Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Kusvirwa neRoja repamba pedu

“Musoro wayo waiita kunge black mamba chaiyo yandipinda mukati kati chaimo.
Ndakanzwa kupera simba rose iye ndipo paaitoita kunge asati atanga” Wakanga
uri musi weMuvhuro apo wazvakaitika zvose izvi. Ndakanga ndatanga kuvaona
mukoma vekuseri kubva zuva ravakatanga kuuya kuzotsvaga imba yekugara.Vaive
vakagwinya chaizvo zvekuti waiti ukatarisa pamberi pebhurukwa ravo
wainyatsoiona ino hombe yakanamatira pazvidya zvavo. Kana mafambiro avo
vaiita kunge vanoremerwa pakati pemakumbo. Waiti zvimwe rakamira asi kwete,
nekufamba kwenguva ndakazoona kuti waive mugariro wavo. Vaive vakapihwa
chipo chinoshaya vazhinji varume.

Ndinoyeuka ndichishaina pavheranda ravo ndokudongorera nepahwindo ndichida
kuona kuti varimo here ndiye dhuma dhuma navo vakatarisa pasi vasina
kusimira. Rino rinenge shato raive rakarara zvaro pamatombo aro, apa
ndakanzwa ropa kumhanya. Kusvigwa ndaida asikana. Ndaive ndava nenguva
kubva murume wangu aenda kuBotswana mwedzi wainge wapfuura.

Mukoma handizivi kuti sei vaiva vasina kuenda kubasa. Ndakabuda panze
masikati ndichinorasa marara kubhini. Sezvinei ndakanzwa kambo kandaifarira
kachirira mumba mamukoma, ndipo pandakaziva kuti vaivamo. Semunhu
aisimbovakumbira mimhanzi ndakati regai ndivhunze kuti raiva kaseti here.
Chokwadi apa handina kumbofunga zvekusvirwa asi pandakangovaona ndava mumba
mavo zvakangouya zvoga. Vakandibata ruoko ndokuti ndipinde mumba nditore
disc ropa ndokumhanya chaizvo. Maziso angu akaramba angoyeva pamberi
pebhurukwa ravo paiita kupfuura mboro yavo yomisa musoro. Handizivi
zvakaitika sei asi ndinoyeuka vachinditsvoda pamuromo.

Vapedza, ndakapopota (kunge ndaisada)asi bhurukwa rangu raive ratota kare
kare. Ndakazotanga inini kutsvoda zvino iro simba raive richingopera ndiye
dhi pamubhedha wavo. Vakandikurura siketi yangu iwo mazamu angu aive
aomarara zvino. Vakaita kunge kacheche vachindiyamwa mazamu ose. Muromo
wakasvika muzvidya zvangu , apa ndakanzwa kuzipa.Munofunga kuti vakomana
havarinanzvi, vanoridya zvino. Matinji angu akabatwa kunge vasvikirwa apa
ndichidyiwa nechemukati chaimo. Ndaive ndatotota kare. Ndakachemerera kuti
ndichiona zvino zishato riya. Ndakamhanyira kuzip ndokuriburitsa handi
kutsamwa ikoko nekumira. Ndakaripurizira neruoko ndiye mumukanwa mvoo. Ko
ndaizvizivawoka zve kusvisvinawo mboro kani? Ndakananzva musoro waro
zvinyoronyoro apa rume rakagomera asi harina kutunda, zvakandifadza
zvikuru. Ndakazoti ndoida zvino ndipo pandakakumbira kuti vachindisvira
zvavo, ndipo payakanzi bvoo. Yuwi kani rose rakapinda. Vakanditi ende beche
ndaiva naro.

Rume rinokoira iroro vasikana, moyo wangu wakapotsa wamira. Ndakachema
nekunakirwa apa ndipo parayamwa zvakare mazamu ose. Ndakazoona ramira
ndikati chiizve wanikwe ndaive ndokotamiswa. Ndakamboda kuramba asi moyo
waida. Yakapinda ichibva kumasure apa ndipo pandakanzwa kuti ndosvigwa
zvino. Vaiita kukwakukira kunge vasvikirwa ini ndipo pandaigwina gwina
nekuzipwa. chokwadi ndakasvigwa chaizvo.Vakatozotunda ndatombotunda katatu
chaiko.

Vakazodzingwa nemurume wangu zvavo pamba vasina kubhadhara rendi asi
ndichirikuvatsvaga. Nhasi uno ndigere zvangu asi ndinotyira kuti mwana
wandichaita nemurume wangu achafanana namukoma vekuseri.

Ndakasvirwa kumanyowa nemuCIO mushure mekunge andibata ndichinata mukadzi wake

Mboro yangu yakange yamira kuti twi-i zvekutoti ini ndakange ndototadza kufema yakanga zvino yabaya paguvhu rangu. Apa Theresa akange ave kufemera pamusoro kunge munhu akandwa murwizi rizere mvura. Ndakanyatsomubata beche apa zamu ndaisa mukanwa zamu rakange rakamira iroro riri pear shaped. Ndakanzwa mboro yangu yave kututuma ichigwinagwina apo Theresa akange ave mudenga rechinonwe. Matinji ake akanga amira kuti twi-i. Ndakabva ndamurarisa pasofa paye ini ndokunyatsobata ndichiti regai ndinyatsomuzvambura nayo. Mukadzi uyu akange wochemerera ‘ Dad kani Dad fuck me’ Ndakangandoda kufaka-mai vaye ndipo pandakadzwa knock padoor. Ndakamboignowa asi yainokwa zvine mutsindo ndipo Theresa paakadonha kubva mudenga rechiononwe riye. ‘Akati a ndiyani iyeye I usually don’t have any visitors’ Ndokubva anditi mira ndirikudzoka akamonera Zambia ndokunodongorera kuti ndiyani akanga ari pamusuwo apa ini ndaitononokerwa ndaitoti dai munhu uyu apedza zvavinga aenda ndisare ndichizvambura gearbox.

Ndakanzwa izwi gobvu richiti hesi sweet ndauya hana yangu yakarohwa nehana asi handina kumbofungira kuti muC10 adzoka ndakangoti zvimwe chimwewo chikomba.. Asi ipapo ndakabva ndagadzirisa mbatya dzangu ndichidzosera mboro yangu mubhurukwa. Ndakaona mukadzi mukuru aruma chigumwe kunge chindumurwa. Tsano vakapinda mumba ndokubva tasanganisana maziso. Mukuru uyu ndakabvandamuziva ndiyeuye wandambenge ndakatarisa pamufananidzo – James Bond.

