Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Kusvira chembere yepanext door

Amai ava vainge vakanaka zvekuti wega unoshaya kuti chii chirikuitika, asi vainge vari vechikuru manje.Murume wavo aiva chidhakwa zvekuti dhuu, apa aitonwa kachasu chaiko dzimwe nguva. Murume wacho ndoiya type yekuti ikashaya hwahwa inobvunda, type iya iri addicted too bad.

Dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubhawa zvangu ndaitowana yakarara pa gedhe, ndozonoka gedhe mukadzi wacho omuka ovapinza mumba, zveshuwa vakadzi vakashinga, zvimwe zvinhu zvamunogara nazvo mudzimba umu ummmm, makaoma!!!
Marimwezuro ndainge ndanonokawo hangu kusvika ndichibva kubasa, it was around kuma nine husiku, ndakutosvika paden pangu ndokunzi naambhuya vaya, mkwasha , zvaita zvakanaka ndasangana nemi, ndokumbirawoka ndinotora mudhara wenyu pama shops, ndafonerwa hanzi vanoka vachinwa zvima whisky kumashops uko manje ndirikutya kuenda ndega uye ndogona kushaya anondibatsira kuvatakura

Ndakati ehoi amai regai ndingopinda mumba ndinosiya beg rangu ranga rine laptop, ndikuuya mhamhanje.Ndakabuda zvangu ndapfeka short ne t-shirt,ndokusvikoti ndatichiendai.Hwanga huri husiku zvaho asi ndainatsoona kuti mai iyi yakabatana zvekuti makare kare ayo yaizvinzwa, apa inezviboda ma hips apa inetukomba mumatama, ndaitombonzwa ma guys mazhinji achiti anoda kuinzwawo chete coz vanoona murume wacho anongogara akadhakwa almost daily, vana vavo varikuchando saka mari dzavo vanadzo and bcause of that mhomhs iyi inogeza haunngamboigairi kuti yakura
Tichienda kumashops kudaro, yakatanga kungosasa, murume wangu anobhowa zvisingaiti, chaanogona kunodhakwa chete, hapana kana chimwe chaanogona, ndikati indaa zvikanzi haatobatsiri, iwe gaya kuti chii chaanoita nemadhakirwe iwaya iwe unoaziya, ndikati haa zvakaoma.

Ndakati regai ndimboivheta ndikati manje kana vachirara kudai vanoseenza here manheru.Zvikanzi ahh mwanangu kuseenza kupiko vakutotiisa panzara, dai ndiriumwe ndakatovasiya zvino hazviite kutongogarira vana asi ndanzwa iyezvino ndatoo nenguva yakareba, nguva zinji vanosvika vakadai , saka hapana hapana.Ndakangoti hangu nechemumoyo hoo?

Takabva tasvika paye ndokutowana akarara pama shops apa ainge atosechwa kudhara netukomana, worse haagone ku driver zvese nemukadzi wacho aidai achifamba nemota yaakatengerwa nemwana kuchando plus nemadhakirwe ake mkadzi wacho haatodi.

Anyway takabatsirana kuvatakura ndokuvaisa pamafudzi, ndokudaidza taxi, takapinda mutaxi muye ndokubva taenda navo pa den, tasvika pa gate zvikanzi naamai vaye ndatichivabatirana wondisiya vaamumba else handingakwanise ndega nhasi kudhakwa kwaro kuri worse, aitoita kubuditsa rute zvake apa ngonono dzanga dzisiri dzenhamo
Takapinda navo mumba zvikanzi chingosiya ndavaisa pamubhedha, takapinda navo ndokuvaisa pamubhedha, varara ndobva zvanzi naambhuya vaye, iiii waita basa mwanangu ndaivagona here ndirindega.Ipapa vanga vakutaura vega nekuti hana yangu yanga yakurova, mumba manga muine light manje zvandainge ndaona ndiri panze zvanga zvaasiyana, mai yakabatana iyoyo,

Mukwasha!!!, vakadaro vachindizunza, zvikanzi ko maita sei?, Nekuvhiringika ndobva ndangoti hum, matii ??ahh sorry pfungwa dzanga dzaa kure, apa mboro yangu yanga yamira kuti twii zvaionekwa mushort ranga ndapfeka worse ndanga ndisina pant, mai iya yakazviona ndobva yangonyarara, yakatarisa short rangu ndobva ndobva yashama muromo, yakanditarisa ndobva tatarisana, ndakaona face yavo yopusa, maziso avo oita seaakuda kubuda tumisodzi,
Ndakanzwa ropa rezvivindi kumhanya miriwese apa ndikanzwa tumapundu kumusana kwangu, silence yakaitika ipapo yanga isina kumira mushe.Ndakangosebera kuna maivaya ndokubva ndavambundira apa hana yangu ichirova zvekuti kana ndega ndakatoshaya kuti ko indaa, vakandimbundirawo back ndokunzwawo hana yavo ichirova.Takabatana zvinesimba muhug imomo, apa mboro yakavadhuma dumbu iri, ndakazokaruka ndatotsunzunya ndakutovakisa ivo vaakundikisa back, she whispered munzeve zvikanzi ndisvire mwanangu usatombondirega ndapota hangu!!!

Ndakanzwa zemo rangu rese kuwedzera and zvekuti murume wacho anga akarara pambhedha zvanga zvisina basa and am sure tese we calculated tikaona kuti vachamuka mangwana chaiwo, zvandakakwanisa kuita kungodhonzera mai vaye mudinning room mavo, ndakavabata mazamu zvekumbunyikidza zviya apa vainge vaakutobvisa brugwa vega vachifemera mudenga, vachipedza vakabva vatobata pasofa vega, ndakavabhedhenura matako iwayo apa beche ravo rainge ranyata nekutota kare ini mboro ichibudisa masiriri, handina kana kupedza nguva ndakabva ndaishwetedza neshure.shuwa mai yanga yagarisa isina kusvirwa iyi nekuti beche rayo rainge raakutoita se virgin.Ndakaikoira ndichiibata mazamu nekumashure ikoko, apa yaizevezera ichingoti nyatsondisvira mwanangu, maiwee kani, yohwee ukundiiteiko nhai mwana iwee, yoweee!!!
Yainge inechuma muchiuno umu, ende yainyatsokoira wena, ndakaikwesha mai iyi iyo haina kutora nguva kutunda, iniwo handina kutora nguva ndakanyanyonakirwa nekuti ndainge ndagara ndakatoimakawo, ndatunda kudaro mboro haina kurara, ndakabva ndaichinja style, ndokuirarisa pasi chaipo.

Ndakaishadaburisa ndokutanga kuisvirira pacarpet ipapo asi painge pasiri confortable, zvekuti ndakaisvira till ndakunzwa kusvuuka mabvi ese aya, mai yaichemerera zvinekazeve zeve coz yaisada kuita ruzha manhingi.Mai this time yanga yondikoira back yakasimudza chiuno ichirova chikapa, inenge inobva kwamutoko ikoko uko nekuti ndokumwe kunoitwa zvechuma, apa chaindinyerekedza dumbu zvekuti haa ndakanakirwa.Ndakazoti papera kanguva kekuikoira ndazonzwa huronyo houya, tsinga dzese dzorwadza, ndobva ndaitundira muchibereko chaimo ipapo yakatundawo nekuti yakandibata zvinesimba ichitetsura kamhere ichindikochekera nemakumboese.

Ndapedza yakasimuka zvikanzi waita basa mwanangu wayamura mweya wamwari, urambe wakadaro Born mkwasha.
Zemo rinoitisa nezvimwe zvivindi zvisinganzwisisike veduwee!!

Short story_Cross Border Trading

Kurumidza kupedza mota yaurikugadzira, ndoda kuti undiperekedze kune vakadzi varikubva kuZimbabwe vatirikufanirwa kunotora.One wacho I girlfriend yangu umwe wacho ishamwari yacho saka ndoanenge ari wako iyeye.Ndakavaudza kuti vaende vanonovatora coz I was still tied up ne graft.

