziva reMutambambiti. Kana mava pakati porwizi wobva wati kumurume chironda chiya chatorwa nerwizi. Womunyengetedza kuti tozouya tichichitsvaga kana tava kudzoka. Asi usazorege achichiona tava kurufu uku.”
Vaviri vakananga nenzira yakanga yataurwa. Munzira vakapfuura imwe chembere yaiendawo kurufu. John akamboda kuti vafambidzane nechembere iyi asi mukadzi akaramba okanda nhanho semunhu aiziva nyaya yaida kutambika.
Vava kuyambuka rwizi mukadzi akanyepera kuita seapunzika ndokubva adanidzira achiti, “John! John! Chironda changu chatorwa nemvura!”
John paakanzwa kuti chironda chiya chekunaka chakanga chatorwa nemvura akakwakukira mudziva raive zasi kwezambuko ndokuita chamunyurududu achitsvaga chironda. Asi zvakashaya basa. Chironda akatadza kuchibata.
Asi shungu dzake dzaive pakuda kuwana chironda. “Vadzimai imi chiendai kurufu ini handibve pano ndisati ndachiwana. Kana ndachiwana ndozoteera nacho.”
“Aihwa John. Handei tese kurufu. Chironda tozochitsvaga tava kudzoka.”
“Kwete. Chinhogona kunhongwa nambuya aMary vari kutevera mushure.”
“Mbuya aMary havanyatsooni havambochiwana. Handei kani tava kunonoka.” John akabvuma zvake kuenda asi munzira mese aingofamba achicheuka, mwoyo uchirwadzira chironda chaakanda audzwa kuti charasika.
Kurufu vakasvika vakarara vachitamba zvavo ndokufumoviga munhu wavo mangwanani. John haana kumbotaura nyaya yechironda sechinhu chaaziva kuti chakanga charasika. Vakararazve rechifumi racho ndokumirira kuti nhumbi dzigovewe. John akamboda kufunga zvokuramba mukadzi nekumusiya kumusha kwake nekuti akanga arasa chironda ndokuudza vatete vake vaivepo asi vakamunyengetedza vachiti aiwa chironda chaizowanikwa pakudzokera kumusha.
Yasvika nguva yekugovewa kwenhumbi vanhu vakaungana vachiti varume divi ravo vakadzi divi ravo vakatarisana. Sezvineiwo Mbuya aMary vakabatwa nehope vagere nechemberi kwevanhu ndokukanganisa kugara. John akambenge akatsikitsira asi paakasimudza musoro akabva aona inga chironda chemukadzi wake chiri pana Mbuya aMary.
Rume rakakwakuka richidanidzira. “Vadzimai! Vadzimai! Chironda chenyu chakanongewa. Ndachiona chakanongewa. Huyai muchitore.”

Doctor naRuvimbo Mwana wemaZimhata uyu

Her bfrnd was cheatin so sh decided sh wantd a revenge f**k. And who else to gv a btfl and horny 19 yr old a mighty gud f**k sh will never 4get? Doctor ofcourse. Mwana akanaka iyeye, sh was th personification of the word beauty. Whoever came up wth th word perfect murt hv had Ruvimbo in mind. Akange akati simbei, matako mahombe anoenderana nemuviri wake, zamhu reround rinomisa mboro apo akanaka kumeso. Th hiphop video type of girl if u catch my drift…..


ndakamubata matako apo ndichimurova kakiss iye achibva atendeuka ndokundifuratira kuti ndifile mazimhata ake achibva ati fongorei mbichana akabata dressing table. Mboro yangu yakabva yamira nekudziya kwematako ake. Ndakafila mazamhu ake ndakamutarisa mumirror, akange atotanga kushinyira. Ndakamubvisa hembe ndokumuradzika pabed  ndakatanga kuyamwa mazamhu ake apo ndakapinza rwoko mupanty make ndichitamba nematinji ake. Mwana aive nedinji iyeye. Akange ativharei maziso halfway. Ndakamukumura panty ndokumuvhura makumbo kuti ndidye beche rake. Ndakayamwa matinji ake apo ndakabata mazamhu.

Ndakawona akudhonza masheets achingoti aaaaaa, f**k, aaaaaa, achichemerera. Ndakazorara nemusana iye ndokuyamwa mboro yangu. Akandiyamwa heavy achitamba nemachende angu. Ndakanzwa mboro yanyatsomira ndikamubvunza nekazevezeve kuti wakuda mboro here baby? Zvkanzi sha ndisvire sha….. ..ndakapindza mboro mubeche rake ndokutanga kumusvira zvinyoronyoro. Mwana akange akanyatsovhura makumbo ndakapuhwa beche rese. Mwana ainakirwa nemboro iyeye. Kabeche kake kaigwinha mboro yangu zvekuti ndainyatsonakirwa. Ndaiti ndikamusvira fast ndombosvira slow. Ndikambokoira ndakaisa musoro chete ndomboinyudza yese apo mwana akange ave mudreamland chaimo. Vakomana mwana ainaka iyeye. Kabeche kake kakange karisweet zvekuti takatunda at th sme tme. Pandakatunda ndakanyatsonzwa mboro ichigwinwa nebeche mwana achitunda!


aftr tambozorora takatanga kubatana futi mboro ikati yamira futi. Apa ndopandakazotsamwa manje. Mwana akauya pamusoro pangu ndokundikoira ndakabata mhata dzake. Manakiro emwana akakonzera kuti ndikurumidze kutunda. Nxt tme kana ndakumusvira futi ndotoda wman on top pa3rd or 4th round chaipo. Anyway ndakazofongoresa mwana. Apa ndopandakawona kt mwana anonaka iyeye. Ndakasvira mwana 4 abwt 40 minutes ndakabata mazimhata ake. Ndaipota ndichimbofila zamhu nekabeanz kake akomanaka, 
aipota achiwunza rwoko rwake achisimudza rimwe dako kuti mboro inyatsopinda yese. Guys kusvira doggy bhebhi rine matako kaone. Mwana akange avekuchemerera achidaidza zita rangu. Ndakange ndakunakirwa neface yake ndichiiwona pamirror. Mwana akandifadza iyeye. Ndoda kumudzokorora coz anekabeche kadiki kanonaka.


takazoita nyaya akagara pabed akavhura makumbo akaisa pillow pakati pemakumbo ake. Ndakauya nekumashure kwake ndokutanga kumurova kamasage ndakapfugama kuseri kwake. Ndakambochovha ndakadaro ndokuzotanga kumubata mazamhu ake. Ndakanzwa mwana anyarara bva ndaziva kuti akuteerera mabitiro andakange ndakuita. Ndakazodzika kubeche rake ndobva ndatanga kutamba naro…..
akange akanyatsovhura makumbo zvokuti ndainyatsotamba naro rese. Ndaiti ndikamborova up n dwn nechigunwe ndichigumira pamuromo pebeche ndichinakirwa hangu nekutota, kudziya nekutsvedzerera kwebeche. Ndaizombopinza chimiddle finga mubeche apo chithumb chichikwiza kabeans. Ndaizombofila kabhonzo kaye kanotekenyedza karipamusoro pebeche. Ndaizodzokorodza again tht sme ,
mwana akange akuvara nenyere manje. Akange avhura maziso half wae ndobva aunza musoro wangu kuti andirove kiss. I cud tell frm th passion in hr kiss tht sh wntd my c**k at tht stage. Akabva anditi munzeve masasi chihuya uise mboro yako mubeche rangu ndakuvara. Akatamba nemboro yangu kusvika ndatamburawo nekuda beche…..


akabva angosimuka ndokufongora ega paedge pebed coz aida doggy. Ndakamusvira neshure guys zvekuti kunakirwa kwacho hakutaurike. Ndakabva ndamuudza ruvimbo kuti ndoda kumusvira futi koz anonaka n sh says sh z cumin. Guys regai ndichigumira pano mboro yaakumira iye ruvimbo wacho asipo!