Akabva ati ‘ makasimbahere vakuru
Ndakandandama ndokuti, ‘ti ti ti ripo makadiiwo ‘
Ndasati ndapedza kupoindura akatarisa pasi ndokunditarisa ndokutarisa Theresa ndakubva aseka, Hana yangu yakanga yotamba mbakumba. Ndakatarisa pasi paye ndokuona paine ka G-string ka Theresa kandakanga ndabvisa. Theresa ndokuti “ Its not what you thing , e-eh sha I am sorry, I didnt mean to.”

cryHe went in his bedroom I thought of running away ndisati ndambodii akabva adzoka akabata mari mumaoko neOne litre Coca cola empty bottle. Ndokuti Theresa endaunotenga drink ndatsva. She hesitated but it was an order kubva kunababa apa wapara mhosva futi. Akabva aenda. Ndakasara nababa vaye ini ndakubva ndati, ‘ Takakumboenda’
“Zvikanzi asi wave kutotiza ini kani.’
‘ A no boss its like you know makombi this time e-eh ….”
‘Don’t worry I will drive you’
Ndaigodii I said “fine ‘
Apandaitoziva kuti ndasasika upenyu
He started saying.
“Ndeipi saka iwe ndiwe unosara uchikwira mukadzi wangu ndisipo nhai’
‘ No boss handisati nda………….’
‘Anyway that is no an issue you know I have always been suspecting that my wife was fucking around but anyway that’s not an issue. Inini handina basa nazvo ko ndiye anongoitawo sei pane murume asina masmall house here.’
We talked for 5 minutes suddenly he said ‘ Bvisa bhurugwa”
‘What’
‘You f*cked my wife I want to f*ck you ndiko kuti uzive kuti mukadzi wemunhu haakwirwe’
Murume ainge akashata zvake iyeye ndatatenda vakadzi vanodei shuwa pavarume.Theresa nemuC10 vaive Beauty and the Beast chaiyo. Ndakambondandama asi ndakaona kuti hapana yekutamba. Ndakaridzikisa iye ndokudzikisawo rake baba vakange vaine chipo chavo ivavo. Vaive nezimboro rino zishondo (circumcised) dema ndakanzwa misodzi yatinyangarara mumaziso. ‘Ndikanzi tarirauko’ Ndakamupira gotsi ndipo paakanditi ndibate pasofa. Ndakamira ndakavhuririra makumbo. Akandibata nerumwe ruoko ndakanzwa shondo iye yasvika pamudhidhi pangu ndakabva ndatsinzinya misodzi yazara mumaziso.

Ndakaidzwa yotanga kupinda ichidziirira kumashure kwangu kwaiita kuchivhuruuka kusvikira kwave kurwadza. MuC10 uyu akaipusha zvinesimba ndipopandakanzwa kuti inga ndatobviswa hujaya pano. Vakomana kusvirwa kunorwadza hameno anasisi vedu vanobatirira nekuchemerera. Yakapinda yose ndakainzwa yazara murectum chaimo.Murume akatanga kukoira koira mbichana mbichana ini misodzi yakanga yavekudhonha.

Murume akatanga kufamba nethree quarter pace , pace yangu chaiyo kana ndichikwira ndakange ndave kuroverwa ini.Baba vakafamba nebhora, ini ndakange ndoitakunge ndiri kuchemerera. Raiti rikati fambe-fambe ronditi kambama kwatu kumashure ndobva ndavhundukira iro roti ‘yess yess’. Ndakasvirwa vanasisi we we kana zvirizvo zvamunonzwa kana muchisvirwa musingade shuwa muri munhamo. Ndakanzwa rume rosuzumira rondibata zvine simba richingo hon’era-hon’era ndakadhedwa. Ndabvandaziva kuti rainge rotunda. Ndakanzwa zimboro rake rogwinagwina riri mukatimo apandainzwa kamwe kakudziya nechemukati.

Rakabva rati “ Ah Ah ah, that’s good oh yess.”

Rakabva razvomora zimboro riye iro rakange remora madhodhi uye rakazara urume, ndakanzwa kamwe kamhepo kachipinda kumashure kwangu kuratidza kuti kwabuda chinhu chikuru. Murume uyu akapukuta zimboro rake neziTshirt raakanga akapfeka. Ipapo ndakapfeka rangu trousers ndokugara pandaive ndiri. Nenguva isipi Theresa akabva apinda akabata coke. Akasvika akati sevha zvakanaka muC10 akatiisira firimu rinonzi Con air raNicholas Cage. Takaona takanyarara kuti ndioneke zvakandinetsa. Firimu rakati rapera zvikanzi nababa vaye drink yawandirwa iyi handina kumbonyatsoinzwa Theresa enda unotenga imwe.

Kana kuti ndizive chakandisimudza handingazive ndakazongodzwa ndarovera pafence yepanze ndichiwira pasi ndokusimuka ndakafamba zvekufamba zviye. Ndipo pandakatunyuka. Ndipo pandaka graduater. Ndipo pandakabviswa hujaya. Ndipop pandkatanga kuremekedza madzimai nemabasa avanobatiswa. Ndipo pandakaziva kuti ndakakomborerwa kuve murume. Ndipo pandakave nhinhi

Kusvirwa naTaximan ndatadza kubhadhara mota

Ndakauya kuzotorwa kumba kwedu ne shamwari yangu,boyfriend yake drives a BMW.Ndanga ndambomuudza kuti I had no no money yekuenda kumafaro akanditi don’t worry,my boyfriend has us covered.ndakati its ok.Ini ndinogara mu Mabelreign.Takaendeswa pa Londoners sezvo paive padhuze nekumaraini.Bruce,boyfriend ya Tamara ndiye aiti tengera hedu maciders achitigochera nyama.Paive pakazara zvekuti kana kufamba waitotadza chaiko.Bruce na Tamara vakati vaida kumbonogara kumota asi ndakaziya kuti vanhu ava vakutoenda kunosvirana chete! Ndakazosvikirwa nerimwe dhara raingonzi Tindo nevanhu nekuti rinozikanwa zvikuru ipapo.

Akatanga kunditengera madrinks hangu tichitaura nyaya dzakangosiyanasiyana. Ndakanzwa ruoko rwabata garo ndikaziya kuti shasha yaive yakutoda nezvangu,I did not do any reaction nekuti ndaive ndadhakwa. Akandidhonza tikaenda kumota kwake. He started the car tikaenda kuseri kwelondoners nekuti munongoziya mapurisa pamberi paye..akatanga kundikisa zviri deep ndokuisa ruoko rwake mupanty mangu.akabvaaisa zvigunwa zvake zvaive zvidhafu mubeche kwakutanga kundisvira nazvo.Beche rangu rakabvaratota.Ndakavhura zip yaTindo wanike aahh zimboro zidhafu rakamira.Ndakatanga kuibonyora bonyora uku Tindo achindikisa nekutamba nemazamu angu.Ndakazofunga kuti zviya ndaifanira kuzoenda kumba naTamara.

Ndakaregedza zvandaita ndakamuudza kuti ndainge ndamirirwa nekuti tym dzaive dzafamba.Akanzwisisa ndakamupa number dzangu.Iye akabva aenda kumba kwake ini ndikadzokera mukati ndichitsvaga shamwari yangu.Chandainge ndisingazive ndechekuti Tamara aive atoenda kumba kare.Ndakavashaya ndikatanga kuita panic nekuti ndainge ndisina kanacent zvaro rekuti ndifone kana kukwira taxi.Ndakafunga zano kwakuenda pamataxi.Ndakavhunza kuti kusvika kumabelreign imarii ndikanzi 5bucks.ndakangokwira ndakanyarara.Tasvika pamba pangu,ndakamuudza kuti ndaive ndisina mari,akatanga kujamuka.Akabva anditi,saka toita sei ndikati ita zvawada.Akabva abuditsa mboro yake apa yaive hobvu yakareba.Beche rangu rakabva ratota.