Uyu mface wandaiseenza naye kuZambia, aiinge aine ma girlfriends ake ma cross border vaye vanenge vauya kuzohodha zvinhu zvekutengesa kuZim.Akabuda nemota paye ndokubva atoenda ini ndikasara hangu ndichipedzesa basa, from there bva ndanokiya hangu office ndokubva ndananga kuden, mushower straight

Ndichingopedza kugeza ndichitopfeka, blaTau ndobva vadzoka nevasikana vaye,apa taigara two rooms umwe neumwe room yake munongoziyawo zvekubasa kunyika isiri yenyu.Vakadzi vainge vasiiwa kumota blaz ndokuuya zvikanzi chiuyaka mfanami uzoona zvimoko iwe woona chako, plus ndauya nemuriwo vanofanirwa kubva vatobika tidye tiwane kurara takaguta

Ndichisvika kumota ndakapotsa ndashama muromo, this was mukadzi walandlord paimba panogara mainini sister yemukadzi wangu, naivo mainini vangu.Pavakandiona mainini vakatanga kunyara coz she is married and murume wacho bamnini vangu ndi teacher .blaTau manje ndobva dzakutoti kune chimoko chadzo torai nyama iyo asikana mutonobika kukitchen, ndakangovamhoresa hangu kuita sendisina zvandiri kuziya ndobva ndagara zvangu.

Maladies akaenda kukitchen ndokunotanga havo kubika, ndakasara nablaTau ndokuvaudza kuti mukadzi auya negirlfriend yavo ndimainini sister yemukadzi and she is married chete luck haasi iye girlfriend yablaTau zvake.

Anyway chikafu chakabikwa ndokupakurwa takaenda ndokunodya tese tiri four mukitchen ini ndaisataura zvakawanda hangu since pfunga dzanga dzakure kuti saka mainini vanoita chi cross border vachizoita staere iyi meaning murume wacho akatsotsva focus!!!

Tapedza kudya blaTau vakabva vatorana nechimoko chavo ndokutoti takunorara, so takasara tiritwo mukitchen, maini ndopavakatanga kuda kuita explain ndikati ha dnt worry mainini, am not yo father u dnt owe me any explanation saka imi itai sekuti hatina kuonana and even mukasvika kumba dnt even mention kuti makauya kuno, problem ndine one room so hameno kuti ticharara takaita sei.She just said ndorara hangu pasi ndikatoti good Idea.

Ndakasanonorara zvangu paye apa kwaipisa ruff so ndakatobvisa zvangu hembe ndokubva ndasara hangu ne short chete ndokufuga hangu sheet.Ndakatora mamwe magumbeze ndokuawaridza pasi kuti mainini kana vapedza vaizorara havo
Kwapera ka time mainini vakauya ndokubva vati vaida kunogeza since kwaipisa, ndakava director kushower.Pavakapedza kugeza vakabva vauya ndokusvikopinda havo mumagumbeze ndokubva varara.

Marooms angu nablaTau ainge ari padhuze nepadhuze zvekuti kana munhu achisvirwa zvainzwika, blaz vakatanga kusvirana negirlfriend yavo apa yaaiita kuchemerera zvainzwika and mubhedha waiita kuti chwi chwi chwi, zvenoise zviya, ndakatora zvangu ma earphones ndobva ndaandonyera munzeve ndokubva ndavata.Ndaisada zvemiedzo bcoz uyu I sister yemukadzi wangu plus anemurume wake wandotowirirana naye kane ndirikuZIm, so I really respect them both bcoz of my wife saka ndakangoti mwari ndikundisei miedzo mukombe uyu ngaundidarike.

Wakandidarika zveshuwa, coz ndakazokaruka atoomaksen ndichimuka zvikazi naBla Tau, vakadzi ndirikuvaperekedza ndonovasiya kutown vachanotenga zvinhu vobva votokwira mabhazi back to zim ndikati kahwan ndosara zvangu ndichirova graft, ndakamuka ndikageza ndokubaya pagraft, ninez ndakangovati vafambe bho.

Aa masikati ndakanzwa blaz vouya zvikanzi ah iwe team yati haichaenda nhasi ichamukira mangwana maksen coz bhazi ravarikuda racho vabhuka remangwana so ndichanovatora vorara kuno ndozovaperekedza ndikati kahwan, ini ndaisada hangu zvemiedzo so ndakasiya blaz vachiita tunhu twavo vakanotora team yavo.After work ndakabva ndaenda zvangu nepanekamwe kabhawa ndokutenga hwahwa hwangu, ndakahunwa chitititi coz ndaida kungosvikorara flat ndozongomuka mangwana maksen.Ndakaita saizvozvo, after hwaa umu hwahwa ndakabva ndaenda kumba, ndokusvika mainini vakarara havo pasi paye vanga vatowaridza bonde kare kare sechipembenene.

Ndakadzima light ndokubva ndabvisa zvangu hembe ndokusara ne pant ndokupinda muma sheets ndiye flat zvangu, hope dzehwahwa modziziya.

Ndakapepuka am sure around kuma 11, ndaiita sendirikurota so ndichinzwa mboro yangu ichinaka umwe munakiro wandaisanzwisisa, apa zviroto izvi chokwadi ndaisada kuti zviende, hwahwa hwanga hwati perei ipapo asi manje ndainga ndakavhara maziso, ndakaita anenge madzikirira aye kutambura nekuvhura ziso one, bcoz kunaka kwacho kwaiwedzera every minute and every second till ndanyatsovhura maziso ese.Ndakatozoona kuti handisi kurota masizo ese ndavhura and pandakasvinura light rainge rakabaka.Mainini vainge vari pakati pemakumbo angu, musoro wavo uri pakati pemakumbo,mboro yangu yainge yakazara mukanwa mavo, hana yangu yakarova asi instead yekubvisa mainini I found myself ndaakutovandonyedzera musoro pasi kuti mboro ipinde yese mukanwa, varume ndakanzwa kunaka kwekudyiwa mboro zvekuti njere dzakatomborasika, ivo even vazviona kuti ndamuka she didn’t stop, actually ndopavakatowedzera.

Ndakaidyiwa and handiziye kuti yanga yadyiwa kwenguva yakareba sei nekuti hazvina kunditorera nguva kutundira mainini maSnodia mumukanwa.
Ndofuga masvirirwe aiitwa shamwari yavo mai Casnod nablaTau vachichemerera ndokwakamutsa zemo rese nekuti blaTau vanosvira kana neni vanotombondipinza paChimbetu kana vakauya nemusikana ini ndisina.

Anyway ndatunda kudaro ndakabva ndasimuka, handina chandakataura, ndakangotora mainini ndokuvaradzika nemusana, ndakavabvisa pant ravaive vasara vakapfeka, ndokubva ndatanga kuvakisa muhuro, ndokutanga kuvayamwa mazamu kuita sekamwana kacheche, ndakatanga kutsunyirira tuma tis twavo,mainini chavo kwaiva kungoshinyira nekukoirira mhepo, apa vainge vakasunga face vakaruma muromo I could see kuti she was in her own wolrd.

Ndakananavira kunosveerera beche kudai, imi!!!kune rimwe zemo rakaipa rinoita sekuti munhu akatoroiwa neakafa.MaiSnodia vaiita kudurura precum ichiita kuyerera nemuzvidya umu, ndakatoona kuti kuramba ndichivabata kuvaomesera.Ndakaenda pamsoro pavo ndokubva ndavasimudza gumbo onendikariisa pamafudzi rimwe ndikarisiya rakadaro zviya zveposition yavanoti kota chiken.Kana munhu anezemo rakadai iwe usaita zvekuzhegedzera anogona kufenta usati wasvira chawagona hapana.