Revenge: Kusvirwa nebest friend yemurume wangu

…They should ban it..verengai unzwe
I got married at age 20, it was more because i had gotten pregnant and he chose me over the other pregnant girl. At that time i took it
to mean he loved me and that his making the other girl pregnant was  a  mistake. i was yet to learn that A LEOPARD DOES NOT CHANGE ITS SPOTS.  He would pretend to be going ‘visiting’ his daughter with the other woman. Our kids are 6 months apart IMAGINE, Mine being the older
one.
Surprise, HE was regularly fu**ing her, pretending things are not  working out between him and me.  She 4ned zvekuda kundisvotesa telling me of their encounters,  challenging me to see the love bites that she had given him   Zveshuwawo he would have a scratch pamusana, a spider mark on the  neck etc.  On telling him this he would brush it off and say, anonyepa iwe , I  HAVE NO MORE INTEREST IN HER.  I would beleive him since he would shower me with such LYRICS as ”  IWE NDIWE VIRGIN RANGU, she was not saka ndingaite basa naye rei?
Then he started fu**ing another woman, Older than him this time,  akamutenderedza msoro zvekuti aiti anaYvonne, do u think u have a
GOLDEN  Gambi ? ndakazowana ane rePLATINUM manje, rakati nganganga  rinokrenka blabi yangu kusvika yakubuda utsi.  Shamwari yangu akanditi, “kufira kuti ndakaroorwa neakandiboora saka  anokoshesa virginity yangu, uchafira mahara ugoigirwa AIDS, UGOFA
usina kunzwa dzimwe blambi kuti dzinospaka sei.”  That was my turning point I thought of the best way to fix him MUCHINYARARIRE, his best friend  Gareth, was always a shoulder to cry on paanenge asingarari kumba.  Ndakafonera Gareth , akauya chopaz kumba manheru pandaiziva kuti  Irvin haambodzoke.

Ndakasvikomutambira nehug ndichinyepera kuchema.  His broad shoulders enveloped me and his muscular arms wrapped me in
his warmth.  I felt the first stirrings of an erection as he drew me very close to  him. I let his gun nestle between my hips. Ndakatambisa chiuono changu nemagaro kuti ndimudenhe Ginger yake. He didn’t disappoint, He was instantly hard like a metal rod.  Akanditarisandokundikisa LONG And hard. muchinda anonaka iyeyu, mate ake aitapira nekudziya zvaiita kuti nditi NYAKATA mubrugwa mangu. Ndakavhura zip yake ndokumusaidzira pasofa, ndakabvisa hembe nebrugwa  ndokumupfugamira.
Ndakaita kunge ndoridza bhosvo, mboro yake iri mukanwa mangu. He groaned with plesure as i licked  and sucked his c**k. akangoramba  akadzvanya musoro wangu panhengo yake, ipapo anga akatsinzinya. akazoerekana andimbanya kwakundishadaburisa makongo ose akayanikwa panze. He went down on me with his mouth. He gasped in surprise paakazvuva matinji angu kubva mukati meburi rangu.
Hama dzangu , self praise paside, Ndine chipo chematinji, akareba zvekuti ndinotoapfekera mukati mebeche buri rese rotovharika.
He pulled them out and started toying with them like a kid anhonga toy. ‘handisati ndamboona matinji akakura so!”
Akangoerekana anditi pfee, zimboro rake rakanga rakati twi kunanga paburi rangu ” maiwe ” ndakaridza mhere! akambondidenha naro akaridzikisa in my eternal depths , achirovera mberi mberi imomo. Ndakazhamba zvekuburitsa misodzi, tsinga dzaungana (vasoconstriction), ndaiita kunge ndiri kunyungudika. Chokwadi Irvine, aiita heart attack dai akandiona ndichinakirwa zvakadai, Veduwee, VAKADZI VAYE VEKUNGOSVIRWA NEMURUME ONE, CHIMBONYENGWAI NEVAKAITA SAGARETH, MUZVIONEREWO  i RUN SHORT OF WORDS, shamari yemurume wangu inonaka!
Iye netightness yaikonzerwa nematinji angu mukati umu akambozama kutasva hake, but zvakamukundawo! Takatundirana (simultaneous or**sm) ini ndichizhamba “ambuuuuuuuuuuuuya” iye nepaside achigomera  ” sekuuuuuuuuuuuuuru!” Tsaaaaaaa!           @#$%^&    tsaaaaaaaaaaa!  Kutunda uku!  KUITA KUNGE MUNHU ABAYIWA JEKSEN RINE methylenedioxymethamphetamine  Nyini kuti mweku mweku, kunge panyo pehuku yapedza kuita madororo!  ex- VIRGINITY IS A HISTORY  but   sex-CRIMINALITY is an  ALLEGORY
HANDIREGE KUSVIRWA NEMUMWE MURUME, WANGU NDIYE AKANDIFUNDISA

Ndakazoisvira Mvana yandaifudza: The Full Six Phases

PHASE 1

Ndaive mu surgery ndobva kwapinda mudzimai aive around late twenties. Ndakamutarisa achiuya kuteburu kwandaive ndigere achifamba zvinyoronyoro nemakumbo matsvuku anoyevedza akakwana, aiva murefu zviri pakati nepakati akavakwa zvinonwisa mvura zvekuti waiona panotangira hip kana chiuno chake zvichidzika kuita round figure uye aiva asina chimimbamuteku. Ndakaramba ndakayeva patient yangu iyi, iye akarambawo akanditarisa mumaziso chaimo, maziso ake aiva machenachena makuru eruvara rwe brown, bvudzi rake riri dark brown zvakare ari mutsvuku, ndakanga ndisati ndamboona runako rwakadai kubva ndaberekwa, runako rwaiva natural, ndakamuda ipapo.


viainbPaakandiudza kuti aifunga kuti ava nepamuviri saka aida kutariswa, moyo wangu wakabva warwadza nekuti ndakanga ndatoda tsvarakadenga iyi, iya inonzi love at first sight. Zvisinei ndakangoti kana asina kuwanikwa bedzi ndichatochata naye chete despite everything. Ndakamuti abvise pant rake arare pa stretcher ndimuongorore kuti aiva nepamuviri here. Zvidya zvake nedumbu zvaive zvakaita ruvara rwe gold rwunoyevedza, beche rake raiva rakanyatsoshevewa choya chaakutanga kubuda paganda dzvuku. Pandakamuti avhure makumbo nditange kumutarisa, matinji ake aive pakati nepakati kwete mazirefurefu anoguma akubuda zvimvura kana zvidikita uye beche rake raive risina kana kamweya kana katsvina zvako. Pandakamupinza zvigunwe zviviri kubeche kuti ndinzwe kuti aive azvitakura here, mwanasikana akaruma muromo wake wezasi zvinyoronyoro zvinoyevedza wanike atowedzera runako rwake achibva anditarisa mumaziso chaimo neni ndakamutarisawo throughout hana yangu ikarova nerudo. Ndapedza examination yangu, ndakamuudza kuti aiva nepamuviri ndokumubvunza kuna baba vemwana wake uyu. Moyo wangu wakatakwaira nerufaro kuti aive asina kuwanikwa asi kuti akanga anyengerwa nemumwe saimba saka akanga asisadi nezvake asi aida kuchengeta pamuviri pake semunhu aisawirirana ne abortion.

 

PHASE 2

 

Nine months dzakapera ndichimufonera nekunomuona nekumuendesa kunoona gynecologist wake seshamwari yake yepedyo ndichimupa shoulder to cry on asi ndisingamubati kana kumutsvoda chaiko, izvi zvakaenderera mberi kusvika mwana aponwa ava ne 6months ndichingofudza mwanasikana uyu. Nerimwe zuva takaenda out as usual ndokudzoka kumba kwake. Tambotamba hedu nemwana aive nemusikana kwekanguva ndobva ati omboenda kubedroom kwake. Ipapo ndakabva ndati its now or never, ndakatevera kubedroom ndokumukumbira kuti ndipindemo, iye haana kupikisa nekuti akanga ava kuvimba neni zvikuru. Ndapindamo takangotarisana zviya zvemasanga ndobva maziso edu aita lock. Mwanasikana akagara pamubhedha ini ndikabva ndapfugama mberi kwake ndokutanga kumutsvoda zvinyoronyoro ndichimuudza madiro andaimuita, akandiita kiss back zvainaka samare achindiudzawo kuti anondida, mboro yangu ikabva yamira ipapo.