Akanditi ndimuyamwe kusvika atunda.ndakamboda kuramba asi ndakaona kuti hapana chimwe chandaigona kuita.Ndakatanga kumuyamwa mboro iya,uku beche ratota kudhara.ndakamira kumuyamwa,ndakabva ndabvisa hembe nekuti zemo racho rakange ranyanya.taxi driver akashamisika nazvo,ndakabva ndamubvisa hembe dzake dzese kwakumugarira mboro iya.ndakatanga kumukoira iye akandidzvanya matako angu.ndakanatso sunga mboro yake nematinji angu,baba ivavo vanonaka.ndakambomira kukoira ivo vakatanga kundiyamwa mazamu angu.Ndakatanga kuvakisa ndichikoira.

Ndakabva ndatunda,takabuda panze takashama kudaro,kwakundifongoresa,vakapinza mboro yavo vakandisvira zvehasha since ndaive ndisina kuvapa mari yavo.Mboro yavo yainaka ichirova makona ese ebeche rangu,vakazonzwa ma sp**m oda kubuda vakabva vaizvomora kwakupedzisa voibonyorera pamatako angu,huronyo hwese hukabuda vakatundira pamagaro angu.Vakandipa tissue ndikazvipukuta,vakanditi ndainaka ende vaizoda kundisvira futi,ndabva ndanzwa beche kutota futi then I invited him to spend the night.Akabvuma tikazorara tichingosvirana hedu nyoro.

Kusvira Boss wangu kuGraft( another version)

Ndakange ndadzingwa basa Ku coca-Cola Kwandaishanda ndiri Supervisor nenyaya yekudhakwa pabasa.Zvisineyi hazvo l applied basa Kudairiboard basa ndikariwana.I was an assistant supervisor zvangu ndichibhadharwa good money.my boss was a married lady who was very attractive and appealing but very strict but somehow I managed to gain favour from her.ndaitengerwa lunch everyday vachindidropa kumba kwangu everyday.zveshuwa mai ava vaindifarira.on our way home taitaura hedu nyaya dzakasiyanasiyana the day she pavakandiudza kuti murume aive kunze kwenyika kwemakore 3, ndopandakabva ndaziva kuti vaivaviwa kuzasi. I stayed cool until one day after work.

After work I would take a shower in the mens bathroom and was usually one of the last people to go.ndaigeza zvangu, ndapedza kugeza I went to the locker rooms.ipapo ndaive ndisina kupfeka ndichida kunozora mafuta wanike muna grace, my boss.ndakashaya pekunyarira.vakatanga kufamba vachiuya kwandiri zvikanzi ende mboro yako ihombe anorld, ndaizviziva kuti rume rakadai haringamboite kamboro,thats why I hired you.hana yangu yakatanga kurova.zveshuwa ndiri murume anefull package, ndirimhitsa chaiyo.ndakashaya chekutaura wanike ndave kukiswa.grace anogona kukisa vanhuwe.mboro yangu yakatanga kumira grace akatanga kuibonyora.

she whispered in my ear zvikanzi I like it rough.amaiwe kani, ndozvangu kaizvi.ndakatanga kuvabvarura hembe dzavo kusvika vasisina kupfeka.grace aive nemazamu mahombe nemhata dzaive right size yangu chaiyo.ndakatanga kupuruzira mazamu ne mhata uku tichikisana zverough chaizvo tichinanzvana rurimi.ndakazosverera chigunwe mubeche wanike kwatota kare, apa p**sy yacho yaive iri tight akomana.ndakanzwa grace otanga kufemereka ndikaziva kuti zveshuwa mboro aiida.ndakamukotamisa beche rese rikauya kwandiri .ndakavhura mhata dzake ndikaisa mboro .

ndakaisa musoro wega zvikanzi ndakuvara kani..f*ck me very hard.ndakabva ndainyudza yese grace akabva atunda.ndakatanga kumupaza nyini ndichikoira very hard..grace akatanga kuchemerera zita rangu achiti arno baby unonaka.nyatsondisvira.ndakanzwa huronyo woda kubuda ndikazvomora.mai yakatsamwa ikatendeuka kwakundigarisa pabench and she came on top of me.grace anechikapa veduwe.she took mboro yangu akaipfekedza mubeche make and started riding my dick.ndakabata magaro ake nemazamu achindikoira rough.akatanga kukoira fast ndakanzwa hurume hoda kubuda.ndakamuudza kuti ndakutunda zvikanzi lets come together sweety.takabva tatanga kugwinagwina tese ndakazadza beche.akanditenda zvikanzi that was the best fuck of my life.ndakamuudzawo kuti bby ende unonaka.takasimuka tikanogezesana hedu mushower.zvakazoitika mushower yave imwe nyaya iyo.

Masvirire andakaita mukadzi weShamwari yangu tadhakwa pataiona bhora

Varume ndakaipa. Zvakaitika madeko mashura chaiwo. Takange tichiona bhora nezuro reGermany nePortugal kumba kwasahwira wangu. Ndainge ndatenga doro rokudzisa zvedu tichikuza mtambo. Doro rainge rakawanda zvokuti nekwmwire kedu takakasira kuno fast. Mkadzi weshamwari yangu uyo ava nemekore 3 asati abata nhumbu aibika zvake isu tichinwa asi patakange takoriwa akabva auya ndokutanga kuona bhora tese.

Sahwira aiva akongewa too bad nohwekukwata saka akatanga kumanikidza mkadzi wake kuti amwewo nesu. Pasina nguva madam yainge yadumburwa zvokusagona kumira. Uyuwo sahwira ainge anoka saka ndakangomufukidza mucheka wesofa achibva arova flat. Ha, zvinoshura ndeiri, mkadzi wake akanga ava kuimba chaizvo semunhu ainge akoriwa. Pakarira kambo kaya munotidako pafoni yangu iri rington achibva asimuka ndokutanga kurova jaivhi matuzvi chaiwo. Paakapedza akauya ndokuwira pamakumbo pangu ini ndokuti aaah maitire aya ndookuda kusvigwa aya. Mkadzi akaoma uyu varume. Nyama dzake dzakaregedzeka semureza. Ndakamubata semunhu aiitira kuti asawira pasi ndokubva ndagumha zamu, mhaihweeeee, mondo yaaniko? Varume ndakasvira mkadzi uyu. Ndakangozoerekana ndavakukatanura hembe iye achingoshanyarika akumakumbo ake akandimonera achindipina. Nhumbi katanu zamu richibva rangoita samanzuma yauruka danga. Sviriso yangu yainge yavhizuka kare paaitamba.

friendDickson ainge akatopakata kare. Ndakangobudisa ndakananga paya chaipo. Zvino manje yangu yakazvipengerwa. Ibanana zvaro rinoti ratsamwa rotarira divi kuleft seraramwa rotanga kusikiza serwaivhi. Rinobuda rimwe zitsinga necheseri uku rinenge kachubhu kebhasikoro. Rinenge zvino razvimba sechitunha chaswera pazuva. Ndakarivhura rakadongorera pasiwo ndaobudisa mazizheve aro. Rinenge chiredzo. Zishondo rakatesvera kumberi sebvumo kuno kwarinotangira roita mazheve anoita soohakira mukati. Yah ndiro chairo randakamupa. Pakundoisa ndakamunzwa achfema seadzipwa.