Ndakaiisa mboro zvinyoronyoooooooooooro, zviya zvekuti unonyatsonzwa beche richiibata richiiregedzera ichinyuuuuuuura kuti nzaaaaaaaaa, kusvika yati chibereko ndiiiiii, ndakanzwa ipapo maiSnodia vachiti Bamkuru Boooooooooooorrn kaaani, mandiuraya kani maiweeeeee!!!vakakoiria back mainini asi handina kuita zvehasha, ndakaidzosa again zviri very very soft and slow ipapo vakaregerera beche ndobva ravhurika, payanga yasara msoro kuti ichibuda ndakaidzorera futi zvinyoro nyoooooro ipapo ma muscles ebeche aiita tyt achiregedzerega iya yamunoti vasoconstriction ne vasodilatation,kureva kuti themoment yaiitika izvi and so as her anul passage it was behaving the same zvekuti pavakasunga mamuscles ebeche again, beche rakabva raoma rakadaro mainini vachigwinha, nyama dzemuviri dzichioma,vachiita sevabatwa nepfari ndokubva vatunda nekupera simba rese.Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiit, Bamkuru munonaka ndapota

After vadaro ndakaibudisa zviri very soft, ndokuvasumudza ndokuvafongoresa vari pa bed ini ndokubva ndamira pasi chaipo paside pe bed ndokunangisa mboro mukati mebeche.Ndakavabhedhenura matinji aiita kunge zvimazip zvechikwama kuti mboro inyatsopinda.Munoziya mboro yakachekwa inenge ichiita kunge hohwaso kana wakaitarisa.Painopinda inenge ichinokwesha g-spot nemugero uya unenge wakasara panobviswa ganda ka ridge ikako ndokanoita kuti mboro type iyoyo inake, ndakabatamuchiuno mamainini ndokubva ndatanga kuvakoira.

Ini ukandisiya ndichikusvira nedog style ukasamama nekunakirwa unotomama chete, even ini handiziye kuti chii kana yanatsomira mboro yangu inenge ichiita kupisa and ichitondirwadza big time ndenge ndichifanirwa kunyatsozhaka mhata kuti nditunde ndinzwe zvirinani.Ndakakoira maininini ndakaita kuvatsunya kumusana kuti ndiwane grip.mainini ipapo noise yavanga vaakuita vachichemerera yanga yaakunzwika zvekuti ndaitotya kuti vanhu vese zvaizvinzwa, asi ndakaramba ndichikoira chete.Pane dzimwe nguva dzekuti pane ka kona kekuti ukarova so, mboro inotanga kungonzwa kunaka even usina kutunda zvekuti that sensation yega unenge usingadi kuti iite stop, and unenge uchitofanirwa kuwedzera kukoira ndouchizoona uchitunda.

Ndakatsemura mainini nemboro zekuti vainge vakutoridza mhere zvekutobuda misodzi nekunakirwa nemboro
Maiwee ndoita Seiko, Bamkuru kani, ndofa nekunakirwa mondiuraya nekukakirwa kan bakuru born, ndisvirei kaniiii, vaidaro asi handina kumira coz ndanga ndakutonzwamasperms akuuya, geeees ndakabatirira mainini kuti ndisadonha uye ndisapotsa beche ndakakombamira kuti ndinyatsovadiridza chibereko, ndakanzwa tsaaaaaa tsaa tsaa ndichiita kufashamidza uronyo mukati mamainini, ndakangozviregerera kudaro ndobva ndanogara pasi chaipo pa floor kuti nditure mafemo!!!

Short Story:Mari ye rent

For 11 months I had stayed in a loveless relationship just because I couldn’t afford to move out and start afresh. He had fallen out of love and had found someone else. We had agreed to part ways coz it had become unbearable so much that we couldn’t stand being in the same room. We were renting a bedsitter apartment in the Avenues coz that’s what he could afford. I didn’t have a stable income of my own.

Kubasa kwedu pay yaiuya musi wa 35 sometimes u just get transport allowance to get u by. Inini ndini ndakanga ndafarisawo pandakatanga kudanana naye by moving in with him ndichibva mu 1 room yangu kuWarren Park where I could afford. I thot we would last forever.

Anyway I finally moved out. Just packed wat belonged to me and moved into kamwewo ka 1 and half roomed cottage kuAshdown park uko. Kaive neat hako with a bathroom and toilet of its own and the landlord was a handsome middle aged widowed guy who seemed quiet and reasonable. 3months I stayed there hatina kana kumboita any friction or misunderstandings. He would knock on my door wen he comes to collect rent yake chete. After wards we say hie hie if we cross paths maybe paghedhi in the morning pakubuda kuenda kubasa. Thought there are times twice or thrice that I think I caught him looking at my butt.

Zvinhu zvakazotanga manje kundipressa kubasa kusisina mari irikubuda. 4th month ndakatoita kunokumbira landlord kuti vandinzwire tsitsi ndikavapa mari yavo mahalf half. 5th month haa zvakatoramba. Saka after ndaita 3months ndisinga bhadhare landlord vakazouya kucottage kuzonzwa way forward. We talked ndikavatsanangurira my situation kuti I was expecting some money soon ngavangondipawo at least a week to find money after that kana ndisina I will not trouble him and move out. He understood and said he will come next Saturday.

Friday night ndaive ndabva kubasa hangu exhausted and worried about mari yerent. I had managed to gather ye 1month chete. I knew it would be an insult to the landlords face. But somehow he sounded like he was in a good mood coz I could hear him singing along to some music in his house pandakapfuura ndakanaga kucottage kwangu. Ndasvika mumba I cleaned my place ndobva ndabuda hangu kunorasa marara mubin. Sezvinei landlord vaive vakamira padoor pavo vakabata glass of something that only had to be alcohol coz he smiled at me and said hie looking at me like I was some fresh food for a person anga ari pama10days or something.

Considering kuti I had not been f..cked in 7months I felt a tingly feeling between my legs zvekuti ndega ndakanyara and walked fast back into my cottage.
I didn’t want to think about wat just happened so ndakaskoisa loud music took off my clothes and went hangu to take a shower. The joint bath room and toilet were inside the cottage neche kudoor chaiko saka it was easy to walk around the house naked. I showered singing zvangu in no rush.

Nadapedza ndakabuda hangu mubathroom ndichitostrola hangu naked ndakananga to my bedroom. Ndave halfway that’s wen I noticed someone sitting mukahalf kitchen/lounge mangu maive nekacouch 1 kekuvhara ma1. He was looking at me with satisfaction not shock. I in return froze neshock. Pandakazovhunduka nekumhanya to my bedroom he had already had a good sweep of my nudity front and back. I told myself kuti we are adults and hapana chinoshamisira pakuonana naked. So I wrap my bottom self in a towel wore a spageti top lowered the volume yeradio and went to talk to him. I found him sitting there sipping whatever was in his glass and I sat opposite him ndakazvininipisa.

He apologized for budging in he said he knocked hapana amudaira that’s why he came in to sit down and wait for me. I told him I had managed to get mari ye one month. He said haa don’t worry hazvisirizvo zvaanga afambira he had come kuzongotandarawo neni and had brot whiskey for me. I wasn’t comfortable. He then pointed out kuti he wanted me to relax so that maybe we could do something naughty. My jaw dropped. He stood up bva ndibat ruoko pulling me up into a hug saying he had to pull some nerves too but he has wanted me for sooo long and now he feared kuti ndingangotama asina kundiudza.

I told him kuti I like him too but had not thot of him in that way. He went on to kiss me saying money is not a problem. Many arrangements can be done, funny enough I didn’t resist. The guy hake had this gentlemen hunk look. His kisses depened and I drew him even closer. Oh my he was a good kisser. He held me so tight it almost hurt. He walked with me towards the bedroom and lay me on my bed. Pulling my drying towel away exposing my burning flesh. Ndainge ndisinaka kuzowana mukana wekupfeka brugwa. Beche rakabva rati nyena apa rakanuna nekutota. He didn’t waste time he removed my top and went on top of me.

Kissing me from my mouth down to my neck. He sucked on my breast kunge kamwana kacheche and I thot I could just scream with pleasure. He went down to my stomach and finally he ignited the explosion button. He licked and licked and licked my p..sy with such a passion I cant describe, wen he got to sucking my c..t and fingering my p..sy I exploded right in his face. Kuita kugwinha nekutunda with an or..sm. Ndichiri kutura befu he got up and removed his clothes and came back to the bed.

Chikara chaaive nacho hachina kana kundipa mukana wemudyawo mboro. Beche raive rakuyerera muto zvino nezemo. Akangoisa chigunwe mbichana kutesta temperature nekutopatsanura matinji nekuisa. Ndakanzwa muviri wangu kuti zhwwwwwwrrrrrra mboro ichipinda yakananga kuchibereko. Zvaive zvembayo chaizvo makwiriro acho. Akati koi koi oiti ndonye yese mukati kupfuura chibereko kuenda kumoyo chaiko. Ndakatoita wekubata padumbu ndakamujegera. Akati waita hako rega ndikupedzere shungu. Akandidivhura makumbo kwave kuatsimbirira zvekuti beche rese rabva rasara rakati nyena at his disposal.