Ndakamubata mazamu ake aive achakati twi nyangwe zvake ainge ayamwisa mwana wake kwemwedzi mitatu asati amupa bhotoro remukaka. Ndakamutsvoda tuminyatso twake tweruvara rwe light brown twaive twamira kuti twi ndokutanga kumubvisa mbatya dzose neka sexy pant ke lace kaiva kakafanana ne bra yake, ndokuzomubata her shapely waist ndichipuruzira softly, iyewo akabata matama angu nemaoko maviri achinditsvoda zvinonaka nemukanwa muri fresh achiruma ma lips angu nemhuno nenzeve softly achitamba nerurimi rwangu. Mwana uyu aive nyanzvi pakukisa nekubata muviri wangu panomisa mboro. Muviri wake wainhuwirira perfume iya inonzi lavender hapwa nebeche zvaiva zvakashevhewa zvisina kana bvudzi, hapana kana kamweya kakaipa kaibuda paari nyangwe zvazvo kwaipisirira, aigeza mwana uyu ganda rake richitsvedzerera riri soft sedonje…..

 

Phase 3

Takatanga kubatana kuzvombo, beche rake raive rakazvimbirira pachinina richiyevedza kutarisa, ndakamukama matinji aive soft zvinyoronyoro iyewo achibata nekuita squeeze machende angu gently, ipapo mboro yangu yakanga yamira sechipikiri chatorwa ne magnet yakatanga kuvhuta nekuchemerera tumisodzi tweshungu dzekuda kusvira mukadzi, ukuwo beche rake raiva radziya ratota tumvura twehavi yemboro. Ipapo ndakakotama ndokusvisvina matinji ake one at a time iye achiita moan softly with pleasure achipuruzira musoro wangu nekuunangisa kubeche rake muviri wake uchidedera, mboro yangu ihombe uye iri circumcised saka paakazoiti dzvi, mwana akakanuka kuti Ahh! ndobva adaidza zita rangu softly achibva adzika kunonanzva muzvambarara wezimboro rangu, ndakamurega achiita hunyanzvi hwake nerurimi rwake pamboro yangu achipinza rurimi rwake pakaburi kemboro achinzwa kuvavirira kwetumisodzi twayo tweshungu, apedza akasimudza chiso chake kuti ndimutarise mumaziso, ipapo ndakaona those brown eyes dzakaita seavhundutswa nemakuriro emboro yangu asi achindiudzazve kuti aiva ava kuda kusvirwa.


Mwanasikana akatanga kundibvisawo mbatya dzose achitanga kupuruzira bvudzi repachipfuva changu nechoya changu nekutamba nema nipples angu nerurimi rwake nekukwizira mazamu ake pachipfuva changu wanikwe ini ndongoshona semvura inovira. Akabva ashadabura makumbo ake almost 180 degrees matinji ake nemusombo wake zvikati waya pachena ndokubva andibata muchiuno. Semwana wandaive ndada zviri so natural for a long time, ndakanga ndatononokerwa, ndakasudurudza chiuno changu kumashure zvishoma iye ndokudanazve zita rangu softly ndokuti ”take it easy babe usazondikuvadzawo hanti?” ipapo ndakagutsurira musoro ndokudzosa chiuno changu mboro yakananga pabeche rake, akabata mboro yangu nemaoko maviri ndokuipinza maari very slowly and gently, mboro yakapinda zvekumanikidzira nekunyengetedza nekuti beche rake raiva riri firm risina kudhamba seurimbo.

Ipapo ndakanzwa sendainanairwa nemasvosve muviri wose nzeve dzangu dzikarira gotsi rikati papata nekunakirwa nebeche raitsvedzerera nekuda mboro. Ndakamubata muchiuno ndichidhonzera beche kwandiri ndokumukoira deeply ndichinyudza mboro yese in deep slow thrusts rumwe ruoko ruchitambisa musombo wake (clit**is), akachemerera nekugomera nekukura kwayo mboro. Akandibata magaro angu ose akanyudza minwe yake maari kureva kuti ainakirwa nayo mboro. Haana kunonoka kujaira mboro yangu neniwo ndakabva ndajaira beche rake sevanhu vaiva vadanana kare kare chinyararire. Takakoirana deeply zviuno zvikapisa uku ndichiyamwa mazamu ake, mwana akarova chikapa chakapenga semunhu aibva kumakorekore, chiuno chake chaiita zvekugwina chichitenderera in circles beche riri pazimboro, akakoira mboro achiteedzera rhythm yangu, ndikarikoira zvekunonokera iye ononokerawo, ndikakasika iye aitambisa chiuno nemhata zvimwechetezvo zvekuti tose takanzwa kuwirirana kwemboro nebeche, beche rake haraisvipa mboro yangu, yairamba yakanamatira irimo munyini yake

 

Phase 4

 

Mboro yangu yakarova makona ese ebeche rainaka zvakaoma, matinji ake ndaianzwa achiita zvekubata zimboro rangu achiita sekunamatira pariri uku machende angu achirova kumhata kwake kuti tya tya tya, ndakamusvira takadaro kwechipo che 30minutes asi iye haana kuneta pachikapa, zvamunoona ukanyatsoitirwa chikapa unochema chete nekunakirwa. Tose taichemerera zvinyornyoro tichidaidzana mazita softly, mwanasikana akakanda musoro wake shure ndokurega kundibatirira ndokuisa maoko ake pamubhedha akagara nemanhede akavhura beche rese, ini ndakasimuka ndokunopfugama ndava pamubhedha kutevera beche rakanunira ndokuripomba akadaro zvengozi chaizvo, akachemerera achipindura maziso ake akanaka nekunakirwa, one hour yakunokwana ndichingopombora beche non-stop, ndakamufongoresa pakona yemubhedha ini ndokuita zvekumira ndakatsika mubhedha negumbo rimwechete ndokuita zvekudzvura beche nemboro ndichiita sekusvetukira pariri uku ndakabata mazamu ake ndichitswinyirira tuminyatso, pamwe ndombosveerera mberi kwake ndakabata beche uku shure ndichirikwatura nemboro zvakadaro, handina kuziva kuti mwana uyu anogona chikapa pa doggy style futi, akakunyungudza chiuno nemagaro akatsvukira segoridhe akabata rimwe garo rake neruoko rwumwechete uku achigomera zvinopa manyemwe pese paipinda mboro mubeche rake achiti ‘‘aaah aaaah unogoooona kaaaani, aaaah aaaaah aaaaamai kaaaani ndakuvaaara nemboro kaaaani’’ .

Apa ndakabva ndaita zenze chairo ndokutanga kuita zvekukodzonga beche nayo mboro zvine simba ndichirova mudhuri wekumusorosoro kwebeche mumativi emuromo wechibereko chake, ndaiti ndikarova divi iri kagumi, ndorova rimwe kagumi ndozorova ipo pamuromo wechibereko chaive chakashama chichikweva tip yemboro yangu iye achingoti ”mboro yako iri kunaaaaka kaaaaani, mboro yako inondinakira kaaaaani…svirisa please, ndisvire kaaaani, koira usamire, ndanzwa kaaaaani, ende unonyatsogona kusvira maiweeee mai kaaaani amaaaaai ndasvirwaaaa” uku kwaive kundikuza ndikafara kuti mukadzi wandinoda anoitawo appreciate kugona kwangu kusvira ondikurudzira. Ipapo ndakabata musoro ndichikwesha beche chiuno changu chichienda from side to side yakazaramo kwekanguva kusvikira atanga kusura nayo mboro. Ndakamutasva sebhiza riri pamujawo pasina tsitsi iye achiridza kamhere kekunakirwa.