Akawedzera kuvhura makumbo ndokubva ndashwetedzera kumabvaarima. Yah, akainzwa pamoyo; ndakamunzwa ogomerera seagadzikwa gomo. Kwandakandobaya kwaiva kutete. Ndakamufamba kwekanguva ndichibva ndamuchinja rutivi. Akarara akandifutiranerutivi ndokubva ndavhura mwena neshure. Apa ndipo pandakachinzwa kunakirwa. Yaiita seinosvetwa kana ndobudisa. Pakundoidzosa paya aibva andibata neruoko achindisundira mkati. Akatanga kubata ruoko rwangu achindipurudzira zvekuti shungu dzakandimomotera. Ndakatanga kumurova madeep uku ndinekaspeed kaya kekamba. Ndaisvika kumberi kwazvo kwaidziya kwakapfava seura. Akatanga kuridza kamhere kadiki diki. Ndaiti kana ndosundira mukati aibva afedemadza musana sedhayo achiti ahhhh! Ndakawedzera speed zvino ndoita zvehasha. Madam yakatanga kudaidzira zvaitonyangadza.

Ndakatanga kunzwa kuti nyeku nyeku kuzvigumwe zvekushoka ndikaziva kuti mutambo wava kuibva. Apa ndipo madam yainge yodana zita remurume wayo “Frank Frank Frank!” Ndakanyatso gadzirira engo yokuti ndigonyatsotundira mberi mkati chaimo. Nenguva duku ndakanzwa mai yowedzera kudziya ini sviriso yoita seyaiswa simbi ndiye hoi koi hoikoi ahhhhhhh tsaaaaa tsaaaa tsaaaa tsaaa tsa tsa tsaaa tsaaaa haa tsaa. Varume zvainaka. Patakapedza ndakangofpeka mutodo ndokusimuka ndondogara kunerimwe sofa iye ndokusara achipfeka. Hapana akataura neumwe. Kanguvane sahwira wangu akabva angoita seamuka ndokubva arovatrumpet chatunga chaicho. Akazvizadza mbatya dzose nepaaiva akavata. Haana kumbomuka kana kumboidza kudzuura asi kungorutsa chete achibowa.

Nhasi mkadzi wake anga achindisvoda too bad. Sahwira ndivo vatenga nhasi ndodii kana apamha?

Do you have a story? We would like to hear it and possibly publish it here, email drsviro@gmail.com

Zvandakazoita nasisi vebasa madam vaenda kuchurch!

Ndini uyo, mboro wakamira kuti twii. Ukuichipfura seinopombwa mweya. Tsinga dzakati tara-tara sedzichabuda pachena. Nemusoro wangu wakabva watanga kurwadza. Apapo ndakanyatsoona kuti kuti ndizviite chimhandara muruoko bodo. Beche chete ndiro randaida. Chakanetsa ndechekuti mai mufana vakanga vaenda kuchurch apo ini ndoda kusvira and ndakanyimwa last night.
It was in the morning yemusi weSunday, after having taken doro remuscud last night. Hama dzangukahe, kamwana kaitamba siisoo pamboro and hapana chandainzwa nekumira kwayakanga yakaita. Zvakandinetsa hama, apo kuseni futi mabhawa avharwa. Ndakabva ndafunga katrick, ko ndaizozvidii. Musikana webasa aiva munext door, achiona nhamo nekukorobha. Ndakaita sebenzi. Ndini uyo, ndakadongorera nepakey hole wanike akafongora wena, uku mboro ndakaita yekubatira mumaoko kuti isanoka door. I tell you dai ndakaisiya yakadaro yaindiita zvimwe. Haaaa! semunhu anadzo 5, ndakadzokera momachira. This time ndakangoisa sheet chete uku ndakatarisa mudenga. “Sisi, mhanyai kuno mundibatsirewo” Ivo vanasisi nekutya baba ispeed here.

Paakangopinda chete, haaa! mboro yakaita sehose pipe yavhurwa mvura full blast. Sisi vakatofunga kuti hamenoo chapinda mumachira neni chine zimuswe risingabviri kutamba tamba. Ndakaona hana yavo yorova voshaya pokubata. Akabva abata chipfuva chake wanike hayo mazamu ano matendekukura. Agoti akanga akapfeka idzo mbatya dzebasa dzine abhatani ane space pakati. Paakangobata chete hamadzangu, ndakaona nyama yezamu heyii. Ndakabva ndadvova sendakasvikirwa. Ipapo sisi vakabva vafunga kuti zvimwe ndave kurwara. “Ko zvadini baba??” Ini namazano angu ndikabva ndati, “Ko Tina aripi?” Iva vachibva vati akanga asina kurara pamba. Akatorwa namainini nezuro. hama dzangukahe, musi uyu ndakazvipira kupara mhosva.

Ndakavhara maziso sendinorwadziwa wanike sisi vokotama kuti vagadzire pakanaka pokuisa musoro wangu. Ipapo ndakabva ndaona mazizamu aya ose. Varumeka, vagoti vakanga vasina braa. Vaive ne one reweekend. Musi uyo ndiwo wandakabata munhu chibharo. Ndakakwakuka sendinopenga ndichirasa machira ose pasi. Ipapo sisivakabva vapera simba rose. Zimboro ravakaona ipapo, Ahhh, kana kumhanya vakatadza. Ndakabva ndamira kune rimwe divi ivo kune rimwe. Maziso avo haana kubva pamboro yangu. Kana neniwo ndakanyara. Zvakazoitika mukomakahe, unongonzwa.

Ndakazvishingisa ndokubva ndaenda kwavakanga vari. Ndakabva Ndavabata mabendekete wanikwa easy go. Zvinyoro nyoro ndakatora ruoko rwasisi ndokuribatisa zimboro rangu. Akomana, mwana akavhunduka iyeye. Iyo yogoti yoonererwa. Haaa, ko zvakambonditorera nguva here, mazizamu aya akanga atove pachena. Chimwana chakanga chakatakura ichocho. Chigoti futi chakanga chisina pitikoti uku kabhurukwa kacho kaibudisa matinji pachena. This did not take me time to take off, kwaingove kudambura nekubvarura, ko akanga agara ari mamvemve nechekare ka.
Akada kumboramba kuvhura makumbo ndikati mira uone. Zamu mukanwa, ruoko mumatinji. Mwana akanga akatakura iyeye. Paiita sepakarara chitsuro wanzwa. Ndaiti chigumwe chakapinda, pondoburitsa matijni aiita zvekutevera. Atotota one time. Remember, zvese izvi hazvina aitaurirana. Kwaingove kuita muchinyararire. Pakangoti kamukana chete, haaa, ndava pamusoro pasisi. Ivo ndivo vakaita zvekunongedzera pamuromo webeche chaipo ipo. Ndakati ndipinde wanike yoramba.Haaaa! Sisi vakasimudzira zvishoma ndiye bhedenu bhedenu matinji. Apa ndakanga ndisina kujairira nokuti mai mufana vakanga vasina marefu. Akabva abhanyura nyini ndikanzwa hoyo ndopinda. Akomana wati kupisa here kwaaita mukati. ndakanyatsoiisa yese zvakatondirovesa hana. Ndisati ndamboita nekudii, ndakachingudzirwa nechikapa mudhara hei. Iwo matinji achiita sambuya vanosvina ura hwembudzi.