Ndinobvuma kuti ndakasvirwa zvekusvirwa zviya. Akazondiregera makumbo aye ndokurara pachipfuva pangumaoko ake achienda nepasi pemusana wangu kunobata nekusimudzira magaro.muromo wake waive muhuro mangu apa achindisvira. Ndainyatsonzwa mboro kupinda yese apa bhonzo repakaperera mboro richirova c..t. Brain dzangu dzakambomira kushanda coz malevels ekunakirwa akadai ndaive ndisati ndamboasviika. I had an explosive orgasm beche rangu ndokubata mboro iya kuti ndii richiisvisvina as I was coming ndikanzwa rume rakubowawo ndikafila this heat yehuronyo kumberimberi kwechibereko. Munhu kuita kubuda tsinga face huro maoko. Eiish. Akabva ati rabada ndokurara.

Time time amuka ndakazoti ah hamuna wamunozivawo here ane truck yekutakurisa zvinhu coz mari yerent yaramba kubatana. Zvikanzi kwana iwe, urikuda kuendepi plus rent yei. Hakuna kwandakazomboenda. Im paying my rent in kind uku ndichinakirwa

Short story_Kusvirirwa mukadzi wangu nebest friend kuno kuSouth Africa

Pandakawana basa ku SA, ndakatora mukadziwangu ndokuenda naye, saka taigara hedu tiri two ini ndaishanda kuAirport.Ndaida kuseenza zvekuti ndisanyanya kugara ikoko, ndaida kuti ndikaita tumari then ndodzoka hangu kuzotsvaga ka business kekuita kuno kuzim as you know they say “north, east, south, WEST, Home is BEST!!!”

Munongoziyawo mukushanda mazimbo takawandaka kuSA, so kubasa ikokowo I met someone and became very close friends, he used to come kumba kwangu newife yake, ini ndichiendawo kwake kana tiri off ma same days.Dzimwe nguva aiita off ini ndirikubasa and vice versa.Aiti akaita problem whatsoever I could assist and he could do like wise
Time yakafamba kwazvo tichishanda tese kushanyirana, kana aakuenda kuZim ndaimutumira nezvinhu zvana mhomhs, dzimwe nguva taienda tese,anyway what I am trying to say is ndiye ainge atoo my very best friend

We could talk about anything with my friend even dzepabonde.I remember achitombonditi kana mukadzi wake akagadzirwa vhudzi musi iwowo anoramba kusvirwa, achiti ndozobvanyangurwa bvudzi rangu what what, infact taiudzana almost ma secrets ese emumba.Umwe musi ndaitoseka zvangu ndichimuudza kuti wangu mukadzi haatodi dog style, achiti anoona searikuchepeswa sterek plus anongotya achiti yakafita kumurwadza, so ever since takaroorana handisati ndambomusvira dog style.

Ini I am a very hard worker, zvekuti ndakazopromotwa ndokupiwa company car, shamwai yangu haana, saka kubva ipapo hu friendship hwedu hwakaita sekuti dzikirei, so ndakangogaya kuti pamwe I jealous munoziya zvinowanikwa zviya.Anyway nehu hard working hwangu ndakadaidzwa nemurungu zvikanzi this whole month unenge uchishanda night, I want you to monitor everyone we night I need a report kuti varikushanda sei, so go and call a meeting with everyone and tell them kuti you will be leading everyone anenge achishanda night.

So ndakaita saizvozvo.Dzimwe nguva ndaiti kana ndakubva kubasa ndotodarika zvangu nekumba kwefriend yangu, sometimes ndaiwana ariko dzimwenguva ndaiwana aenda kubasa ndongoona hangu wife yake zve two minutes ndoenda hangu kwangu kuden.

After almost halfway down the month, ndakaenda zvangu kubasa semazuva ese, ndaitanga na six manheru ndopedza na six maksen, so it was around ten mahusiku when my boss called and asked me about some information yavaida, and it was very urgent, I had left my laptop kuden apo ndoyanga inezvinhu zviya, so I told my boss kuti I will go check the info kuden then ndovafonera ndovaudza.

Ndakarova mota zvangu, ndikabva ndadarika nekuden kwemface wangu, I saw wife yake yanga yatofa zvayo nehope so I asked kuti ko iye aripi zvikanzi haasati adzoka aenda kubhawa zvake ndikati kahwan ndomuona mangwana.

Ndichisvika paden ndakasvikopaka kugate since ndaida kungotora lepaz nekudzoka, mukadzi wangu kana ndisipo anoloka madoors ese obvisa makeys ini ndosviko unlocker ndopinda, so ndakasvikopinda apa TV yaiita noise so I thot ah maybe akanganwa akasiya yakadaro akanorara hameno, kana kuti maybe achiri kuona hake movie pane zvaari kutora mubedroom hameno coz door remubedroom ranga rakatovhurika haro.

Ndakasvikovhura bedroom door a bit, wanei babangu Shava iwe, mukadzi anga akafongora apa kumashure kwake kune member yakanyatsomubata zvairakidza kuti zvine power,apa achiita kuzhakwa nekumashure akavhurwa matako, apa aiita kuchemerera wena, uhmmmm, fck me harder babby, eish this is sooooo gooood.pfungwa dzakamhanya mubrain dzangu reversa jive, ndikati since ndakamuroora mukadzi uyu ini anondirambira, kusvirwa nekumashure asi ipapo aitokoirira back akabatirira neruoko one chikomba kuti mboro inyatsopinda yese.

Ndakaita hasha veduwee, asi ndakangoti nechemumoyo mwari pindirai nekuti ipapo chokwadi ndaiuraya vanhu, nekuedza kuita control hasha ndakabva ndastika, kuita senda freezer brain, ndokuramba ndakavatairisa, zvimwe ndezvimwe beche rekuba ndakazvionera pamhunho fodya yangu!!!, chikomba chaiita kukoira apa chakanyatsobata mukadzi wangu muchiuno chichikoira dzimwe nguva chaitombopota chichirova matako emukadzi wangu iye ochemerera achiti arikunakirwa zvaasati amboita hupenyu hwake hwese chikomba chainakirwa ichocho zvekuti dai ndanga ndisina kutsamwa ndaigona kutomisa mboro nekuti shuwa paisvirwa munhu kwete zvemafunnies.

.Aiti akakoirwa zvinesimba soo aibva asimudza gumbo one mudenga orikochekera kumashure kwechikomba, mukadzi akasvirwa akaridza mhere asi chikomba chaisvira chete, akatunda kanenge katatu asi chikomba chisina, pakazoti paperakanguva so, ndakazoona chikomba chaakubuda tsinga kumusana ndobva chaakuomba kunge shumba, chichikombamira kumusana wemukadzi wangu ndokubva chaakugwinha gwinha,apa mukadzi wangu ndokuchibata muchiuno zvikanzi nyatsonditundirai kani dady, chikomba chakatunda ndokubva chaoma chirikumusana wemukadzi.

Pachakazvomora vachiti vapukutane mboro, mukadzi wangu ndoakatanga kundiona ndokuti haa achibata muromo, chikomba chichiti ko chiii chichicheuka, ndopandakaona ahhhhhhhhhhhhhhhh, ko zvaariBorn Errectus, best friend yangu iya yekubasa ndoyanga ichisvira mukadzi wangu ndakatarisa shuwa here ????, ipapo ndopandakadonha negotsi, I dnt remember much asi ndakaona mukadzi wangu achiuya ndokunditanyangira asina kupfeka hembe apa ndakatarisa beche, achibva aakundirova matama achiti “haiwawo timukirei apa, motifendera kuti ndimi masvirwa here???

Kusvira Till operator

Ndainge ndakuenda kunotenga mu same shop almost daily, not because ndomandaifarira asi kuti manga mune mukadzi wandaifarira.

If you want endai mushop iri paservice station iri opposite southerton police staion kuseri kweLas Vegas muchaona mukadzi arimo.