Mwana uyu aiita communicate neni pakusvirana achindibvunza kuti ‘‘babe uri kunakirwa nebeche rako heeeeeere? Ndiri kukupa zvaunoda here mudiiiiiwa? Ndoita sei kuti unakirwe more babe? Ndisimudze gumbo here? Ohhh ndanyatsofongora babe achisimudza matako kumboro, Ahhhh unonaka kaaaani’’ ini ndichimupindura kuti ainditapirira zvisingaite kuita sendichataura chicheche ndichimukwira chete pasina zororo. Hakuna mukadzi akambobvira andibvunza kuti ndiri kunzwa sei pakusvirana, she was the first ever! Ndaiti ndikanzwa kuda kutunda ndozvomora mboro ndokoira kumuromo webeche chete nehafu yemboro ndozoinyudza zvakare yese ndichiita move from side to side zvakare ndichikoira beche zviya zvekurisakadza asi rakaramba riri tight around mboro yangu, pandaiita ma shallow thrusts iye akabva agwina muviri wese nekunakirwa, mwanasikana aisunga beche rake pamboro yangu zvine rhythm zviya zvekunzwa kunge mboro yakapfekedzwa a tight ring uku achiita chikapa seasvikirwa……

 

Phase 5

Ndakamukanda pamusoro pangu iye ndokutanangira zimboro rakamira zvinotyisa, ndakamubata muchiuno ndokumusimudza ndichimujungirira pamboro yangu ini ndokunyatsosimudza chiuno changu kwaari ndokuita zvekujega beche nemboro, mwanasikaba akatanga kutomuka tomuka ari pamboro mazamu ake achitambatamba ndakaabata tuminyatso, akaitazve chikapa slowly in circles akagarira mboro yese zvayo musoro wake wakakandwa shure ini ndakabata matako ake ndichimubatsira kukoira, ipapo akagwinha-gwinha chiuno nemuviri wese zvese nebeche achitunda kashanu kashanu achichemerera ‘‘maiwe kaaaani, maiwe kaaaani, ahh ahh ahh wanditundiiiisa heyi, ndatuuuunda waaani’’ asi ini ndaive ndisati ndapedza naye. Ndakamupidigura ndokuita iya inonzi missionary style ndikamupomba zvebasa ndakamutakura makumbo pamafudzi, ndakatunda ndatundazve iye akandibatirira muchiuno zvine simba iniwo ndakamubata nechekumusana wake usingagumi mubhedha achikoirira mboro yake zvinodadisa….

Phase 6

Takaburuka pasi pa carpet mwanasikana akagara pasi akavhura makumbo zvinonwisa mvura ndokunditi ndipfugame ndakaisa makumbo ake pamusoro pezvidya zvangu iye otsikirira pasi seri kwangu, achibva andikumbira nekazwi katete kuti nditange ndamudya beche ndokuzoti hake ‘‘ohh beche rako, sviiiira wanonoka’’ apa ndopandakaziva kuti mwana wevanhu akanga ava in control pakusvirana kwedu nekuti akabva abatirira maoko ake ese pasi necheshure kwake zvishoma ndokusimudza chiuno chese nebeche rese kwandiri ndokukoira mboro in style, ini ndaive ndangobatirira pamatako ake, ndichitsindira beche nemboro kuita seichatyoka uku ndakavhura matako ake ndichipuruzira kumhata kwake kwaive kwatota nehuronyo hwangu, zvigunwe zvangu zvikuru zvaive zviri pabeche ndakaripanyangura rakanyatsoshama rakazara zimboro rangu, ndakachemerera rurimi rwava panze ndikarwerwa rute ndichiti ‘‘mukadzi wangu kaaani ndakutunda kaaani’’ ndichitunda magaroni ehuronyo kuti tsaa tsaa tsaa mukati mebeche mboro iri pamuromo wechibereko chaikweva mboro, ipapo ndakanzwawo iye ava kuyuwira sekambwanana beche nemboro zvichigwinhirana pamwechete tichitundirana hameno kuti kechingani mu hour nehafu yataikwirana. Takatarisana mumaziso tichitundirana kudaro tikanyemwererana tikaudzana kuti ndinokuda so much uku dikita richierera richirova pamazamu ake, ndakanzwa beche rese rapisa uye razara huronyo hwangu kuti tundu, humwe huchierera kuenda kumhata yake. Ipapo ndakamutsvoda zvine simba kwekanguva tikabva tangowira pasi tapera simba iye akandisunga nemakumbo ake ose ndokumbokotsira hedu 

 

Chikwengu: FINAL PHASE

Tamuka takanogeza shower ndikamumisa nemdziro ndakamusimudza gumbo rimwechete ndokumusvirazve zvinyoronyoro ndakamubata matako ake nerumwe ruoko iye akaisa maoko ake ose muhuro yangu tichirohwa netumvura twaitonhorera. Musi uyu handina kwandakaenda nekuti takaita dzimwe 3 rounds husiku hwese nemamwe mastayera ekukwirana, mwanasikana airara akabata mboro nemachende angu zvakare aindikumbira mboro neni ndichimukumbirawo beche topanana zvekuti ndakazoisvomhora kwatoedza. Mangwanani ndakamuona ava kufamba akatanangara makumbo beche rakazvimba nekurara achikoirwa nemuzvambarara wemboro.

Hupenyu hwangu hwese handina kumbonzwa mukadzi achindikumbira kuti ndimusvire over and over again kunze kwake mwanasikana uyu. Ndakangoerekana ndakunzwa mboro kumirazve ndakamutarisa achipfeka mangwanani iwayo. Ndakamufongoresa pachituru che dressing table ndokutarisa beche ndakarivhura neminwe yangu wanikwe rakazvimbirira rakatsvuka kuti piriviri asi rakanunira, mboro yakabva yatanga kurwadza nekuda kusvira ndokumubata bata pese panoita kuti atote beche ndokutangazve kumukwira sendichabvarura beche iye achichema nekurwadziwa nemboro ‘‘yuwi kaaaani zviri kurwadza kaaaani imbomira zvishoma babe ita mbichana kaaaani ndanzwaaaa babe usaise yese kaaaaani yuuuuuwi kaaaaani’’ ndakamira zvishoma iye akaedza kusimuka asi nehavi yebeche ndakamufongoresazve ipapo ndokumukoira nehafu yemboro ndichikurumidza, akachinja machemero nekunakirwa ndikaona ava kutambisa chiuno chake sedzingidzi achikoira mboro neshure achisunga mhata yake nekutunda, ndakabva ndanzwawo kunakirwa ndokutangazve kusakadza beche rakazvimba kudaro ndichinyudza mboro yese ndichikoira nesimba sendaidzingirirwa iye achiyuwira semukadzi ari kupona.

‘’maiwe ndofa kaaani mai ndofaaaa yuwi ndakufa mai maiweee maiweee yuwiiii aaaah aaaaah ummmmm wandikaurisa nhasi kaaani zvakwaaaana babe wandiomesera kaaani please’’ ndakamutundira ndakaita kunama beche nemboro, akayaura akadaro mboro ichivhuta yakazara kusvika kumatako ake, ndapedza naye ndakamusimudza zvinyoronyo ndokumuvatisa pamubhedha kuti ambozorora bonde ndava kunzwa tsitsi semunhu wandaida zvikuru. Mwana uyu ndakaenda naye kunanatete mushure memwedzi ndatanga kumukwira ndikamuroora tikachata white wedding after 6months.