Mwana anonaka iyeye. Ndakakoirira musana uchiita seuta. Musi uyu takapedzerana. Ndigoti ndakanga ndamwa scud last night. So, kutunda kwakanga kuri kure chaiko. Varume, ini ndinosvira kwete zvefunny. Ndakapeta mwana kuita kabhora uku ndichisvira like shit.

Mwana akasura ini kana kukendenga. Ndaiita zvekupomba chaizvo. Ndakanzwa achemerera ndikati yes, there she comes. I tell you she came five times ndisina kuchinja rhythim. Mwana akanakirwa iyeye. Ndakaivhomora ndakaona meso ake bengenu semunhu anga anyura mumvura. Asati aziva zvaiitika next yakanga yatovemo mukanwa. Izvi zvakamushamisa. Pamwe aiti ndichaita dog style ini bodo. Tomboita zvechirungu sisi. Ndakaifoshorera inside ndakaone mwana obudisa ziso. Ndakabva ndamona zvimadreds zvake nechemugotsi ndonyatsopomba. Mumba rakanga rognove beche rega rega kunhuwa.
I tell you, 2 hours dzakapera tichisvirana. Even namai mufana handisati ndakambodaro. Sisi vakachema vachemazve. ndakabva ndavatenderedza zvino ndovaita zvavakajaira. It was now dog style time. Ipapo ndipo pandakariona rese beche manje. Mwana ane chipo iyeye. Wakanditambira chikapa ndakabuda tumisodzi. Pasina nguva she was coming, again, again, again. Ipapo ndakanzwa twangu twouya. Ndakabva ndati mayazi, change mupaka. Ndavapo pamusoro for the second time around. Mwana akaita seaiziva zvakanga zvoitika. Akabva andivhurira nyika yose. Kuita yekudoneta chaiko. Akabva asunga makumbo ake muchiuno changu. For a moment I thought machende angu akanga anyurawo. Ndakamedzwa nebeche hama dzangu. Ipapo takatanga zvedu zviye. This time she came like a possessed dog.

Ipapo ndipo pandakaita perfact timing. Huronyo hwangu hwakabuda hwose. Paakanzwa hwouya akabva aghuma ghuma musana wangu ndakanzwa heyi, ndaiti ndapedza. I tell you I had never had a long or**sm like that. Ndinofunga ndakabudisa netwaitogadzirwa twusati twasvika.
After that, simba rakabva rapera ndakanzwa majoins emakumbo oita seadisloceta. Kunzwa kuita empty like munhu apona mumalaria. Varume wakaona panoti chero kunaye sei, hapapindi mvura. panenge paine nyaya. Chinhu chiye kuita shapless hacho asi hey, ummmmnaka.
Anyway, Thats how I got my second first born kid and a second wife.

One accounts manager, one housemaid come wife.
Beche ibeche hama dzangu. Kana housegirl anaro pamwe rinotosaunda better kudarika rawakabhadharira mari. Saka vanamai, Gutsai baba otherwise, there is a ready substitute. Watch out for the second one

Kusvira Tsvarakadenga yakanaka semukati mendege

Ndakange ndanyenga mwanasikana akanaka kunge mukati mendege uye aiyevedza kungotarisa.vakawanda vaimunyenga vaizotongobva vega vaonaa kuti vainge vatomisa kare.ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure. Akandidaidza kumba kwavo achiti iye aida kundibvunza imwe nyaya.ini ndakaziva kuti aivaa machena saka ndakatakura macondom angu muhomwe.ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura gate ndokubva tapinda heduzve isu vakuru.

vanodaHandina kuzoda kuita zvekutamba sezvo amai vake vange vasarwa ne 2 hours kuti vasvike frm wrk.ndakamutakura ndokubva ndamhanya naye ndakananga kubedroom kwake.ndakabvarura zvipfeko zvemukati kunge mapepa ndokuchibva ndabhedhenura makumbo wanike heyii zvapanenge pane guchu rehuchi rakazara kuti paa.ndakadya beche zvekuti kana iye haana kumbotana kutunda.ndakati zvino humba yarwadza nekumira,ndikati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi.ndakatanga kuisa musoro chete,ndiye dzikise dzikise zvinyoro-nyoro ndokuiti svomho!kubudisa yose.ndakanzwa mwana ochema achiti yohwee mundaz kwira kani,eeesh f*ck me baby imma c*m all over u baby..
Iniwo ndikati zvokukuzwa ndinozvidawo sei.ndakaita manyemwe ndokutanga kuisa mboro kumbeeri mberi zvokuti kana naye akazipirwa.mwana akatunda ka4 ini ndisati.pandakazoti unronyo hwanu hwobuda iye ainge otundawo.takasangana pakaaita accident yekunakirana.ndakabowa kunge mombe yapiswa machende.
Nanhasi musikana uyu anondinetsera second round because takamupa zvakakwanirana.

Do you have a story? Kindy email drsviro@gmail.com and if its good we will republish it

KuMassage parlour (Different version)

I had been wondering how it feels to go to a massage parlour, mushure mekungonzwa zvinotaura vanhu. Zvisinei i decided to give it a try.
I took the Thursday herald ndokuona there were a couple of adverts ipapo. Ndakatanga kufona, looking for the nearest one. Aive kwakasiyana siyana, Belvedere, Avenues, ,Mabelreign, Mt Pleasant, Westgate, Hillside. The one that struck me was the one yekuMt Pleasant. Ndakabva ndafona to make an appointment for 5:30 sezvo ndaipedza basa na 5. The lady akati i could come sezvo ivo vaivhara na 7.

Ndapedza basa ndakarova mota, ndichitevera ma directions andakanga ndapiwa. ndakasvika paghedhi ndikabaya intercom ndobva ndavhurirwa. I parked and went pa reception and there was a lady there. Akandichingamidza and asked me if i had come for a specific therapist ndikati i had spoken to Vivian earlier. then she called “Veeeee!!
Vivian akaabva ati pfacha. Vee aive musikana mushava, akati rebei. Ainge akapfeka robe so handina kukwanisa kuona kuti maparts ainge akamira sei. Akabva anditarisa, ini apa ndave kunyaririra. akabva ati nekazwi katete “aah mauya, ndaona dzava quater to 6 ndikati munhu haachauya. Anyway huyai henyu kuno so we can discuss your massage.
Ndakamutevera into a room yaive iine massage bed. the she started talking.