Ndichipiwa change after ndatenga hangu a pie nedrink for lunch, ndakabva ndati sorry but can I confess kuna mai vaye.

She said confess chii ndikati haikona kuzotsamwa asi.Muchindiona ndichiuya kotenga kuno mazuva ese its not kuti ndofarira kutenga muno sterek asi kuti ndofarira kutengeserwa nemi, I just like seeing your face at least once a day.Ndikauya musimo muno zviya pamunenge muri off handitenge, plus off yenyu iriko every Tuesday and Friday ndikunyeba here.She smiled and said aiwa hamusi asi kurikuenda nenyaya yenyu ndirikukuona, musati maenderera I am married!!!

I smiled back and said me too!!!

Ndakaburitsa card rekugraft kwangu ndokuvatambidza nefive dollars ye airtime, ndikati I am not going to ask for your number but will you please call me mangwana murikumba coz I know muri off.Ndakabva ndabuda ndokuenda kubasa.

Mangwana akasvika, round about luch time ndakanzwa fon yakurira apa number handidziziye.Ndichingodaira zvikanzi saka nhasi ukutengera kupi lunch coz handiko.ndikati nhas handisikutenga coz ndatakura kubva kumba.

From there tanga takutaura daily paanenge arikubasa, sending each other ma chats, kana takuenda kumba tese we cut comms.I used to tell her how beautiful she is and how beautiful she looks kana asina hembe to me and I have a great fantasy of us tichiisana and I really wanted her to bring my fantasy to reality bla bla

Takaronga kuti auye kubasa paanenge ari off one day then ndokusangana ndokuenda kuma lodges, ko mu southerton anombopera here ma lodges akachipa futi.Takaenda paye ndokusvika hedu ko ini ndoita zvandoda kubasa ndakangobuda ndokunosangana nemukadzi uye.

Mukadzi uyu mutsvuku akaita mupfupi bhijana, anematako kwete bhijana uye ma hips, kana akamira so chinena chinenge chakafuta and mazamu ake akaoma kuti twii since asina kumboyamiwa coz kubva zvaaroorwa vakashaya mbereko mumba mavo.Apa ane ma lips ekuti ukaaona unotoona mboro yako yakutodyiwa

Anyway, hatina kupedza nguva takangosvika nekutohakirana ndokutanga, kukisana paye, takabvisana hembe tichiita zvekukamburana chaizvo munongoziya zvevanhu vanenge vachibiridzira manakire azvo akatosiyana.Takakatanurana hembe zvehasha zviya pasina nguva tainge taa naked.Ndakamusimudza iye ndobva akochekera makumbo ake kumusana wangu, ndakanangisa mboro ndakamutakura kudaro ndobva ndaiti shwee, ndaiita wekusimudzira iye acidzikira ega mboro ichipinda yese, ipapo handingati kukoira asi ndaiita kuzhaka munhu, ndakaenda naye ndokumuzemberesa kumadziro ndakamusenga kudaro apa akaisa maoko ake around my neck and she tried to kiss me asi nemapindire aiita mboro yaiita kupinda yese, chaaingokwanisa kuita kuchemerera chete mboro irimo and yakagumha chibereko chaicho.Ndakamuzhegedzera nayo ndakamutakura kudaro till ataura ega

Shiiiiiiit bbby dnt stop, ummm am cumming shaa!!!haana kupedza nguva ndokubva andimbundira zvineshimba achibva atunda.Ipapo ini ndanga ndisati, ndakamudzikisa from kumutakura ndokubva ndamuisa pasi asi akamira takatarisana.ndakasimudza gumbo rake one reku right ndobva ndariisa pamafudzi angu ndokubva ndaipfekera mboro, ndakamukoira ndakamubata kuti asadonha, iye akabva abatirira madziro nemaoko ese ndokuzembera madziro iwayo kuti asadonha, chaaingokwanisa chete kuita kuchemerera, ipapo ndakaramba ndichigumha tunyama tumwe so twaingonaka mukati kati imomo tuchitiza ndichituteera chete, ndakanzwa uronyo hwaakuuya ndokuramba ndichikoira ndakamubatirira zvinesimba ndiye tsaa tsaa tsaa kumutundira

Ndakamusiya ndobva ndanozvidonhedza pamubhedha ndokurara nemusana, kuti ndimbofema.Akauya pandiri nekajira ndokutanga kupukuta mboro,achiipukuta kudaro ndakabva ndanzwa kunaka pamsoro wemboro, kusumudza musoro wangu so wanei mboro yatoo mukanwa, she looked at me and said, nxaa mboro inonaka mhani iyi, she continued sucking my dick, haina kutora nguva ndokubva yamira again.Ndaka buruka pamubhedha ndokumufongoresa akabata mubhedha, rimwe gumbo ndakati arikwidze pamubedha rime ndokurisiya pasi, ipapo mboro yainge yakapinda yese ndokumukoira zvebasa, akakoira back apa ndakamubata ma shoulders ake and dzimwe nguva ndaimudhonza vhudzi iroro kuti anatsouya kumashure ndinatsomuzhaka nayo, takasvirana till ndakunzwa mboro seichasvuuka.Ndakazomuchinja ndokumuisa makumbo pamafudze and beche range ranatsovhurika zvekuti handina kukoira kaviri katatu ndakanzwa waaaaaa waaaaaaaa waaaaaaa ma sperms achiduruka achizadza chibereko.

Time ndoyakazoita shoma asi ndaitoda even zvehusiku hwese naye so we will meet for the second time!!!

Short story Aunty Shamwari yamhamha

Aunty mai Debby ishamwari yamhamha yavakakura nayo kubva vari vadiki, vaitotorana sema sisters asi they were just friends, so takakura tichivaziya.She was a divorcee but vanga vane vana vasikana vaviri of which vainge vatoroorwa coz vakakasira kuda mboro varivana vadiki.Anyway Aunty vaida kutama and vakabva vakumbira mhamha kuti ndivabatsire coz vaienda kumba kunyowani kustand kwavo.

Aunty I type yevakadzi vaya vanotaurisa, plus varefu vanemazi hips plus ma kiss dondoro.Even pandaikura ndaingoona kuti mai yakabatana iyi,taiva hedu vana vadiki asi zvainonekwa.Ndaingonzwa kuvada asi ndaiva mwana mudiki by then and vaingonditi murume wangu murume wangu mongoiketa anasahwira zvavanoita

Anyway ndakaenda kuya ndokusvika tichitakura zvinhu zvese, ko iyezvino ndirimonyaka ndakura so vaitonditemba kutakura zvinhu.takangoenda hedu tiri two, ndokusvika mumba macho manga munetsvina and takasvika husiku so Aunty vakange vango cleaner one room chete, dzimwe dzimba dzaisararika.Vakaisa metress yoga ndokubva vati chikomana zvanhasi hatina choice tongorara mu one room then mangwana maksen tobva tatorongedza neku cleaner dzimba usati waenda. Ndikati zvakanaka mongondipa henyu gumbeze ndorara pasi.

Vakaseka zvavo zvikanzi uzoita flue nedust irori ndozoti kudi kunamai vako?Ndakunogeza zvangu ini tofanirwa kukasira kurara nekuti magwana tofanirwa kumukira titange maksen sen.

Ndakapishingana nepfungwa paye kuti manje zvandisina hembe dzekuchinja ndichaita zvekudii?Anyway ndakangobvisa hembe yandaiva nayo ndokusara ndine vest asi trouse handina kubvisa since ndainge ndisina short.Ndakasanopinda mumagumbeze ndokutoenda kumadziro dziro chaiko ndokuzvipeta.Aunty vakauya ndokuti watorara, ndikati ehe ha ndakutorara, zvikanzi manje zvese izvo zvosimudzika here, ndakacheuka ndichida kuona zvavaitaura, ndakabva ndasanganidzana navo vakamonerera aya mazitauro, apa vakanyatsobatana zvavo.Ndakangoti ehe haa zvotakurika.Vakabva vati tarisa kuside ndichinje apa ndobva vaseka zvavo, ndakaita saizvozvo asi kutaura chokwadi mboro yangu yanga yatomira.