Handina shungu nevamwe vakadzi nekuti beche riri mumba mangu rakakwana, rinogezwa, harina kudhamba uye rinonaka zvazviri, zvakare rinowirirana nemboro yangu. Madzimai kuzaiwo varume venyu kana masvirwa zvinonaka kwete kungoyuwira chimhukutira, rovai chikapa kwete kungozvambarara sedanda baba vachiita zvese, kumbiraiwo mboro kana mava kuida zvichireva kuti tangaiwo varume venyu mu bedroom makavapfekera zvinomisa mboro nekuti zvinopa excitement mumba, gezaiwo beche, mhata nemuviri wose kuti vanababa vasvisvine beche nekurisvira vakachena moyo, zvakare mukanwa ngamugezwe kuitira kuti kiss dzitapire panguva ye foreplay. Mudzimai wangu inyanzvi pazvese izvi saka handimusiye dakara rufu…….

FINAL PHASE PACHIREMBA NA XTREME

Tamuka takanogeza shower ndikamumisa nemdziro ndakamusimudza gumbo rimwechete ndokumusvirazve zvinyoronyoro ndakamubata matako ake nerumwe ruoko iye akaisa maoko ake ose muhuro yangu tichirohwa netumvura twaitonhorera. Musi uyu handina kwandakaenda nekuti takaita dzimwe 3 rounds husiku hwese nemamwe mastayera ekukwirana, mwanasikana airara akabata mboro nemachende angu zvakare aindikumbira mboro neni ndichimukumbirawo beche topanana zvekuti ndakazoisvomhora kwatoedza. Mangwanani ndakamuona ava kufamba akatanangara makumbo beche rakazvimba nekurara achikoirwa nemuzvambarara wemboro.

Hupenyu hwangu hwese handina kumbonzwa mukadzi achindikumbira kuti ndimusvire over and over again kunze kwake mwanasikana uyu. Ndakangoerekana ndakunzwa mboro kumirazve ndakamutarisa achipfeka mangwanani iwayo. Ndakamufongoresa pachituru che dressing table ndokutarisa beche ndakarivhura neminwe yangu wanikwe rakazvimbirira rakatsvuka kuti piriviri asi rakanunira, mboro yakabva yatanga kurwadza nekuda kusvira ndokumubata bata pese panoita kuti atote beche ndokutangazve kumukwira sendichabvarura beche iye achichema nekurwadziwa nemboro ‘‘yuwi kaaaani zviri kurwadza kaaaani imbomira zvishoma babe ita mbichana kaaaani ndanzwaaaa babe usaise yese kaaaaani yuuuuuwi kaaaaani’’ ndakamira zvishoma iye akaedza kusimuka asi nehavi yebeche ndakamufongoresazve ipapo ndokumukoira nehafu yemboro ndichikurumidza, akachinja machemero nekunakirwa ndikaona ava kutambisa chiuno chake sedzingidzi achikoira mboro neshure achisunga mhata yake nekutunda, ndakabva ndanzwawo kunakirwa ndokutangazve kusakadza beche rakazvimba kudaro ndichinyudza mboro yese ndichikoira nesimba sendaidzingirirwa iye achiyuwira semukadzi ari kupona.

‘’maiwe ndofa kaaani mai ndofaaaa yuwi ndakufa mai maiweee maiweee yuwiiii aaaah aaaaah ummmmm wandikaurisa nhasi kaaani zvakwaaaana babe wandiomesera kaaani please’’ ndakamutundira ndakaita kunama beche nemboro, akayaura akadaro mboro ichivhuta yakazara kusvika kumatako ake, ndapedza naye ndakamusimudza zvinyoronyo ndokumuvatisa pamubhedha kuti ambozorora bonde ndava kunzwa tsitsi semunhu wandaida zvikuru. Mwana uyu ndakaenda naye kunanatete mushure memwedzi ndatanga kumukwira ndikamuroora tikachata white wedding after 6months.

Handina shungu nevamwe vakadzi nekuti beche riri mumba mangu rakakwana, rinogezwa, harina kudhamba uye rinonaka zvazviri, zvakare rinowirirana nemboro yangu. Madzimai kuzaiwo varume venyu kana masvirwa zvinonaka kwete kungoyuwira chimhukutira, rovai chikapa kwete kungozvambarara sedanda baba vachiita zvese, kumbiraiwo mboro kana mava kuida zvichireva kuti tangaiwo varume venyu mu bedroom makavapfekera zvinomisa mboro nekuti zvinopa excitement mumba, gezaiwo beche, mhata nemuviri wose kuti vanababa vasvisvine beche nekurisvira vakachena moyo, zvakare mukanwa ngamugezwe kuitira kuti kiss dzitapire panguva ye foreplay. Mudzimai wangu inyanzvi pazvese izvi saka handimusiye dakara rufu…….

 

Do you have a story you want to share with us? Email Drsviro@gmail.com and we will publish it

Takasangana murume nemukadzi vane mapartners akaenda Diaspora

Hama dzanguweka, saka vakuru vakati chitsva chiri murutsoka. Handaimbozvifungira kuti kubva ndaroorwa ndichasvirwa nemumwe murume endi futi ndaiva mudzimai weruwadzano. Vanhu vazhinji vaindiremekedza zvese kumaraini nekuchurch. Kwaiva kwapera gore rose baba Tina vaenda ku South Africa kuno shava. Yedu yekuda kupfuma iyi. Baba vaT vaigaro fona havo tichitaurirana nyaya dze mhuri uye dzerudo chaidzo.

Kunyange zvangu ndaifara kuti ndataura na baba mufana handizvo zvaipedza havi yekuda kusvirwa iyi yaigara iri mandiri. Asi hapana zvandaiita panguva iyi. Ndakati hangu rimwe zuva ndiri mu town hangu ndichibva kunotora mari yaiva yatumirwa naBaba vaT.
Takakwira imwe motokari tiri vatatu. Ndaiti ini nemumwe mukadzi plus chimwe chikomana hacho chinenge chaitobva hacho kumafaro.
Mumota maitaurwa nyaya dzakasiyana-siyana, like dzekudhura kwezvinhu, dzematongerwo enyika, nedzimwewo dzinongoitika mumugariro evanhu. Asi kutaura chokwadi zvose izvi hapana chaindinetsa. 

Yangu nhamo yaiva hombe vasikana zvokuti ndaiva ndapindwa nemweya waSatani chaiwo. Murume akati takura uyu ndaive ndakagara pedyo naye achirova motokari. Ainditarisa nerimwe ziso raitaura. Ndakabva ndaziva kuti baba ava vaiva vatorwa moyo neni nokuti pachimiro nerunako vazhinji vaindirubidza chizvo. Vamwe vose vakazodzika ndikasara ndavandoga nababa vaye tiri two chete. Takatarisana tichiita zviye zvekuyevana. “Nhayi mhamha makaroorwa here” ndakavhunduka pandakabvunzwa mubvunzo uyu. “Hongu mukuwasha murume wangu akatoenda kunze kwenyika last year uye tine vana vaviri” ndakamupindura. Akabva ati “Saka murimega so mazuva ese aya. Chokwadi varume hameno kuti takaita sei. Tinosiya mhuri tonakirwa hedu diaspora ko ukawana mukadzi atorwa nevanogona unoita sei. Zvakangofana na mai vekwanguwo vanongofona variko kuAmerika vanoti ndinopona nei” Apa ndipo pandaona kuti baba ava vaiva vapedza nguva vasina kumbosvira.