Massage yedu is $25, and is strictly massage. kana muchida an all inclusive massage its $40. Ndakabva ndakabva ndabvunza kuti zvakasiyanei. akabva ati ye $40 includes a happy ending and is more intense. she said she doesnt prefer talking but acting. I said ndaida ye 40, gave her the 40 and asked me to listen to the rules zvikanzi
1. You are not allowed to touch me, you just have to enjoy the massage
2.Massage is done nude if u want, but u can wear a panty asi inondikanganisa so i prefer to cover you with a sheet. i said ok
3.u shower first, then u enter the room on the other side of the shower, i will join you there.
4. if u feel uncomfortable with whatever i do please tell me to stop right away. any questions and i said no.
ndakabva ndapinda mushower muye ndokutanga kugeza. Mboro yakabva yangomira just by the thot yekuti Vee was going to massage me.Vee had a sexy voice and kanyadzi kaye kakabva kadzoka. Ndakapedza kugeza ndokupukuta, ndova ndamonera tauro, wanike roita kunge tent namboro yainge yamira. Aya ndiwo ma 1 chaiwo. I quickly thot kuti ndipfeke pant ndokumonera tauro mamusoro, ahhh much better!!
I entered the other room and in it was an air mattress on the floor and a well made bed and there was a sheet on the bed. waal. ndakasvikogara pamubhedha and the girl came in and asked me to remove my pantie, go inbetween the sheets and lie face down. ndakaita seizvozvo, apa hana yave kurova, not knowing what to expect. she disappearred for a minute and returned, holding 2 bottles.
Akabva amononora gown raaive akapfeka maihweeeeee. she was wearing a small bra and a g- string. My heart skipped a few beats. ndakaramba ndakashama, what a great body, mwana aive nezamu rino re round rinodonhedza mate, big supper tits. Iro ganda iri. akabva afuratira  chigadzirisa tumabhodhoro twake….. idako here iroro, izvi zvidya kuchena kunge mukharadhi. Kungoona gumbo chete potse potse kutunda. I was just speechless, ndakaita sendichatunda pakarepo asi ndakazvodzora semunhu mukuru.
Akaswedera pamubhedha zvikanzi “ your massage will last 1 hour, and don’t worry you will last one hour. We will start on the bed then finish off on the mattress so shall we start.” I said yes. The time was 6 o’clock. Akakwira pamubhedha ndokubva agara pamagaro angu, maihweeeeee. Ndainge ndofemera mudenga zvino but I told myslf to remain calm. She removed the sheet that was covering me to the waist level. “ U need to relax to enjoy your massage, so take 5 deep breaths”, which I did. This is just a massage session and not a sex session so relax. I will start from the top.
Akabva adurura massage oil kumusana kwangu. Ndakati vhundukei nokuti yaitonhorera kwazvo. Akatanga kuita massage my shoulders. Slowly seasina kwaari kumhanyira zvake., achidzika nemusana. The massage was a firm one and slow kwazvo. Akatanga kuita massage my shoulders. Slowly seasina kwaari kumhanyira zvake., achidzika nemusana. The massage was a firm one and slowly I began to relax. Vee was an expert in massage, she was working on the muscles and I could feel the tension going away. I would moan and groan and she encouraged me to do so, as it would take the tension away. This went on for about 10 minutes. And my erection was beginning to subside.
Akasimuka ndokubvisa sheet riya raive rakavhara kuzasi. Ndakavhunduka and she said relax. She poured the oil on my buttocks and began to vigorously massage them and then she went to the thighs again working on the muscles and I could feel tension fleeing from the thighs. My mind was wondering whats next. Honestly I had never felt so relaxed in my life. She worked on my thighs and buttocks for another 10 min. Apa erection iya yakanga yadzoka, monungozivawo thighs are sensitive.
Then came the ultimate shocker “roll over” she said. Ndakashaya zvekuita, apa mboro yakamira. Akabva andibata ndokundipindura. Mboro zvino tsinga dzati tande tande. Akangoti mmmmmm ndokubva aita seasiri kuiona zvake. Akadira oil iye pachest and started massaging the chest nemaoko. Apa ndakabva ndatsinzinya semunhu aiti nyarei kutarisana na Vee. Apa mboro yainge yorwadza nekumira. She went on for another 10 mins. The massage was a bit hard so mboro yakati dzikirei asi yakamira hayo. She massaged the whole front then asked me to go and shower and come back for round 2. I looked at the wall clock and it was 6:30.
Ndichipinda mushower Vee akabva ateerawo. She removed her bra and pantie vakomana!!!! Mwana aive akatakura zvake. Akatora bathing gel ndokuzvizora and started to clean herself.” Nyatsogeza nzeve nemboro yako” she said. Aikazve ko chave chii. Apa ziso harichabvi pana vee. Mwana ive akavakwa iyeye. Face was average but the body was just spectacular.
Ndapedza kugeza akati ndisapukute iyewo haana kupukuta. Mboro yainge yorwadza nekumira zvino. She took me back to the room and asked me to lie on the air mattress. Akatora kabhobhoro kamwe ndokudururira pamusana pangu, iye ndokuzvidirawo futi. “ Now its time to soften those muscles. I am now giving you a nuru massage” Akabva azvizora sipo yaitsvedzerera yaive mukabhodoro neniwo akandizorora. She climbed on top of me and started sliding her naked body against mine. Those big tits massaging my back.
Akabva auya mugotsi mangu ndinzwe rurumi pfee munzeve apa achifuridzira nekufemera munzeve mangu. Nzeve dzakaoma vadikani, I was turned on too bad. Varume handidi kunyepa, apa hazvina kutora 2 mins ndakabva ndatunda. Ndakatunda zvine power zvekuti Vee akazvinzwa ari kumusana kwangu.
Vee akasimuka ndkutota ka disposable napkin ndokupukuta sperm pa mattress nekupukuta mboro. Kungoibata kwaakaita yakabva yaita manyemwe. Akatora sipo iye zvakare ndokundidira, this time facing up. Akabatanga body slide yake futi ahhhhhh. Akaita seachasimudzwa nemboro yamira zvakare. Akaenda to the other ear ndokutanga kuita mashiripiti nemuromo wake. I didn’t know kuti nzeve dzangu were so sensitive, uku achitambisa muviri wake achiita seanotamba kamhanzi kairira zvinyoro nyoro. Akadzikisa maoko ake ndokutanga kutambisa machende angu. Mboro yangu is average but pamachende ndine chipo changu and she was enjoying this. Akabva atanga massaging kaline in between the anus nemachende. Kaline hakana kumira mushe vadiwa. Ndainge ndoita sendichaputika.
Akabva agara pamberi pemboro apa she was sensuously running her fingers over my body. I opned my eyes and she was looking straight into my eyes. “ our session is coming to an end”, she said. Ohhhh no!! at this rate I was thinking I would get a fuck. How on earth could the massage end mboro yangu yakamira?
Vee akasveerera ma sweets aive paside pe bed ndokukanda mint mukanwa. Akabva abva pamusoro pangu ndokutora kamwe ka napkin ndkupukuta mboro yangu. Semunhu ainge amgotunda yaive yatii tande tande zvino idzo tsinga kubuda. Akabva aibata mumaoko ndokutanga kunanzvira miroma yake akanditarisa. This was torture!
Akabva apfugama and slowly slid my dick into her mouth. Akabva atanga kutambisa sweet yaive mukanwa on my dick head. Pfungwa dzangu dzakatanga kutenderera, zvedi munhu anopenga sekuseka. Akaburitsa mukanwa ndokuitarisa sooo, ndokuidzosera zvakare mukanwa apa rumwe ruoko ruchitambisa machende nekupuruzira ka line kaye kepasi pejende.
Akadaro a few minutes and I couldn’t hold any longer. Iye akanyatsonzwa kuti zvaakuka kuitika ndokubva aiburitsa mukanwa ndokutanga kuibonyora. 1, 2, 3, 4 ahhhhh tsaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ndakaita sendine magetsi mumuviri. Vee akaramba akanditarisa and said ”Thanks for coming, please call again nekazwi kanyoro nyoro.
Vee akasimuka ndokundisimudza and led me to the shower.Ndakatarisa watch yaive kumadziro and it was 7:02. Akandivhurira mvura ndokundipukuta. She then handed me my clothes and I put them on while she put on her robe. She escorted me to the door and waved me goodbye.