Pamba pacho panga pasina magesti so light taishandisa zviya zvema battery zvimazhin’az zvinenge zviri dim kunge candle.Vakarakidza kuti vachinja ndokubva vapinda mumagumbeze.Vachingopinda ndofunga vakamarwa nejean ranga nkapfeka zvikanzi, ahh asi wakapfeka hembe?ukuda kurara uchindimara nemazi jeans ako ayo bvisa bvisa hako.
Ndakasimuka paye ndokubva ndabvisa asi ndainyara coz ndaitya kuti vaizoona kuti mboro iya yamira, yanga yakadhinda nepant zvekuti even tho light raiva dim yaionekwa.

Ndakanzwa aunty vachitura befu ndikaziya kuti vaona mboro chete.Ndakabva ndapinda mumagumbeze, ndokuwana pillow yangu haisipo, vatora vakadzidurikidzanisa .Ndakazevezera ndikati aunty ndokumbirawo pillow one, zvikanzi handikwanisi kurara nepillow one, sebera lets share.

Ndakasebera asi ndaisada kuvagumha nekuti vaizonzwa mboro kumira and ndaisazoziya reaction yavo anyway.So ndakangorara asi ndiri nechekure.kwakapera nguva pasina movement, kusvika ndaona kuti zvinganetse ndobva ndatanga body language.Ndakaita semararo ndokuisa ruoko rwangu kuseri nepamsoro pechiuno chavo.Ipapo ndakatonzwa kakunyorovera ke t-shirt nemhaka yenvura yanga yagezwa kureva kuti munhu anga ari fresh apa aitonhuwirira geisha zvake munhu.

Ndadaro she responded by moving backwards towards me vakatozoguma vabondera pamboro yakabva yasvikopinda mumutsetse wematako.Ndakandonanavira ruoko ndokubata zamu ravo, ndakanzwa hana yavo ichirova nekumusa, ndakapinza ruoko nemut-shirt nemuhuro ndichiitarwekumanikidza kuti ndinobata ma tits .Ndakanzwa tuminyatso twamira zvino kuti twii ndobva ndatanga kututsunyirira, ndaitoda kuti tubudise mukaka asi semunhu anga ava kuma fourty something paigona kuzobuda lacto or powdered milk.

Ivowo nekunerimwe divi vakasverera ndokudzikisa pant yangu a bit, vakabata msoro weshondo ndobva vadzika kuisaiza neruoko zvikanzi iwe mwana imboro yese iyi? Ende ngaikore!!!

Ndakadzikisa short asi vainge vakangobata mboro chete, ndakazoribvisa zvemutsurundundu asi mboro Havana kuiregedza
After pant yabva ndakadzoka ndokuidzorera mboro pakati pematako a aunty, yanga yazara precum mboro ndokuzorera zorera mitsetse yematako uronyo apa ndichitsvangadzira beche, ndakasvika pariri asi haina kukwanisa kupinda zvakanaka yaiita kunge irikuvarwadza.Aunty vakabva vanditi imbomira , vakabva vakombama so ndobva vabata dako one ndokuridhonzera mudenga thereby kuvhura matako kuti beche risare pachena, remember tanga takarara takatarisa same side ini ndiri kumashure kwavo apa takarara neside, am sure u can see the picture.

Vavhura dako kudaro ndakatomekera mboro, kunyangwe yanga yakazara precum and iroo beche ravo ratota,ndakapinza musoro ndokunzwa kuti ndapinda manje, ndakaedza kuisairira kumberi asi yaisanyatsopinda, ndakabva ndasverera ndokubva ndaseenzesa zvigunwe two kunyatsobhedhenura matinji, coz ainge akaita kunge nyama dzesusu dziya dzinemacompartments, ndakarivhura nezvigunwe two kudaro ndakaipfekera mboro ndobva yese yati pfeeee, asi haina kupinda mukati kati, yakadarika ichikwenenzverwa netuchoya twebeche twanga twanyata nema sperms

Ooooohhhhhh, she moaned neka sweet sexy dragged voice, kaye kekunyatsosuwa mboro, vakadzi vanokaziya!!Ndakaisairira futi asi haa kunyatsoti nyaa yaisada, beche iri rainge ratova nemakore akawandisa risina kumbosvirwa or maybe vagarawo vane beche riri tyt or both.

Ndakawedzera kusundidzira mukati, asi she tried to push me away a bit, zvikanzi eish irikunaka asi yakakurisa, ndanga ndagarisa wena, ipapo vakabva vachinja ndokubva vanditarisa, vakabva vati aiwa ndaziya zvekuita
Vakasimuka vakati ita makumbo ako ese straight wakarara nemusana, ndakaita saizvozvo ivo ndobva vauya pamsoro and took control, vakabhedhenura makongo avo vega ndobva vainangisa, ndobva vaakuita sevarikuzunza zvinoita vakadzi kana vapedza kuita weti zviya, izvi vaiita vachidzikira pasi vachikurungira kusvika mboro yese yapinda asi yanga yakamanikana yakazadza matama ese ebeche.

Takatanga kukoirana zvekuti kwekutanga vaiti vakadzika ini ndenge ndichidzikawo zvine rhythm asi mboro yaisabuda coz ndaizogamwa nemubhedha, vakakwira ini ndichikwirawo mudenga ndichiteera kwaenda beche kwese,takakoirana ende zvainaka sei??Ndakazoti zino ndanzwa kunaka kwebeche ndainge ndakuti ivo vachidzika ini ndichikwira, ivo vachikwira ini ndichidzika, zvekuti pataisangana pakati mboro yaibva yaita kuti ndi and zvinena ndozvaisangana, vaiti vachidzika soo yanyura kuti nyaaaa vobva vakurungira vokoira soo vobva vaiti nyaaaa zvakare, eishh, beche ronaka zvaro ende ndorida, ini ndiri gentlemen handivanzi.

Ndakavabata muchiuno ndichimbovabata musana ndichiyamwa matits, aunty vakazotanga kuchemerera vaakungodzikira vasisa kiore, ndokundibata musoro vakanditsikirira kumazamu, ipapo mboro yakanyura ndokunobaya chibereko, vakatetsura kamhere auty vachitunda, iniwo ipapo uronyo hwakabva hwaita zvekutushuka huchibuda ndichitundira aunty kuchibereko, Aunty vakagwinha gwinha, vachi shaker muviri wese vachibva vatanga kuita sevarikubvunda, vakatanga kutaura chinenge chifrench hameno chirudzii, asi ndakazongonzwa kuti shiiiiiiiiiiiiiiiiiiit, kwekupedzesera, ndobva vandibata zvinesimba, vachipedza kubvunda nekutunda, ndobva varara pachest pangu kusvika mboro yasvinika masperms ese ndokusvava irimo, takaramba takagukuchirana ndobva tabatwa nehope tese takadaro

Short Story….Inini naMaiguru mukadzi wablaz

Ndainge ndakanganwa diary rangu kumba ndobva ndangoti better kuzoritora hangu since ranga rine ma meeting points and I wanted to do a monthly report.

Dzanga dzatoo around 12, so I was expecting kuti ndosvika pamba pasina vanhu sezvo maiguru vainge vaenda kubasa and vana vakaenda kuholiday and blaz vakaenda kuSouth ne graft.

By the way ndaigara na blaz nenyaya yekuti ndanga ndichangopedza gwazh saka ndanga ndichangowana basa so I was waiting kuti blaz vadzoke ndozotama hangu.

Back to the story, ndakasvikopinda gate ranga risina kukiiwa, and even door remupassage ranga risina kuvharwa, ndichipinda mumain room ndakanzwa kuchemerera mumba, ini Ahh, chii chirikuitika, asi blaz vadzoka?but mayaz ko mota haiko kugarage wani?, ndakati regai ndinyangire wanei door remubedroom magulez harina kutombovharika, ndakati regai ndidongorere,so I peeped nepakahwangwaridzo kemukova zvandakaona???