Ndakazvisimbisa ndichiti nhasi ndaitofanirwa kukwirwa chete. “Ambuya you can call me Spencer nokuti zvandiri pano ndakangofanana ne munhu asina mukadzi. Ndangandati tongoona yekuita just for today please. Munoziva manditora moyo kubva pamapinda
mumota muno, plus dai maiziva kuti makanaka sei handifungi kuti maifamba mega musina murume wenyu.” Munongoziva vasikana kuti isu madzimai takarumbidzwa tinonzwa manyukunyuku. Ndakamboda kuramba zviye zvekunyeperaka. Hazvaiita kuti ndingobvuma kunyange hazvo beche rangu ratondiudza kare kuti ranonokerwa. Akasvika  paiva nekamugwagwa kaisa shandiswa zvakanyanya ndokutena mota afamba zvishoma opinda mukasango kaiva pedyo. Ndakamubvunza kuti aiva oenda kupi, akati aida kuzvibatsira asi ndaiva ndatoona kare paiva
nepfungwa dzake. Akabuda kwekanguva kadiki ndokudzoka zvake. Apa ndipo pandakaona kuti aivawo murume akasvika uye ndakatoona kuti mboro yake yaiva yadhindikira pabhurukwa rake. Beche rangu rakatanga kuvhita-vhita neshungu iwo mazamu achivavira vavira. Spencer akasviko gara pedyo neni ndokundibata pabendekete rangu. Aifunga kuti ndichamubvisa ruoko rwake. Dai aiziva kuti neniwo ndaiva ndakuvara handifungi kuti aiswero pedza nguva.

Ndakaona shasha yondibata zviboda zvanguzvinyoro nyoro zvino nzwisa nyere. Rumwe ruoko akabva atopinza murokwe mangu. Ndakavhura makumbo kuti akwanise kusvika kubeche rangu rakanga ratota kare. Kana ari matinji vasikanawe mwari akaita zvokundiramwira. Ndakatanga kukamwa matinji zvaifadza samare. Iye aitoita kunge ari kukama mombe dziye dzemukaka. Spencer akambondirega ndakadoro
otanga kutyora tyora maseats ake emota. Ndakashama kuona mumota moita kunge maiswa kamubhedha hamena kuti mota dzose dzinodaro here. Ndakabviswa zvose zvandaiva ndakapfeka kusara ndisina kana chii zvacho, naiyewo akazvikumura hembe dzose. Vasikanawe, musi uyu ndipo pandakaona kuti pane varume vatakura zvirombo. Ko isu handiti takanga takajaira dzaana baba vaT chete. Zimboro zvino rakanga rabuda tsinga kuti tara tara kunge midzi  yeparuware. Akavhura makumbo angu, apa zvino ndaiva ndarara nemusana.

Ndaifunga kuti zvino yaiva youya yandairwarira, izvo bondo. Handaimboziva kuti kunanzviwa beche kunonaka zvakadai. Aiti akadzonza matinnji angu achiita semhuru chiri kuyamwa opinza rurimi rwake mukati mumheche chaimo. Ndakanzwa kupisirira kwerurimi rwake ruchinyatsonanzwa makongo ose, hamawe ndakanakirwa pachokwadi. Ndakozotunda zvanyanya kuzipa, ndaive ndoti “Mai kani zvangu,
Spencer wandiuraya kani maiweeeeeeeeeeeeeee” ndakamutswa ndofongoreswa iya yavanoti dog style, ko isu taizvizivira kupiko. Yakabva yauya amai mwana senyoka iya inonzi mhungu iri kupinda ubako. Yakasvikonzi kumhata chaiko bvoo ndinoreva kuya kunoburitsa ndove chaiko. Rume rakatanga kukoira uku richifemereka kunge munhu achangopedza kumhanya makundano enhano zana. Ndakazunza
chiuno changu kuti anyatsonakirwa, kunyange ndaisaziva hangu zvimwe asi pachikapa vashoma vakadzi vaiti pwee.

Nokuti izvi ndakazvidzidziswa kuchitendero chedu. Ndakachichanjwa style, this time ndakarara ndakatarisa mudenga. Spencer akaiti zvino
mubeche chaimo mvooo, machende ake akabva asvikovha mudhidhi wangu kuti ndi. Ndipo pandandinodanwa ndikadavira apa nokuti iyi ndiyo
staira yandaiva ndakajaira. Ndakamurovera chikapa chengwena chaicho uku ndakamukochekera nemakumbo angu. Maoko ake aiva akandimbundira nechekumusana uku. Rume rakabuda marute aye anonzi masiriri nekunakirwa. Akazoti ava kuda kutunda rume rawedzera speed yekukoira zvaita kuti neniwo ndiuyewo.

Ndakamusefa neimwe style yatinoti yechisero, varume vashoma vanoiziva. Ukaiitirwa nemumwe chokwadi unotiza mukadzi wako. Apa  ndaiva ndanakirwa that’s why ndakapawo murume uyu aiva andibvisa munzara yakareba kudai. I told him that I was coming now. And he said (achigomera) “And meeeeeeee toooooooo ahhhhhhhh ohhhhhhhhh. Rume rakanditundira zvandaisati ndaitwa na baba T. Ndakanzwa huronyo hwake huchirova kwakaperera chibereko changu chaiko. Ndinofunga hapana asina kuridza kamhere kekunakirwa panguva iyi. Zviya zvokuti heee use protecter plus zvatinoona pamaTV, unenge usina nzara yekusvirwa vasikana.

Dhuma Dhuma nemukaradhi kumakombe tichitora Mapassport by Museyamwa

Nyaya yacho yakatanga musiwetuesday last week. Ndakamukira kumakombe ndichida kutora passport. Munongozivawo malines ekumapasspotka. Kumashure kwangu kwakabva kwamira kamwe kamukaradhi waiziva. Saka kakanga kasingazivewo maprosess achoo, isu taive tamboudzwawo nevamwe saka kaidea unenge unako mbichana. Kakatanga nevet manje “do you have a passpot photo size” isu vanamuseyamwa ndakangoti “yes” ko vet ndinombonyatsoigona here. Zvikabva zvanzi “i this your first tym” ndakabva ndati yes fut. Aikakazve ndakanzwa “what is you name” handina kukakama “ndakangoti kumaraini kwangu vanonditi museyamwa” kakabva kaseka ndakashamisika kut aika kamunhu karikutonakirwa aka. Takazofamba tese ndakakabatsira kugadzirisa maphotocopy.

Panepatakanga takuda kupesana ndipo paakandibvunza kwandaisevenza. Ndakati handiseenze ini. Zvikanzi “so you are a rovha” ndikati “yes yes”. Kakabva kati chitoranhamba dzangu uzondifonera. Ini hlaa hakuna iyoyo “no sister you have to call me coz i dont have airtime so i have to
give you my number.” kakabva kaseka ndokubva katora madigits. Manje nhasi ndanga ndakatodibha ndabva ndanzwa 4n kuringer. Kutarisa kudai ndaona inew number. Ndavhunduka ndikati zvipande zviye ma1. Ndangodaira ndichiti “ndiyani!” nevoice rinekakutyisidzira mukati.
Ndanzwa nekavoice kamwe kaye kaye kanomisa mboro kaye kaye “iiii you almost forget me. Its Ruth from Avondale. Do you still remember that day…….” ndabva ndakumbira ruregerero fast. Tazotaura dzinenge 3 min phone ndokubva yakata. Abva afona neland line. Ndopaandiudza kuti arifree kana ndichida ndinogona kumuona mutown. Ndamuudza kut handina mari ye lift zvikanzi kwereta. Ndangotiwo rega ndingoendawo ko ndingadii. Tasangana mutown ariega ndokubva ndapinzwa mutumashops shops twakati wandei ndichitengerwa tunonaka. Zvazonzi hande kuden unoona kwandinogara. Zita rangu ranga richingonzi Muse. Ini sezvo vhet ichindibyza ndanga ndichingobatanidza batanidza kut zviite.

Tasvika kuden ndikawana paden pakarongeka. Vanogara zimba ravo hameno kuti marooms mangani. Mdhara namoms vanga vaenda kugraft. Saka anga arimadiro ajojina chaiwo. Ndasvika ndokubva ndagara pasofa rinogara vanhu 2. Chandinakidza ndechekut hapana akanyenga mumwe. Ndaigirwa drink ndokunwa zvangu ndakabhara 4. Zvikanzi “do yo believe since morning i dont have a bath, let me take a bath.” ndangoti aya ndomada mboro manje aya. Ndangoti “its ok” andisiya ndakuona zvangu 24 jack bour. Pasina maminutes ndaona munhu adzoka akamonera zambia achiratidza kut mukati haana chaakapfeka.