Takarepiwa nemabhinya, mukadzi wangu zvose neni

Wakanga uri musi wesvondo apo takarangana namai mwana kuti tinoona vatete vake
kubhuku raSakupwanya. semunhu ndainge ndichangobva kunotengesa ngoda dzangu,
ndakaona zvirinane kuti ndichigadzirisa nyaya yekubvisawo pashoma kuvatezvara
vangu sezvo ndainge ndichingokwesha mwana wavo bedzi pasina kana zuda ravakadya.
shuwa mwana wevanhu ainge atopera vhudzi kugotsi nekungorarwa rarwa neni.
ndaitomboseka zvangu vemukadzi wangu ndichiti ” ndiri musoja ndosaka vabereki
vako vakatokusiya uchigara neni mahara because ndakakutora nezero percent
deposit”

takafumo bata broiler muromo tichipinda munzira zvedu tichifara sezvo tainge
tanyatsokwirana zvembiri chaizvo sevanhu vaipemberera mari yengoda. varume
wakamboripihwa here gambi kuti puu apo mwana wevanhu akarara nemusana makumbo
akadhonzerwa kune musoko uko, baba unotoona ma ovaries kana bile duct chaiyo
ukanyatsoongorora.baba mwana akarova chikapa seakabhejerwa chaiye apa magaro
ainge aiswa mudenga manje, munhu amira nemashoulders chete.mazigaro acho waiti
zvimwe mai ava vane project yekugadzira madhodhi. ini ndainge ndongofemera
padenga sendere apa mukanya vainge vazvimba kunge gabon viper, tsinga iya yepasi
pemboro ichivita kunge kusure kwetsindi.rume reziso one riya rinogara mubhurugwa
rakati unonyepa, handinyemudzwe beche kunge kacheche.vakomana mboro inoita kunge
imwe magnet iri kuidhonzera kune an unlike term yemagnet yebeche.ndakakwesha
makweshero aya evaera shumba kana paine anoaziva.takarova ma rounds four
akasimba ndokuzorara zvedu kuma 3.30am.

tiri munzira taingorezvana rezvana sezvana zvichangova mu puberty.ndaimurova
magaro iye omborova machende angu tichifamba zvedu pakati pesango.izvi taingoita
kuti nzira iite diki sezvo ini ndaisaziva kwataienda.takati tafamba fo about 20
minites vhudzi rangu rakatanga kumira hana ikarova zvekuti ngakazongooda ndamira
mumashure memukadzi wangu ndakamubata ndichiderera.pakarepo pakabva pabuda ano
marume matatu akasimba marefu, akabata mazipanga ano ekuti kana kucheka mboro
yako anoita kunge ari kucheka kastraw.

rimwe rume ndiro rakatanga kutaura ‘right mune mari here’ sezvo taive tasiya
zhinji yacho kumba takavaudze kuti hatina.munzira maive musina zvitoro saka
paive pasina reason yekufamba necash.takango tora shoma yekuzosiyira vatete
chete.marume aye kavunza futi ini ndikati hatina kana apa mari ndainge ndakaiisa
pamachende apa.mukadzi wangu akanditarisa neziso raiti unopenga here iwe.marume
aye akatarisana zvikanzi ‘horaiti saka tongoshanda nezviripo’, apa vaitobvisa
mabhurukwa vachibuditsa ano mapango emboro.jende racho waiti pamwe moyo
wenzou.zvenyu zvekuti baba vachatunga vane jende varume apa havasvike, varume
vaive nejende ivavo.l think kana pascale jende racho raiita around 4-5kg dze
first grade jende.

mudzimai wangu akadzonzwa ndikuwisirwa pasi, rume riye ndomutasva kunge
arikutasva horse repa presidential guard.rakaiti mvoo mumukadzi wangundikanzwa
kamusodzi kudonha padama pangu.pame kamwe kamusodzi kaye kanobuda kana munhu
warwadziwa but usinge kuti vanhu vazvione, like ukazvirova nedoor.rume
rakakwesha iroro, mukadzi wangu akangoruma mazino apa misodzi
ichiyerera.zvakachinjana mukadzi wangu ndakangotarisa.vapedza vakanditarisa
ndokusekerera ndikati zvino chisveru chopihweni.

rimwe racho rakandirovera pasi ndikadonha memuromo.pandakati ndibate pasi
ndisimuke ndakanzwa ka track bottom kangu keG-Unit kobviswa ndikasara ndangorova
ka nduwe kangu ke no nonsense.rume rakapfugama ndikabva ndaziva kuti hokoyo,
ndotorohwa nyoro ka apa.rakaiti zvomo kubva pakati pemakumbo ndokuiti mvo
kumanyowa kwangu.varume ndakanzwa mamwe marwadzo andisati ndamboona pasi
pano.chokwadi kana zvirizvo zvinonzwa vanhu kadzi shuwa vakashinga vanhu
vaye.rakaiti zvomo ndokudzorera ndikanzwa kuti taa-aa, mhata yangu yaive
yabvarurwa varume, musoro ndokubva wango tenderera.hapana chandakazoona futi.

ndakazopepuka after some 30 minutes ndikaona mukadzi wangu achindifuridzira
mhepo nezambia.she was now in her usual mood.paakati ”ohh thank God wamuka”
ndakabva nda remember rume raive randiwisira pasi.ndakasumuka ndoku strecha
mbichana pasina kutaura tikazotanga hedu kufamba. l then asked mukadzi wangu
kuti ” komari yangu iripo here? mukadzi akapenga iyeye achiti lm more concerned
about mari pane kuti ndimubvunze kuti ari sei. l apologised ndikata ” so sweety
uri right here?” varume her reply made me turn red ini ndiri mubhoyi.she said”
handina ndototyira iwe wanga uchiri virgin”

zvakandibata tikafamba hedu ndakanyarara nekuti hasha dzaive dzondikurira.
after some 30-40 minutes of walking l then became impatient ndikamubvunza kuti
” nhai iwe kwasara distance yakaita sei kuti tisvike kuhama dzako.asi vane
mapere mbudzi here vanogara kure kudaro”. zvakamubata stereki akangonditarisa
neziso tiya rekuti ‘uchamamawo chete”.varume women can be adorable but when
they spit shit u will be hurt for the rest of your life.she answered achiti ”
aah kubva pano kusvika kwana tete padhuze pane kubva pano kuenda kuya
kwatasvirirwa”