Maiguru vainge vakashadabura makumbo vakanatsotsunzunyira, apa varikukoirira ruoko rwavo vachitambisa cl..ris yavo, rumwe rurimi vachizvinanzva tit vakaita rekusvina so, maiguru vaiita kunakirwa zvekuti ndakaramba ndakatarisa, umwe moyo wakati siyana nazvo just walk away and go kubasa asi mboro yakaramba, ndopayakabva yatanga kubhedhenuka ende yakamira zvekuti yakanga yakutorwadza, plus kuona zibeche ragulez rinenge remombe nezvidya zvakatsvukirira eish, ndakapinda busy, gulez vainge vakanatsosununguka coz she new vanga varivega she wasn’t expecting anyone I guess
Ndakavasiya vachizvisvira till vatunda, ndakambogaya kungobvisa brugwa ndongoendapo yakamira asi ndakatya kuti vaigona kuzoramba ndaizonyarira pai.Ndakayeverwa kudaro gulez vakangosvinura all of a sudden ndobva tatarisana mumaziso,

Ha!! Bamdiki, masvika nguvai, ko hamunoke here, mamira nguva yakareba sei, sorry henyu bamdiki musazoudza mukoma wenyu, vakataura zvese izvi ini ndakanyarara hangu ndokungoti sorry should have knocked ndakanganwa diary rangu ndakutora ndoenda, maiguru vakavhara kumeso nekunyara ini ndokubuda ndokuenda kubasa, pfungwa dzangu dzanga dzatoo bhingrish kudhara,

ndakasvika kubasa asi even monthly report iroro handina kana kuzomboriita coz mboro yanga yakuramba kurara
Ndichipishingana nepfungwa kudaro ndakabva ndanzwa App ichipinda
Maiguru:bamdiki Born, shuwa sori henyu panezvamaona shuwa musazoudza mukoma wenyu ndingadzingwe pamba
Me:that’s ok maiguru, asi u have to tell me the reason why manga muchiita fanika so?
Maiguru: tozotaura mauya bamdiki kwete zvepafon
Me:that’s ok, take it easy
Maiguru: sure bamdiki thanx
Me:Sho!!

fileNguva dzakazosara dzopera asi mboro haina kana kuvata, ndakangoti mwari ndiregererei asi maiguru nhasi ndovasvira chete, kugaya mboro chete kwavarikuita uku nxaa, blaz vanenge varikuvajaidza.
Ndichibva kubasa ndakangoenda kumba straight, ndokusvika maiguru vatopedza kubika zvikanzi ndokuisirai chikafu here bamdiki, ndikati isai tidye tese, since taingova two hedu.

Vakaisa chikafu pa table ndobva tatanga kudya asi vainyaara kunditarisa kuface, so I took advantage of her kutaura chokwadi then I started to terrorize her
‘So tell me maiguru whats happening?
‘Ndikutoshaya pekutangira bamdiki, asi kutaura chokwadi hameno chandibatawo ndofunga kufunga bonde ‘
Ndikati aiwa musataure madimikira, nyatsotaurai zviri direct, bva ndati itii masuwa mboro
Maiguru vakashama, zvikanzi Ahh bamdiki hazviiteka shuwa, ndingataura kudaro here?
Ndakabva ndaita sendakusumuka sendaramwa, vakabva vandibata ruoko zvikanzi bamdiki kaani garai pasi tibgwerekete sevanhu vakuru

Ndakabva ndagara, then she started,
Bamduku ini nemukoma wenyu tatova nesix months tisingakwirane, tinewo zvatirikunetsana so even vachiuya havo everymonthend hapana zvatomboita saka ehe ndasuwa kukwirwa, vakabva vakaba kumeso and started sobbing,
Ndakabva ndanzwa tsitsi dzangu dzese, mboro nekubva yatomira, ndakabva ndavati is there anything that I can do to assist? She looked me in the eye and said, I doubt bamdiki maybe mogona kuzotaura nemukoma wenyu kuti chii chirikunetsa, vakabva vasimuka kuenda.

Ndakabva ndati makunorara here zvikanzi ehe murare mushe once again sorry henyu bamdiki fo all this
Ndakabva ndangorovera moyo kudombo bva ndati, kana makurara musakiye door renyu remubedroom
Havana kupindura then off she went

Ndakapedza kudya ndokunosuka hangu ma plates coz ndaipishingana nepfungwa kuti ndoenda here kuna gulez or not,
After almost one and halft hours,ndakabva ndaenda muroom mangu ndokubva ndabvisa hembe dzese ndokusara nepant ndokuenda kunagulez, ndanga ndazvipira kuti haa better ndingonovasvira hangu mboro ivate.Gulez vanosimborara vakadzima light vakavhara door, pandakasvika ipapo light was on, I did not knock ndatosvika door rakavhurika a bit,

I slid it ndichipinda ndokuwana gulez vatorara asi vanga vakarara nedumbu, varipamsoro pe bed, vakapfeka night dress asi rainge rakakwinyika kusvika kumusoro wematako apa vasina kupfeka pant vakashadabura makumbo, ndakangosvika ndokutanga kuvapuruzira matako and started kissing her muhuro ndichipuruzira matako avo, she responded nekugwinhirira ndokumerera magooze bumbs matako ese aya, she then held my hand and started to caress it back, maiguru turned and looked me stret in the eye and said what took you so long, I have been waiting for you, she started kissing me zviri deep apa vachipuruzira mboro yagu vachii bonyorera, I returned the favour by rubbing her cl.t,.

hatina kumbopedza kana two seconds tose tanga tatotunda, asi hatina kugumira ipapo, we kept on kissing tichibatana and even ndakatunda mboro yangu haina kuraraba nikisi, tese tanga tinezemo rinotyisa, taiita bvunguru bvangara chaiyo yeromance, ndakazosimuka ndokubva ndabvisa pant randainge ndatozadza uronyo, ndokubva ndabvisa maiguru nighty, we hugged each other, ndokutanga kukisana , ndakavabata maiguru asi havana kundipa mukana chavaida kusvirwa, vakashadabura maiguru ndokubva vandinangisa pamuromo webeche, ndakainyudza mboro ndokutanga kukoirira

Bamdiki kani ndisvirei kani mhofu, yuwii ndanga ndagarisa kani, vakachemerera maiguru koi koi ndobva vakutoti ndakutuuunda kan bamudiki, pasina kanguva vakabva vatunda

Ini ipapo handina kutunda asi shuwa beche ramaiguru raiita kunaka zvisina aakamboona apa raiita kupisa chaiko, vakaramba vakandibatirira maiguru apa ndanga ndakungokoira chete mboro yakaunyura zvachose, we changed all styles tichisvirana chete, vakazoti zvino vafongora ndopandakaona kuti mukadzi anga anzwa nezemo uyu, ndakaikurungirwa mboro ndirikumashure zvekuti ndakapotsa ndapera mweya, semurume ndakangobatirira ndokuramba ndichikoira till ndazotunda,

Takarara takambundirana, till after some two hours ndokunzwa alarm, ndobva ndamutswa zvikanzi ndini ndaseta alarm bamdiki nhasi ndoda kuti munyatsondisvira.

Takasvirana veduwee till the following day tichingomutswa nealarm tosvirana, ndakazomuka ndokudziisirwa mvura yekugeza for the first time, ndakunogeza ndakawana gulez varimubath room ndobva vabata chemba zvikanzi ndokumbirawo morning glory, ndakavasvira maiguru ndobva vandigezesa, ndichibuda mubathroom ndakabva ndafona kubasa kuti ndarwara ndokuvharirana namaiguru mubedroom mavo

Kukaurisa murume anohura

Tete Dee murume ndasiya. Asi ndasiya ndamu dzidzisa chidzidzo. Ndaka hacker app yake Saturday ndigotaura nema hure ake 3 ndichi ita kunge ndiye.

Ndigo nyepa kuti mukadzi wangu akaenda Zim come and see me. I gave these girls same time yekuuya kumba cause I knew kuti hure iri raizo kwanisa kundi bata . Vese I told them 10:00am. Pa complex patiri pane musasko ane pfuti ndoku kumbira pfuti iya. Aka bisa ma bullets and I made sure haina nyere.

Vasikana vaya vakaita kuuya one after the other. Shasha yakamboda kuvhundutsira. Ndikati aiwa zve nhasi hapana ano buda muno. Ini torei pfuti, ndikati nhasi pari kufa vanhu. I made them strip and have sex with each other. Shewe aiti akakumbira ruregerero ndo kwenya pfuti iya kutyisidzira…..ndomuti kwira kusvika ndakuudza kuti stop . I acted like am mad, possessed! Mahure aka dhamba.