Mboro yangu yabva yavhunduka zvandisati ndamboona. Kut ndiitire munhu action ndatya kuactor isiri iyo. Ndaeaza ndakadaro ndikaona mungu akutogara akadaro ndikangoti nechemumoyo sekuru vakangonzwa kut ndatadza apa vanondidzinga mumusha. Ndazongotiwo zvechirango “you have a beautiful body” iye abva ati ” come and take it” ndikati midzimu yangu mandiona ndanga ndanezvizuva.
Ndasvika paanga akagara ndichiita sendirikumuvhundutsira, abva atiza ndichinobata zambia riye, richibva rabva paranga rakasungirirwa.
Kunodai mwana asara akashama. Vakomana ndati hana yangu yarova ndichibva ndangoshama. Auya chida kunotora zambia riye ndokunzvengesa abva angowira mumaoko angu. Miromo ichibva yasangana.

Zvimwe zvacho zvazoitika inhoroondo.

Ndakamusvira mukadzi wemunhu Mai Chipo

“Mai Chipo ibva kuno ndiri kuda kuita weti.”
“Ndinoda kuitawo weti saka ndinotya ndikamira kure newe.”
Mukadzi akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza dhirezi kusiya bhurugwa rava pachena. Akaita kakukotamira ndokutanga kuita weti nepadivi pebhurugwa zviya zvinoita vakadzi. Ndakamboda kutarisa rutivi asi ndakaramba ndichiyeverwa nekuurungana kwakanga kwakaita matako amai Chipo. “Asi matako ako akanaka wena shamwari,” ndakataura. Mai Chipo haana kupindura asi kuti akatanga kuzunya muviri wake apedza kuita weti. Ndakaswedera pedyo naye ndokutanga kupuruzira matako ake. Mukadzi haana chaakataura uye akaramba akakunya dhirezi. Ndakapidza ruoko mubhurugwa ndokutanga kusvinyanga matako neruoko. Mukadzi akawedzera kukotamira kusvikira ruoko rwangu rwasangana nebeche. Beche rakanga rakanyorova iroro, kwete kunyorova kweweti asi kunyorova kwezemo rakawanda.

Handina kana kuzoziva kuti ndakanga ndakanganwa kudzorera mboro mubhurugwa pandapedza kuita weti. Ndakatozozviyeuka ndanzwa mboro yangu yanzi dzvi. Mai Chipo akatanga kubonyora mboro yangu. Iniwo ndakapinza zvigunwe mubeche ndichisvinyangasvinyanga matinji ayo akanga akareba nekunyorova kunge adirwa oiri.
“Ndisvirewo Tichaona. Murume wangu andiregerera mazuva awanda.” Mukadzi akakumbira. “Mira ndimbotanga kunyatsopukuta beche.” Ndakapindura.
“Ehe nyatsondibatabata. Zviri kunaka.” Mai Chipo vakapindura. Ndakapinza chigunwe ndokutanga kuchipukutira mukati mebeche. Mukadzi akanga ofemera pamusoro sendere radonha mumuti. Akaramba achibonyora mboro yangu zvakapfava kunge anopuruzira kacheche. “Chinyatsokotama ndipinze mboro.” Ndakazotaura.
Mukadzi akandifuratira ndokunyatsokotama. “Pinza yese Tichaona. Womira wakadaro kana yapinda mubeche. Ndinoda kumbonyatsoiteerera.”

Ndakanangisa mboro pabeche kusvikira yagunzva matinji. Ndakapinza nzvonyo yemboro zvinyoronyoro pakati pematinji. Yanyatsonanga musuwo webeche, ndakabata Mai Chipo muchiuno ndokuti mboro yese pfeee mubeche. Ivo vakanyatsokotamisa musana kuti beche rinyatsodzoka shure. Mboro yati yese tindindi mubeche takamira yakadaro. Beche raMai Chipo rainaka vakomana. Ndainge ndakanyika mboro muhuchi chaimo. “Ndibatebate gongo.” Mai Chipo vakadaro. Ndakakotamira ndokupinza ruoko pakati pemakumbo avo nechemberi. Ndakatsvanzvadzira beche kusvika zvigunwe zvangu zvabata gongo. Gongo ramai Chipo rakanga rakakura kunge kachigunwe kemwana mudiki. Pandakaribata mai wakaita kakuvhizuka semunhu uya abatwa nemagetsi. Beche ravo rakabva ratanga kushinya nekuregedza mboro yangu. Makumbo amai Chipo akatanga kubvunda setsanga dziri murwizi ruzere. Mushure mechinguva beche ravo rechishinya nekuregedza mboro vakatura befu guru.
“Aha! Apa wanditundisa zvinonaka wena Tichaona. Mboro yako nekukura kwayakaita ndiri kunyatsoinzwa kuti mubeche mangu mune mboro chaiyo. Nyama dzese dzebeche rangu dzakagumhana neganda remboro yako zvekuti ndiri kunyatsonzwa kunakirwa. Ndatoshinga chaizvo kuti ndisachemerere zvinonzwikwa nevanhu pandatunda.” Vakatsanangura vapedza kutunda mai Chipo. “Chikoira utundewo. Asi ukanonoka ndinokutangira futi.” Vakazodaro mai Chipo. Ndakatanga kukoira ndichiti kurumidzei zvishoma. Ndakambotanga ndakakotamira ndakabata gongo ramai Chipo. Ndakazoregedza ndokunyatsobata chiuno chavo nemaoko ese. Ndakatanga kukoira sendinotamba kongonya mushure mavo. Nenguva isipi beche rakatanga kushinya mboro yangu zvakare. Ndakanakirwa zvekuti huya uone. Chiuno changu chakabva chatanga kukoira chega. Pandakati koi koi mboro yangu yakaregedzera uronyo mukati mebeche kuti tsati. Makumbo amai Chipo akatanga kubvundirira zvakare. Chiuno changu chakaramba chichikoira iyo mboro ichngodira uronyo kuti tsati, tsati, tsati. Pese payaiti tsati mb*oro yaiita kugwinha iri mukati mebeche. Mai Chipo vakanga vachitsvanzvadzira shure kwavo kuedza kuti vandibate vandikakate mboro iwedzere kupinda.

Takapedzerana kutunda pamwechete. Takambomira takadaro kusvikira mboro yavata irimo mubeche. Pandakazoiti svoto kubva mubeche Mai Chipo vakamira ndokutendeuka ndokunyatsoitarisa kuti ndee. “Mboro inonaka iyi. Ndichatokutsvaga mumwe musi kuti undidzokorore.” “Tichazobatwa nababa vaChipo manje,” ndakadaro.
“Tinotamba takachenjerawo shamwari. Ini haisi mhosva yangu baba vaChipo vanongogara vachisv1rana nemahure ekundhari ini vachindisiya ndakadaro. Ini wacho zemo rinondibata zvakanyanyisa zvekuti ndinotambura nekushaya anondisvlra.”
Mai Chipo vapedza kutaura vakabata mboro yangu ndokukotama ndokuitsvoda panzvonyo. “Chirega ndiende kumba ndinogeza,” vakadaro. Ndobva taparadzana.

Ndakadya Beche reTsvarakadenga

ndodyeiNdakange ndanyenga mwanasikana akanaka kunge mukati mendege uye aiyevedza kungotarisa.vakawanda vaimunyenga vaizotongobva vega vaonaa kuti vainge vatomisa kare.ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure.akandidaidza kumba kwavo achiti iye aida kundibvunza imwe nyaya.

ini ndakaziva kuti aivaa machena saka ndakatakura majombo angu muhomwe.ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura gate ndokubva tapinda heduzve isu vakuru.handina kuzoda kuita zvekutamba sezvo amai vake vange vasarwa ne 2 hours kuti vasvike frm wrk.ndakamutakura ndokubva ndamhanya naye ndakananga kubedroom kwake.ndakabvarura zvipfeko zvemukati kunge mapepa ndokuchibva ndabhedhenura makumbo wanike heyii zvapanenge pane guchu rehuchi rakazara kuti paa.ndakadya beche zvekuti kana iye haana kumbotana kutunda.ndakati zvino humba yarwadza nekumira,ndikati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi.ndakatanga kuisa musoro chete,ndiye dzikise dzikise zvinyoro-nyoro ndokuiti svomho!kubudisa yose.ndakanzwa mwana ochema achiti yohwee mundaz kwira kani,eeesh f**k me baby imma c*m all over u baby..