Kusvirwa naGarden Boy

Kwaitonhora musi wacho uyu . Ndaingonzwa pombi yemugraden ichiti pfaa nemvura .
Ndakamuka pamubhedha ndikadongorera nepawindow , Iweeeee Ndakaona Tichaona ,
mukomana wemugarden achitunda . Ndaifanira kutsamwa apa nokuti aitotundira
mulawn mangu mufunge . Asi zvandakaona apa zvakandivhundutsa kwazvo . Muviri
wangu wakabva wati rukutu kuneta . Mukomana aiva nemboro iyeyu . Raive rino
zimboro rakareba seruler . Iko kukora waiti mubato wepiki , nechokoko kuzobata
piki yacho , shuwa . Asikana zimboro racho rakaita kusvibira semhungu ,
ndakanzwa kuneta ndoga . Apa murume wangu akanga angondiita mutemagere wembada
palast week yacho

Iko zvino akanga aenda kuseminar kuHarare . Inizve ndiri muno muGweru muno
muSouthdowns munogara ngezha dzeGweru . “Ticha ! Ticha iwe huya kuno chop chop
“. Ndakamira ndiri mubathroom , apa pant ndatobvisa kuti zvisazondinetsa .
Gomana rakapindamo richiita kubvunda nekutya mai wemba avo vamuwanikidza
achitundira lawn . Ndakamutarisa kumeso ndakaona kuti kutya kwake kuchandipa
advantage ndikati ,” Kurumidza kubvisa rubudura rwako tione zvawaba mugardern
mangu . Ita chopas ok ” Bhurukwa rakanzi we kusvika muno mumabvi umu ” Babangu
we !! Chi ichi Ticha ” Handina kana kumupa nguva yekupindura . Ndakariti
zibungumuridzo muruoko rwangu rworudyi mba , Rakazara zvakandipa dzungu kumeso.
Ndakazoti rweruboshwe pazasi pemachende ,ndikaona mwana anezvinhu zvake uyu ,
Ndakazoti zvino kutya koita kuchipera , ndakanzwa andibata mugotsi mangu achiita
zvokundikwenya nekamunongedza muroi zvinyoronyoro. Musoro wangu ukabatwa
nechiveve there and there . Ndakabvonyora zimboro riya zvakapfavirira
. Rakanga rakasvukira sepork , sochisi . Rute rwakatanga kurera sechindumure .
Ndakaikanda mumuromo, kuita zadza dama chairo vasikana .

Takaita izvi for thirty minutes chaidzo, iye akapinza ruoko pakati pemakumbo
angu , akavhunduka . Munoziva chaakavhunduka here? , Ndine beche rinoti kana
rafunga mboro rinozvimba kuita tennis ball . Makongo angu akaita serekeni
dzinotengeswa parengi . Akabata zvaiyevedza .
Musoro wangu wakadhanganyika ndikaita dununu chairo , Ruoko rwekwakeft
rwaitamba tamba nematinji angu urwuwo rwekwaright rwuchitamba neminyatso
yemazamu angu . Iwe ! ka ,huchi hwegonera mboro isti yatunda . Hwedendende
chaihwo . Ndakatanga kufemera pamusoro somunhu achangobva kumhanya short relay ,
Tumisodzi twakabva twavhara meso angu .

Ndakanzwa onditendeutsa kuti ndimupire mhata yangu nesure .Ndakatevedzera zvose
zvaaida . Akandisimudzira neruoko nechapano padumbu apa , achiita searikusimudza
katsi . Ndakaita saizvozvo.
Akabva anditi peku night dress rangu ndokusiya mhata yose yakamutarisa . Akabata
matinji achita sekuti arikusvina ura hwehuku husingatane kudambuka . Ticha aiva
musviri mukuru asikana . Akati nyonde rurimi mukati memhata , beche rikabvuma
kubudisa humvura hokuziprwa . Ndazonzwa hoyo osimuka , hoyo orovarova mukova
wenyini nezisvimbo rake . Ndakazonzwa zvishoma nezvishoma ropinda zinyoka
zinyoro rinodziya zvisina akakwanisa kutora tembericha .

Ndinofunga rakanga rave pakati nepakati paakamboti mirei zvishoma
achitsvanzvadzira mazamu angu . Ini ndaive ndatononokerwa zvino , Ndakabva ndati
sure vho-o mboro ikamhanya kuita semuti uru kuvururwa . Gomana rakatanga kukoira
zvaidakadza . Ndakatunda kaviri ndichiita zvokuridza mhere. Apa shasha yakanga
ichisvira yakatarisa mukosho wangu uyo wainge wakavharika zvimwe zvisingaite .
Akati oda kuuya zvino ndipompaakabva andibata muno muchiuno achiita
zvekundidhonzera kwaari

Ndakanzwa kuti po-o-o ndiye po-o-o — a-a a poo-o-o-o-o-o-o-o-o , Apa
ndakaridza mhere yekunakirwa . Akaibudisa seakanga asingade . Rakati rava pakati
pokubuda mumhata , ndakanzwa zimboro roita sokuti rava kupomberwa mweya ,
Rakatizve mbamba nebeche . Ndikanzwa rokovira jaya riya . Apa ndakanakirwa
kudarika akambonombora manyuchi achiita okuba . Rakaita maybe twenty minutes
richingoshakadza mhata sedehwe ririkunzi riote , kwakashosha kukazvirega ,
ndakademba kuti ndambozvitangirei , Mhemba yaingobanha mhata seiripabenzi .
Zvangu zvakati zvazokwidzawo ndikati ndingasaririra padhindindi iri . Ndakati
kwaku , ndikati nhendeshure ,mberi zvishoma ,ndiye kakate rume iri ndakaita
hwokuvhara maziso angu , iwe wanike hakuna chakanaka , kana murume wangu akanga
asvika pamakwiriro angu omusi uyuka , aibva adzidza kuti mhata inotsatiswa sei
uye kuti iniwo ndinoperformer sei

Gomana rakandisvira zvandisinga mbofi ndakakoshiwa . Ini ndainge ndongoti “Yuwi
-i-i-i , Yuwi-i-i-i , baba’ngu Moyo ” A-aaa imika imi . Gomana rakatanga
kutundazve po-oo-o , po-o-o-o-o , po-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Ndiye zvomo zimboro
riya ,rakati pasi pu kuwa , ukuwo mhata yangu yakapindwawo nekamhepo mushure me
two and half hours , Kambepo kakati kanyatsorova ndakatiwo rukutu sendafa .
Chakandiraramisa kubuda kweumwe mweya wakanga usinganhuwe .kunyatsoti
bhu–u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-

Pandakapepuka kubva muhope dzemafa mahalf , ndakaterera ndikanzwa mugarden
kamuridzo kekambo kaya kanoti “Amaiwe ,amaiwe ,nhasi ndanakirwa ende
hamuzomboda , mvura ichiti po o pamaruva angu

“Ticha ,nhai Ticha ko wanwa tea here ? Usawetera mugarden nhyka Ticha , mwedzi
uno tichakuwedzera pay ne 50% ,Asi basa rawedzera , unofanira kukwenya mhezi
inenge ichivava ” Mazuva ano ndiri pamutambarakede ‘asikana

Advertisements

Scroll To Top