Ndakava fongoresa vesa vakaiswa neku manyowa. Vanhu vaka bohwa. Kubva kune hure rume kusvika kune maJoki acho. Ndaito kana one achikwirwa, ndoti kune two avo itai hwema lesbians, nyenganai tione. Pfuti yangu iri muruoko chete. This carried on until 4:00pm. After moyo wangu wafara kuti mahure amama.

I don’t regret what I did. Ndakavaudza kuti u deserve each other sarai musasane ndaenda ini mwana waSamaita.

Handiitirwe matuzvi ini

Kana wafunga kudya beche!!!

kana wafunga kudya beche bhururu, herino zano from mudhara gambi nyatsakubatana batana ne babie rako, kubva ku kiss.

Make sure wamukurura hembe dzese asara ari nacked, kisa babie kana zve 10 to 15 min rimwe ruoko richi puruzira beche kuzasi uko, wakarova tongue to tongue.

Chiita uchi rumirira kure kure mumutsipa make uchidzika zvishoma ne zvishoma uchinanga kuma zamhu, uku ruoko ngari pinde busy nekurova finger fcking zvese neku tambisa tambisa matinji, muromo uchinanzva nekuyamwa mazamu dzika utange kunanzva nazva pa guvhu pamai mwana, uchi uya pachoya apo, ita uchipa ruma ruma zvisinga rwadze kana kutekenyedza but zvine rudo funhudza beche kana raka watya usa mira tanga neku sucker matinji zvekuma kweva nerurimi achipinda mukanwa achimhanya.

Masvisvine zvekuma svisvina zviye, kusvika amai vakuonekwa action kuti zviri kuvafadza, kana zvichivaitira tanga kuvasvira nerurimi rwako maoko akabata magaro kana kuendesa maoko kumazamu uko achitambane nyatso, zvekuti mukazvigona ipapo zvandataura izvi mukazo pinza mboro havakusiye zvachose…………………

Kusvirwa na Landlord

Ndakabatwa nenyere ndokutanga kufunga kurikita beche kwaiitwa naChampion boyfriend yangu .Champion aisvira zvekuti unombopedza mazuva usingadi mboro. Beche rangu rakabva ratota ndakatonzwa nepant kuti zvinhu zvanga zvashata. Ndakatora phone yangu ndokufonerawo vamwe amuponesi vaimbopisa zvinhu kana Champion aenda kunohodha kuSouth.

Vakabva vanditi he was out nebasa . Then I tried Transport manager akanditi aiendesa mukadzi wake kumusangano wechechi kuChinhoyi.
Well, transport manager was my sugar daddy. I never called him panyaya dzesex, ahadaa !!…..nditambisirwe beche rangu hangu lets just say he was past his sell by date ,,,ko-ma , over~ fifty vanoita zvingani ? Kungodawo kudyiwa mari nesu anaChihelele..kkkk.. Men and their dicks, kunyenga age yemwana wake as if pane zvinoitwa zvinemusoro lol …….the mind wants but the erection is weak. Anyway tinongotetena finance tosiya imvi dzakadaro. Thanx to Viagra at least some of them do get them up once in a while you know a real hard erection .

Back to my predicament .
Akomana zvikoni zvikoni beche haripihwe porridge . I had to make a plan munoriziva beche kana roda kukwizwa pressure yacho. Gongo rinovhita kunge mota rine hurwa .
Sezvo mboro dzese dzaisavepo ndotoita lone soldier armed struggle aka bonyora.

Ndakatora DVD case yangu ndokutanga kuona firimu reporno raMandingo mboro yaMandingo askanaka just the visual inondipedza akomana rinenge zidanda its not just long but thick and straight like an arrow as if its made to penetrate and kill…it just sets men apart from boys. That penis was made to destroy nyini shuwa It always sets me off just watching the size. Ndakabva ndanzwa beche rangu richi pulsater, ndikatanga hangu kutamba nemazamu angu squeezing them ndichibata minyatso, ndokutanga kunzwa muviri kudairira ndichiita kunge ndabatwa nemagetsi kubva kutsoka .

Beche rangu rakabva ropenga kuvhita . Ndakaita zvekurara pabed ndokuvhura makumbo angu ndichibva ndaisa ruoko mubhurugwa. Ndakatanga kupinza chigunwe changu mubeche ndichizvisvira nechigunwe ndichiisa ndichiburitsa zvisina hasha ndombobata mazamu ndopuruzira minyatso …..and my thighs.
Mupfungwa dzangu ndaitoona ari Champion ari kundinyenga zvekundinyenga zviye .

Ndakanyatso shadabura ndokutanga kupuruzira kabeanz kangu mbichana mbichana ndakatsinzinira. Ndakazviita for about 20 minutes nekuti ndinoita ndichiti ndikazvisvira beche ndombo rubber gongo kuti ndisakasike kutunda the longer I rub it the more intense the orgasm.. ndoita kutunda shower chaiko kutotesa magumbeze…squirting .

Ndaiita zvibaye wega.one man band .kunakirwa ndichikoirira ndichisheedza zvinyoro nyoro kuti “Champy fuck me !!”. pandakazo svinura ndakaona AH! landlord vangu vamo muroom vakanditarisa vachitoratidza kuti he had been watching me for ages.
Hama dzangu ndakorohwa nehana!
Ivo vakanditi dont worry ndokuburitsa mboro yavo yanga yakaita kunge zibanana rakabhenda riri zidhafu yakasvetuka yakatomira nechekare ndofunga vanga vanzwa nezemo by just watching me pleasure myself cause it was leaking precum.
He started rubbing himself vachizvibonyora .
To be honest askanaka mboro ndoida hangu …temperature yebeche rangu yakabva yakwira one time! Ko nhai imi little do we know kuti matrousers anovhara zvizhinji, this man had the gift of the penis. I just stared dumbfounded the thing was huge . Huge as in a small child’s hand .nhasi zvangu…..!!!

Ndakazoona landlord vavekunokiya door vachibva vanditi dzika pamubhedha ubate madziro ndakaita sekudaro ndakanyatso fongora magaro akanyatsoti mudenga beche rinyatsori pachena…..ndakazongonzwa
rurimi rwake rwakundi nanzva pamhata chaipoipo. DAMN it zvainaka
Ndakazoinzi yese iswei …Zimboro rakapinzwa nekumashure . Ndiye bvooooo kupinda.yuwiiii…..
Ndakanakirwa.

Ivo Ndokuita zvekumira vakatsika mubhedha negumbo rimwechete vakadzvura , beche nemboro vachiita sekusvetukira pariri uku vakabata mazamu angu vachitswinyirira tuminyatso, pamwe vombosvererera mberi kwangu kugirizira beche uku shure vachikwatura nemboro zvakadaro, handina kuziva kuti mudhara uyu anogona chikapa kudero.
Pamwe pacho vaimira kukoira voita kunge kukuya beche vakainyudza yese vachikwiza bhinzi imi ndati ndakasvirwa.
Yuwiii ndabva ndatota futi.

Ndakatanga kukoira ndichiteedza rhythm yake ndichiyuwira nekunakirwa. Ndakasvirwa kani askana imi murume aiita kusvira …kune varume vane simba pakupomba paya unonzwa kuti chikumba charohwa imi ……men who fuck like they mean it and inini i love rough sex once in a while …..!
Imi too nice ndeyei ko tave muchechi here ??

Baba VaTadiwa vakazhamba nekunakirwa nebeche rangu
Vakachaya mudoggy for close to ten minutes ndokuzochinja into cowgirl
ndakazoti ndovasvirawo ini takurova tiri on top isu ana Chihera ndakaona murume mukuru akuita kudikitira ndakabva ndazvipawo sando nematinji angu nechipo chebeche rangu shuwa nechemoyo ndakati munofa nekunakirwa nhasi landlord hamundizive Ini Adina.Ndakazongonzwa ava kuti yowee !!shuuu !!mai kani !!ndanakirwa …apo vanga votunda ndakasunga beche manje ndakanyatso nzwa beche rangu kuzara uronyo nekakupisirira.
Landlord vakabva vabatwa nehope ipapo.

Well we now do it every day seems he is a sex addict like me.
Icho!

Scroll To Top