Iniwo ndikati zvokukuzwa ndinozvidawo sei.ndakaita manyemwe ndokutanga kuisa mboro kumbeeri mberi zvokuti kana naye akazipirwa.mwana akatunda ka4 ini ndisati.pandakazoti unronyo hwanu hwobuda iye ainge otundawo.takasangana pakaaita accident yekunakirana.ndakabowa kunge mombe yapiswa machende.
Nanhasi musikana uyu anondinetsera second round because takamupa zvakakwanirana.

Kusvirwa threesome ne maold classmates mates kuno kuHukeyi part two

Continuation from Part 1……….

I began swinging my hips slowly from side to side rubbing my bum-crack against Tendai’s swollen bulge, while Marshal grabbed hold of my butt, spreading my butt-cheeks apart kuti kuzvimba kwemboro yaTendai kukwanirire pakati pemagaro angu! Beche rangu rakange rodziya zvino nekutsvedzerera!

The feeling was unbelievable! I did not waste time like what virgins do. I reached my hands forward and I began to rub Marshal’s crotch. I could feel the bulge of his d*ck pajean rake! I had no idea how this was going to progress but I did not want it to stop. They certainly did not want it to stop either! Zvema fani-fani zvokuseka zvakabva zvapera. We were now all breathing heavily. Kufemuruka kuye kwekuda kusvirana!

Tendai turned me around and started kissing my neck from under my chin. I could feel every kiss on my neck ichidairirwa kuzasi, kubeche uku! I could hear from behind me, Marshal unzipping and taking his trousers and shoes off.  Tendai kissed me on my lips and then dipped his tongue deep into my mouth, as if to size my mouth up to see if his di*k would fit nicely into it. Damn it felt good! I was not doing this for love, oh no! I felt pure pleasure and really felt wanted.

I unzipped Tendai’s jean and fished for his d*ck neruoko rwangu. I whipped his dick out nepaburi rezip randakange ndavhura. His belt and jeans were still buckled on pawaist yake. Damn, mboro yaTendai was big mhani! I stroked it with my hand and he kissed me even harder whilst making groaning noises!

Uyuwo Marshal, now in his briefs behind me, pushed his swollen c*ck against my bu*t, whilst grabbing my boobs from behind and squeezing them! My p**sy was dripping wet manje! Marshal pulled my skirt and panties down whilst Tendai took my t-shirt up, over my head and off!

Ndakabvisa bra yangu and threw it up in the air. Marshal then turned me to face him and he reached straight for my p**sy apa achindikisa. He couldn’t believe how wet I was! I could hear Tendai getting his clothes off kumashure kwangu. Akabvisa hembe dzake dzose! I could feel them both breathing heavily. They said how beautiful I was and how I was the real deal. Zvakandipa tumanyawi mbijana!

Marshal then put his hands on my shoulders and pushed me down to my knees. I knew exactly what he wanted! Ndakavhura muromo wangu ndokutanga kuruma-ruma mboro yake with my lips, as it lay on sideways in his briefs. He groaned with pleasure ndokubva atanga kubvisa T-shirt yake. I pulled his briefs down and sucked his dick. Marshal akachemerera!

Tendai took hold of my head with one hand whilst carrying his d*ck in the other, and made me face him. I opened my mouth – wide! He literally melted in my mouth as he pushed his d*ck in! I must admit, I felt the corners of my lips crack a little! The boy is blessed. With a big one!

I grabbed the base of Tendai’s d*ck ndokusvisvina musoro wayo. I could hear him achichemerera zvinyoro-nyoro achiti, ‘Damn baby that is good… oohhh… damn!’ I sucked his d*ck very slowly and before long, I could taste the thick slippery pre-c*m yakange yobuda from the end of Tendai’s d*ck. It tasted so good and clean!

Marshal kicked his briefs away from his feet and began stroking his dick, achiidzvanya-dzvanya muchibhakera chake! I heard him say, ‘Mfana Tendai lets share…’ It was so funny, we all laughed. I nearly choked on Tendai’s d*ck nekuseka! Still on my knees, I turned to face Marshal. I kissed his bell-end (a.k.a d*ck-head).

Then I opened my mouth and he shoved his length in. I sucked his d*ck again taking my time. I was being careful not to rush the pleasure for him because… well, he had wanted me for all those years since high school. The least I could do was to show him, I was worth his want. Right?

Ndakaburitsa rurimi rwangu and licked machende ake akange aungana zvino munyasi memboro yake iye Marshal. Ndakaita iya inonzi tea-bagging. Tea-bagging, kana pane vasingaizive, let me explain it to you. I positioned my mouth under his balls. I then opened gaba remukanwa wangu. Machende ake akabva anyura mumukanwa mangu sezvinoita bucket kana uchiridhaya richinyura kupinda mumugodhi wemvura. Ndakabva ndaasvisvina machede aye zvinyoro-nyoro, ndichiita zvekuasanganisa nerurimi rwangu. It was as if machende ake were soaking in a bath mumukanwa mangu. Apa my hand was stroking his d*ck!

Marshal enjoyed tea-bagging iyi achitoti, ‘Ahh izvi zvinyowani izvi.’ Aishinyira nekuzipa kwazvaiita. I stood up and bent over to carry on working on Marshal’s now stiff cock. As I did that, ndakange ndafongorera Tendai and he found it hard to resist… He wanted to push his d*ck into my pussy ipapo, but I had not had my fun yet! I told him to eat my p**sy. He went down on his knees and tried to lick my p**ssy from the back.

Akatadza kunyatsosvikira so he sat down on the cold hard floor ndokuisa musoro wake pakati pamakumbo angu, facing my cl**oris. Beche rangu rakange rati tii muface make zvino! Matinji nebeche zvese! Tendai grabbed my buttocks, one in each hand ndokuanhafa achikabira beche rangu nematinji. I bent my knees to lower my p**sy even more into Tendai’s mouth. Akandidya beche iri! I even told Tendai to suck my cl*t!  He did just that and maihwee Shava imi! I felt like having a wee. It was that damn good!

I then carried on sucking on Marshal’s d*ck. Endeka! Sandi kuchemerera kwaakaita ikoko. Kubva aita sekunge asati ambosvisviniwa mboro kudaro. He hee! Ndakati inga ndirikugona. Ndakabva ndaita zvemanyemwe ndokubva ndatanga kuwedzera suction yacho kuita sekamhuru kari kuyamwa zamhu raamai… zviye zvezhara!

My back and thighs started to hurt so I straightened up. Tendai akabva asimukawo. Ndakatitsvodi padama to Marshal ndokubva ndatiwo tsvodi kuna Tendai. I grabbed my drink ndokudzvuta, kutonhodza huro! They both sipped on their drinks. I walked to the lounge and the boys followed. I did not hear them say anything to each other but I knew they both wanted to f*ck me. Big-time! We were now well into it together and there was no going back. Hell no!

Marshal positioned himself behind me and made me bend over a little. I held onto the tv stand. He parted my legs and rested his chest on my back. He reached his hand down and began to finger me from the front of my p**sy. He said, ‘Sha I really want your p**sy… shaa…ss’ Akadaro Marshal achishinyirira.

Tendai positioned himself kumberi kwangu and again, holding his dick in one hand, he took hold of my head with his other hand and pushed his d**k into my mouth. I sucked him really hard!

Scroll To Top